Search result for

(90 entries)
(0.6762 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -中-, *中*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ちゅうこ, chuuko] (adj) มือสอง
[ちゅうごく, chuugoku] (n) สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ちゅうごく, chuugoku] (n) ภูมิภาคหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น บริเวณใต้หรือตะวันตกสุดของเกาะฮอนชู ประกอบด้วยจังหวัดโอกายามา ฮิโรชิมา ทดโทริ ชิมะเนะ และยะมะกูจิ
央銀行[ちゅうおうぎんこう, chuuouginkou] (n) ธนาคารกลาง เป็นเรียกรวมหมายถึงธนาคารกลางของประเทศต่างๆ, See also: 日本銀行
学校[ちゅうがっこう, chuugakkou] (n) โรงเรียนระดับมัธยมต้น
小企業[ちゅうしょうきぎょう, chuushoukigyou] (n) บริษัทขนาดกลางและเล็ก
[ちゅうしん, chuushin] (n) ศูนย์กลาง
[なかゆび, nakayubi] (n) นิ้วกลาง
[ちゅうきゅう, chuukyuu] (n) ขั้นกลาง, See also: Related: 初級, 上級

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゅうき, ] (n adj adv) ระยะกลาง , See also: R. 長期, 短期
[ちゅうき, ] (adj adv) ช่วงเวลาปานกลาง , See also: R. 短期、長期
[あたる, ] (vt) (อาการ)แพ้ เช่น แพ้อาหาร , See also: S. 当たる,
[ちゅうせい, ] เป็นกลาง
[なか, ] (adj ) ข้างใน
[ちゅううどく, ] (n ) เป็นพิษ, เสพย์ติด
枢神経系[ちゅうすうしんけいけい, ] (n ) ระบบประสาทส่วนกลาง , See also: R. central nervous system
性子[ちゅうせいし, ] (n ) นิวตรอน , See also: R. neutron

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
国人[ちゅうごくじん, chuugokujin] Thai: คนจีน English: Chinese person
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ศูนย์กลาง English: centre
[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
学生[ちゅうがくせい, chuugakusei] Thai: นักเรียนชั้นมัธยมต้น English: junior high school student
[ちゅうねん, chuunen] Thai: วัยกลางคน English: middle-aged
[なかごめ, nakagome] Thai: ชื่อเฉพาะ English: Nakagome (pl)
国語[ちゅうごくご, chuugokugo] Thai: ภาษาจีน English: Chinese language

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[中, zhōng, ㄓㄨㄥ] central; center, middle; amidst; to hit (target), to attain; China; Chinese
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A line 丨 through the center of a box 口

Japanese-English: EDICT Dictionary
[なか, naka] (suf) (1) through; throughout; in the course of; (2) all over or throughout (e.g. a place) [Add to Longdo]
[なか, naka] (suf) (1) (See 並・1) medium; average; middle; (2) moderation; (3) (abbr) (See 一,学校) middle school; (4) (abbr) (See 国・1) China; (n-suf) (5) (See ・じゅう・2) in; out of (e.g. three out of ten people); (6) (See 話し) during (a certain time when one did or is doing something); under (construction, etc.); while; (P) [Add to Longdo]
[なか, naka] (n) (1) inside; in; (2) among; within; (3) center (centre); middle; (4) during; while; (P) [Add to Longdo]
かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (n) {comp} (curly) braces [Add to Longdo]
っ腹[ちゅうっぱら;ちゅっぱら, chuuppara ; chuppara] (n) anger (held in check); irritation; rage [Add to Longdo]
てる[あてる, ateru] (v1,vt) (See 当てる) to hit something aimed at (maliciously); to hit a prize; lottery [Add to Longdo]
でも[なかでも, nakademo] (adv) (1) among (other things); inter alia; (2) above all (else); (P) [Add to Longdo]
には[なかには, nakaniha] (adv) some (of them); among (them) [Add to Longdo]
の下[ちゅうのげ, chuunoge] (n) lower-middle (e.g. in class rank) [Add to Longdo]
の兄[なかのあに, nakanoani] (n) middle brother [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōng, ㄓㄨㄥ, ] within; among; in; middle; center; while (doing sth); during; China; Chinese [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, ] hit (the mark) [Add to Longdo]
世纪[zhōng shì jì, ㄓㄨㄥ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] medieval; Middle Ages [Add to Longdo]
[Zhōng Yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
亚细亚[Zhōng Yà xì yà, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄒㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Central Asia [Add to Longdo]
亚草原[Zhōng Yà cǎo yuán, ㄓㄨㄥ ㄧㄚˋ ㄘㄠˇ ㄩㄢˊ, / ] Central asian grasslands [Add to Longdo]
[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, ] agent (computer) [Add to Longdo]
[zhōng fú, ㄓㄨㄥ ㄈㄨˊ, ] last ten days of July and first ten days of August, the second of 三伏 sān fú, three hottest periods of the year [Add to Longdo]
位数[zhōng wèi shù, ㄓㄨㄥ ㄨㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] median [Add to Longdo]
[Zhōng É, ㄓㄨㄥ ㄜˊ, ] China-Russia [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I ache all over.が痛む。
Let me in.に入れ。
"I sailed around the Mediterranean in a schooner when I was seventeen," she recited slowly and carefully.「17歳の時スクーナー船で地海を航海したわ」彼女はゆっくりと注意深く言う。 [F]
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙のへ消えていった。
"I want that book", he said to himself.「あの本がほしい」と彼は心ので思いました。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映画館で上映です。
I said to myself, "That's a good idea."「それはいい考えだ」と、私は心ので思った。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森のに入って、山に駆け上がったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"Is there a book in the desk?" "No, there isn't."「机のに本がありますか」「いいえ、ありません」
"I must get well," Sadako said to herself.「元気にならなくっちゃ」禎子は心ので思った。
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸運だわ」とマリアは心ので思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸運だわ」と彼女は心ので思った。 [F]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Didn't you think the real culprit could have been inside the house?[JA] (佑希) 真犯人が家のにいるとは 考えませんでしたか? Confrontation (2017)
"Everyone in this world has a different set of values."[JA] "世のには人間の数だけ 価値観の違いがある"と Confrontation (2017)
You had Nanaka and Minami killed for that?[CN] 在育幼院长大的女高生被烧死 世人会更高兴 反应会更热烈吧 Confrontation (2017)
Why do you send those nasty faxes?[JA] どうして 傷のFAX 送ってくるんですか? Reason (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (本剧纯属虚构 剧人物、团体名称皆为架空) Disbanded (2017)
How did Nanaka's murderer get inside?[JA] 菜々果ちゃんを殺した犯人は どうやってに入ったんだろう? Ready (2017)
By normal logic, it's only natural.[JA] それは 世のの理屈で言っても当然です Emotions (2017)
[CN] 在我写的小说之 没有人会死  ()
But... then I fell in love with you.[JA] でも 途から好きになっちゃった Emotions (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (《飘忽不定的情感》道间慎 本年度销售冠军) (好评热卖 Emotions (2017)
I will find a new logic yet to be expressed in this world.[JA] 世のの理屈では 言い表せないような原石を掘り出し Emotions (2017)
MIDORI SUZUMURA, 17 WINNER OF ONE-BILLION-YEN LOTTERY[CN] 在我写的小说之 没有人会死 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
かっこ[ちゅうかっこ, chuukakko] (curly) braces ({}) [Add to Longdo]
央そろえ[ちゅうおうそろえ, chuuousoroe] centred [Add to Longdo]
央演算処理装置[ちゅうおうえんざんしょりそうち, chuuouenzanshorisouchi] central processing unit (CPU) [Add to Longdo]
央処理装置[ちゅうおしょりそうち, chuuoshorisouchi] CPU, Central Processing Unit [Add to Longdo]
央値[ちゅうおうち, chuuouchi] median, median value [Add to Longdo]
[ちゅうかく, chuukaku] nucleus, resident control program [Add to Longdo]
核文書[ちゅうかくぶんしょ, chuukakubunsho] hub document [Add to Longdo]
括弧[ちゅうかっこ, chuukakko] braces [Add to Longdo]
間ノード[ちゅうかんノード, chuukan no-do] intermediate node [Add to Longdo]
間バイト[ちゅうかんバイト, chuukan baito] intermediate byte [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] Mitte, Inneres, -ganz [Add to Longdo]
[ちゅうせい, chuusei] Mittelalter [Add to Longdo]
休み[なかやすみ, nakayasumi] -Pause [Add to Longdo]
[ちゅうしょう, chuushou] Verleumdung [Add to Longdo]
[ちゅうごく, chuugoku] China, (Name einer jap.Provinz) [Add to Longdo]
[ちゅうけん, chuuken] Hauptmacht, Stuetze, Kern [Add to Longdo]
[ちゅうおう, chuuou] Zentrum [Add to Longdo]
央区[ちゅうおうく, chuuouku] (Verwaltungsbezirk_in_Tokio) [Add to Longdo]
央口[ちゅうおうぐち, chuuouguchi] Hauptausgang, mittlerer_Ausgang [Add to Longdo]
央線[ちゅうおうせん, chuuousen] Chuo-Linie (Bahnlinie) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top