Search result for

(67 entries)
(28.8098 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -並-, *並*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
列回路[へいれつかいろ] (n ) parallel circuit

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
びに[ならびに, narabini] และ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
び不良[ならびふりょう, ] (n) การเรียงตัวไม่ดี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
べる[ならべる, naraberu] Thai: เรียง
[ならぶ, narabu] Thai: เรียงราย English: to line up (vi)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[並, bìng, ㄅㄧㄥˋ] to combine, to annex; also, what's more
Radical: Decomposition: 丷 (ha ㄏㄚ˙)  亚 (yà ㄧㄚˋ) 
Etymology: [ideographic] Two people sitting side-by-side; compare 竝

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);み(P)[なみ, nami] (n,n-suf) (1) (See 中・ちゅう・1,普通・1) average; medium; common; ordinary; (2) line; row of (e.g. houses); (3) mid-grade; (4) same level; equal; each (e.g. month); set of (e.g. teeth); (P) [Add to Longdo]
々;;[なみなみ, naminami] (adv,n) ordinary [Add to Longdo]
々ならぬ;ならぬ;みならぬ[なみなみならぬ, naminaminaranu] (adj-pn) extraordinary; uncommon [Add to Longdo]
[ならび, narabi] (n) line; row; rank; list; (P) [Add to Longdo]
びに[ならびに, narabini] (conj) and (also); both ... and; as well as; (P) [Add to Longdo]
び線[ならびせん, narabisen] (n) {comp} alignment line [Add to Longdo]
び大名[ならびだいみょう, narabidaimyou] (n) (1) (See 取り巻き) someone who has a title but no real duty; useless person; (2) (original meaning) (See 大名) actor playing a daimyo who merely sets the scene as part of the background (in kabuki) [Add to Longdo]
び変える;変える;び替える;替える[ならびかえる, narabikaeru] (v1) to put (things) in order [Add to Longdo]
び無い;びない[ならびない, narabinai] (adj-i) unparalleled; unparallelled; unequaled; unequalled; unique [Add to Longdo]
び無き[ならびなき, narabinaki] (n) unparalleled; unparallelled; unequaled; unequalled; unique [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge [Add to Longdo]
并不[bìng bù, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] not at all; emphatically not [Add to Longdo]
并不在乎[bìng bù zài hu, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨ˙, / ] really does not care [Add to Longdo]
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, / ] and; besides; moreover; furthermore; in addition [Add to Longdo]
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, / ] merge into; incorporate in [Add to Longdo]
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] stand side by side; be juxtaposed [Add to Longdo]
并坐[bìng zuò, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] sit together [Add to Longdo]
并把[bìng bǎ, ㄅㄧㄥˋ ㄅㄚˇ, / ] to include [Add to Longdo]
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, / ] side by side; abreast [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても外れた体重だ。
The two houses stand alongside of each other.2軒の家がんでたっている。
You must stand in a line to buy the ticket.あなたはその切符を買うために、列にばなければなりません。
What are you lining up for?あんた、なぜにんでいるのだい。
He has no equal in the field of electronics.エレクトロニクスの分野で彼に肩をべる者はいない。
Mother put the food on the table and told the children to dig in.お母さんは料理を食卓にべて「食べなさい」と言った。
In hard times like this, no ordinary effort can get our company out of the red.このような苦しい時には、たいていのことでは、会社の赤字をなくすことはできない。
This isn't any ordinary ability.これはの能力ではない。
Please set these chairs by the window.これらのいすを窓際にべて下さい。
The computer terminals were lined up in one long row.コンピューター端末はずっと一列にんでいた。
A battery of aluminum pots and pans.ずらりとんだアルミのポットやなべ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who no worse crimes have done[CN] 卻有些未犯下大罪的人 À Nous la Liberté (1931)
We'll get you sorted out.[JA] 私たちはあなたをべ替えます。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Oh, I ain't done nothing.[CN] 哦,我沒有做什麼 Applause (1929)
We are pursuing a parallel program in North Korea.[JA] 北朝鮮の列プログラムを 追っていました Alt.truth (2017)
- Your girlfriend is wearing a vest lined with C-4 plastic explosives.[JA] - あなたのガールフレンドはベストを着ています C -4プラスチック爆薬がんでいます。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
But the right people don't seem to find each other very often.[CN] 但是對的人不容易遇到 Applause (1929)
Yeah, I was just, uh, putting up some pictures[JA] 僕は今 写真をべていた Find This Thing We Need To (2017)
You mustn't fight with the murderer, Attila![CN] 你決不能跟兇手肩而戰,我的王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
I don't know, it sounds kind of corny, but I think about that, you know.[JA] 月みだが 命の重みを思う Barbecue (2017)
Just like that.[JA] 格子模様のように 薪をべていき Barbecue (2017)
Aren't there a lot of people in the word, though?[CN] 實際上這個世界沒有那麼多人,不是麼? Applause (1929)
Oh, April, I'm not like the rest of those gobs.[CN] 不,April,我不像其他水兵 Applause (1929)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ならび, narabi] list [Add to Longdo]
び線[ならびせん, narabisen] alignment line [Add to Longdo]
べ替える[ならべかえる, narabekaeru] to sort, to collate [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] concurrent [Add to Longdo]
行処理[へいこうしょり, heikoushori] concurrent processing [Add to Longdo]
行注記[へいこうちゅうき, heikouchuuki] parallel annotation [Add to Longdo]
行的[へいこうてき, heikouteki] parallel (an) [Add to Longdo]
直列変換器[へいちょくれつへんかんき, heichokuretsuhenkanki] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
[へいれつ, heiretsu] parallel [Add to Longdo]
列運転[へいれつうんてん, heiretsuunten] parallel run [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[なみ, nami] gewoehnlich, durchschnittlich [Add to Longdo]
びに[ならびに, narabini] und [Add to Longdo]
[ならぶ, narabu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
べる[ならべる, naraberu] aufreihen [Add to Longdo]
[へいれつ, heiretsu] in_einer_Reihe_stehen [Add to Longdo]
[なみき, namiki] Baumreihe [Add to Longdo]
[へいこう, heikou] parallel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top