Search result for

世界

(58 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -世界-, *世界*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ] (n ) โลก

Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
世界遺産[sekai isan] (n ) World Heritage

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
世界[せかい, sekai] (n) โลก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
世界遺産[sekai isan, sekai isan] (n ) มรดกโลก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
世界[せかい, sekai] Thai: โลก English: world

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界[せかい, sekai] (n) the world; society; the universe; (P) [Add to Longdo]
世界で初めて[せかいではじめて, sekaidehajimete] (exp,adj-no) world's first; world-first [Add to Longdo]
世界の果て[せかいのはて, sekainohate] (exp) end of the world [Add to Longdo]
世界の七不思議[せかいのななふしぎ, sekainonanafushigi] (exp) Seven Wonders of the World [Add to Longdo]
世界チャンピオン[せかいチャンピオン, sekai chanpion] (n) world champion [Add to Longdo]
世界ボクシング協[せかいボクシングきょう, sekai bokushingu kyou] (n) World Boxing Association [Add to Longdo]
世界遺産[せかいいさん, sekaiisan] (n) World Heritage (cultural, natural, etc.); World Cultural and Natural Heritage (UNESCO) [Add to Longdo]
世界[せかいいち, sekaiichi] (n-adv,n-t) best in the world; (P) [Add to Longdo]
世界一周[せかいいっしゅう, sekaiisshuu] (n) round-the-world trip; circumnavigation; globe-trotting [Add to Longdo]
世界一周旅行[せかいいっしゅうりょこう, sekaiisshuuryokou] (n,vs) round-the-world trip; world cruise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世界[shì jiè, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ, ] world, #176 [Add to Longdo]
世界[shì jiè bēi, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟ, ] World Cup, #2,367 [Add to Longdo]
世界[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, / ] worldview; world outlook; Weltanschauung, #10,254 [Add to Longdo]
世界纪录[shì jiè jì lù, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] world record, #10,703 [Add to Longdo]
世界大战[shì jiè dà zhàn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄚˋ ㄓㄢˋ, / ] world war, #12,108 [Add to Longdo]
世界末日[shì jiè mò rì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄛˋ ㄖˋ, ] end of the world, #13,273 [Add to Longdo]
世界卫生组织[Shì jiè Wèi shēng Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Health Organization (WHO), #14,691 [Add to Longdo]
世界银行[Shì jiè Yín háng, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, / ] World Bank, #14,793 [Add to Longdo]
世界贸易组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #17,307 [Add to Longdo]
世界[shì jiè bào, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄅㄠˋ, / ] Le Monde (French newspaper), #47,037 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you think the Supersonics will go all the way to the world championships?「スーパーソニック」は世界制覇すると思うかい。
"Hello, people of the world!"世界のみなさん、こんにちは」と。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
In 1939, as in 1914, the world was on the brink of war.1939年には、1914年と同様、世界は戦争の危機に瀕していた。
In 1997, the world was surprised again when Mother Teresa died.1997年にマザー・テレサが死んだとき、世界の人々は再び驚いた。
The TGV goes faster than any other train in the world.TGVは世界の他のどの列車よりも速く走る。
WHO stands for World Health Organization.WHOとは世界保健機構を表す。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の銀世界になっているだろう。
If you are to be a good world citizen, you should try to be free of any prejudices.あなたが立派な世界市民になろうとするのなら、偏見は持たないように努力すべきである。
Can you go around the world in a day?あなたは一日で世界を回ることが出来ますか。
I think that actress is one of the most beautiful women on earth.あの女優は世界中で最も美しい女性の一人だと思う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why did you choose me?[CN] 我似乎能安心地 把《世界论》交给导演了 Confrontation (2017)
I don't know much about the literary world, but maybe if it got a lucky break, it would sell.[JA] (佑希) 私は本の世界に 詳しくないんですけど 何かきっかけがあれば 売れるものなんでしょうか? Appeal (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影化的正式发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
But there's... It holds weight. It holds weight in the world with people.[JA] だが世界中のボクシング ファンから注目を集める CounterPunch (2017)
'Cause there's nobody that's gonna get you to the top, where you need to be, and make the right money that you're supposed to be making, but Al.[JA] 世界チャンピオンになりたい 見合った報酬も払ってくれる CounterPunch (2017)
I'm the motherfucking world champion. - What?[JA] 俺は世界チャンピオンだ CounterPunch (2017)
Now, I'm inviting you to come to me.[CN] 《世界论》 终于确定要改编成电影了 Disbanded (2017)
I've already put together a system for portraying Mr. Hanaki's world.[JA] 花木さんの世界を描(えが)くシステムは 構築してあるので Confrontation (2017)
Who is the novelist that the international actress recognized as a real talent?[JA] 「世界的大女優が選んだ 本物の才能は どちらの小説家か」 Disbanded (2017)
We've come to a world now where winning is all that matters.[JA] 今や勝つことが すべてという世界よ 今や勝つことが すべてという世界よ キャシー・デューバ ボクシング・ プロモーター CounterPunch (2017)
Everything that is interesting and that sells has a logic to it.[CN] 我已经想好要如何描绘 花木先生笔下的世界 Confrontation (2017)
It's a pity that my works sit side-by-side with that thing.[CN] 现在最受到大家期待 改编成电影的就是 《世界论》与《飘忽不定的情感》 这两部作品 Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
世界規模[せかいきぼ, sekaikibo] global (scale) [Add to Longdo]
世界座標[せかいざひょう, sekaizahyou] world coordinate, WC [Add to Longdo]
世界座標系[せかいざひょうけい, sekaizahyoukei] world coordinates, WC [Add to Longdo]
世界情報インフラ[せかいじょうほうインフラ, sekaijouhou infura] global information infrastructure (GII) [Add to Longdo]
世界[せかいてき, sekaiteki] global [Add to Longdo]
世界電気通信会議[せかいでんきつうしんかいぎ, sekaidenkitsuushinkaigi] International Telecommunications Union (ITU) [Add to Longdo]
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世界[せかい, sekai] Welt, Erde [Add to Longdo]
世界[せかいし, sekaishi] Weltgeschichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top