Search result for

(93 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -不-, *不*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
简单 (n vi vt ) ความหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふさく, fusaku] (n) การเกษตรกรรมที่ล้มเหลว เก็บเกี่ยวพืชผลไม่ได้ หรือได้ไม่ดี
便[ふべん, fuben] (adj) ไม่สะดวก
[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ
味い[まずい, mazui] (adj) ไม่อร่อย (รสชาติ)
幸せ[ふしあわせ, fushiawase] (n) ความซวย ความโชคร้าย , See also: S. しあわせでないこと, 仕合わせ,
思議だな[ふしぎだな, fushigidana] (colloq) มหัศจรรย์จริงๆ
[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง
眠症[ふみんしょう, fuminshou] (n pron.) โรค/อาการนอนไม่หลับ
[ふよう, fuyou] (n adj) ไม่จำเป็น, ไร้ประโยชน์, ไม่ต้องการ, See also: A. 必要,
起訴[ふきそ, fukiso] (vt) ไม่ส่งฟ้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
透明[ふとうめい, futoumei] (adj) ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง มองไม่เห็นอนาคต
[ふきょう, fukyou] (n) เศรษฐกิจไม่ดี
[ふまん, fuman] ความไม่พึงพอใจ
透明[ふとうめい, futoumei] (adj) แปลตรงๆ ว่า ไม่แจ่มชัด ไม่แจ่มแจ้ง ทึบแสง. แต่โดยมากใช้ในความหมายว่า มองไม่เห็นอนาคต
明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] พร่ามัว ทึมๆ ไม่ชัดเจน
[ふい, fui] ไม่ได้คาดคิด
可解[ふかかい, fukakai] ยากเกินจะเข้าใจได้, ราวกับปริศนา
[ふたつ, futatsu] (n) ส่งไม่ถึง
渡り手形[ふわたりてがた, fuwataritegata] (n) เช็คเด้ง
人気[ふにんき, funinki] ไม่มีชื่อเสียง,ไม่เป็นที่รู้จัก,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
気味[ぶきみ, bukimi] Thai: ลางไม่ดี English: weird
気味[ぶきみ, bukimi] Thai: น่าหวาดเสียว English: eerie
十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ
[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน
[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่เต็มที่ เช่น การเจริญเติบโต
[ふぜん, fuzen] Thai: ไม่สมบูรณ์
[ふぐ, fugu] Thai: ความไม่ลงตัว English: deformity

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[不, bù, ㄅㄨˋ] no, not, un-; negative prefix
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] A bird flying toward the sky 一,  Rank: 4

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (pref) un-; non-; negative prefix [Add to Longdo]
コ本[ポコペン, pokopen] (int) (1) (uk) impossible (chi [Add to Longdo]
[ふあん, fuan] (adj-na,n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) [Add to Longdo]
安がる[ふあんがる, fuangaru] (v5r,vi) to be uneasy; to be anxious; to fear [Add to Longdo]
安の種[ふあんのたね, fuannotane] (n) reason for concern [Add to Longdo]
安感[ふあんかん, fuankan] (n) uneasy feeling; sense of anxiety; malaise [Add to Longdo]
安気[ふあんげ, fuange] (adj-na) uneasy [Add to Longdo]
安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness [Add to Longdo]
安障害[ふあんしょうがい, fuanshougai] (n) anxiety disorder [Add to Longdo]
安心[ふあんしん, fuanshin] (adj-na,n) uneasiness; uncertainty; anxiety; apprehension; restlessness; insecurity; suspense; fear [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bù, ㄅㄨˋ, ] (negative prefix); not; no, #13 [Add to Longdo]
[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] no; is not; not, #114 [Add to Longdo]
[bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙, ] fault; blame, #114 [Add to Longdo]
[bù néng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, ] cannot; must not; should not, #163 [Add to Longdo]
[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to, #233 [Add to Longdo]
[bù yào, ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ, ] don't!; must not, #244 [Add to Longdo]
[bù guò, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] only; merely; no more than; but; however; anyway (to get back to a previous topic), #251 [Add to Longdo]
[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, ] different; distinct; not the same; not alike, #279 [Add to Longdo]
[bù duàn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] unceasing; uninterrupted; continuous; constant, #441 [Add to Longdo]
知道[bù zhī dào, ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ, ] to not know, #458 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と満をいだいている労働者はいった。
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が足すると仮定しよう。工業国に何が起こるだろうか。
Some people say thirteen is an unlucky number.13は吉な数であるという人がいる。
It is said that Friday the 13th is an unlucky day.13日の金曜日は吉な日だと言われている。
Is it next to impossible to live to be 150?150歳まで生きることはほとんど可能ですか。
In 1994, there was a shortage of water and rice in Japan.1994年、日本は水と米足だった。
It's impossible to learn English in a month.1か月で英語を習得することは可能だ。
It is impossible to finish the report in a week.1週間でそのレポートを仕上げるなんて可能だ。
An old woman limped along the street.1人の老婆が自由な足で通りを歩いていた。
It is next to impossible to see Rome in a day.1日でローマを見物することは可能だ。
It's impossible to do the sights of Tokyo in a day or two.1日や2日で東京見物をするのは可能です。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is so incredible.[JA] 思議です Absolute (2017)
Thank you.[CN] -很精彩呢 -我就说会错的吧? Emotions (2017)
Make her disappear.[JA] 行方明にしてください Emotions (2017)
They gathered there after receiving invitations from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって集まり Emotions (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Disbanded (2017)
Please live with me.[CN] 好好? Emotions (2017)
Just let me be near you. That's all I want.[CN] 你就要再管我了 Emotions (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] (《飘忽定的情感》道间慎 本年度销售冠军) (好评热卖中) Emotions (2017)
That's because as his editor, I am incompetent.[JA] それは... 担当編集者としての 僕の力足です Appeal (2017)
They received invitations to come to my house from an unknown source.[JA] 女たちは差出人明の 招待状によって 僕の家に集まり Ready (2017)
Can I take a photo?[CN] 劳烦您特地过来 好意思 Emotions (2017)
THIS DRAMA IS FICTIONAL. ALL CHARACTERS AND ORGANIZATIONS IN IT ARE FICTITIOUS.[CN] 客气 Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
安定状態[ふあんていじょうたい, fuanteijoutai] unstable state, metastable state, quasistable state [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
一致[ふいっち, fuicchi] mismatch [Add to Longdo]
可視[ふかし, fukashi] invisibility [Add to Longdo]
可視フィルタ[ふかしフィルタ, fukashi firuta] invisibility filter [Add to Longdo]
確定判定[ふかくていはんてい, fukakuteihantei] inconclusive (verdict) [Add to Longdo]
活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character [Add to Longdo]
感帯要素[ふかんたいようそ, fukantaiyouso] dead-zone unit [Add to Longdo]
揮発性[ふきはつせい, fukihatsusei] non-volatility [Add to Longdo]
揮発性メモリ[ふきはつせいメモリ, fukihatsusei memori] nonvolatile memory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
[ふ, fu] (Praefix [Add to Longdo]
便[ふべん, fuben] unbequem, unpraktisch [Add to Longdo]
[ふしん, fushin] Untreue, Misstrauen, Unglaube [Add to Longdo]
[ふりん, furin] unsittlich, unmoralisch [Add to Longdo]
[ふへん, fuhen] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
[ふへんふとう, fuhenfutou] unparteiisch, neutral [Add to Longdo]
健康[ふけんこう, fukenkou] nicht_gesund, ungesund [Add to Longdo]
[ふぐ, fugu] Missbildung, Verkrueppelung [Add to Longdo]
動産[ふどうさん, fudousan] Immobilien, Grundstueck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top