Search result for

(83 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -下-, *下*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xià yù, ㄒㄧㄚˋ ㄩˋ] จำคุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
半期[しもはんき, shimohanki] (n) ครึ่งปีหลัง
[したぎ, shitagi] ชุดชั้นใน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
請け[したうけ, shitauke] ผู้รับข้อตกลง, ผู้ทำสัญญา (เป็นคำพูดที่มักใช้ในข้อสัญญา ข้อตกลง มักจะใช้คู่กับ 元請け=もとうけ=Contractor=ผู้ยื่นข้อตกลง) , See also: A. 元請け, R. 元請け
[かき, kaki] ดังต่อไปนี้ ระบุไว้ด้านล่าง ระบุไว้ตอนท้าย
さい[ください, kudasai] (adj org ) กรุณา ได้โปรด
[げり, geri] (n ) ท้องเสีย
[かげん, kagen] ขีดจำกัดต่ำสุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
げる[さげる, sageru] Thai: สวม English: to wear
げる[さげる, sageru] Thai: แขวน
げる[さげる, sageru] Thai: ลดให้ต่ำลง English: to lower
げる[さげる, sageru] Thai: เก็บ(ถ้วยชามภาชนะ)กลับคืน English: to move back
げる[さげる, sageru] Thai: ยกให้ต่อ English: to grant
らない[くだらない, kudaranai] Thai: ไม่เข้าท่า
らない[くだらない, kudaranai] Thai: งี่เง่า English: stupid
らない[くだらない, kudaranai] Thai: ไม่เป็นเรื่อง
らない[くだらない, kudaranai] Thai: หยุมหยิม
りる[おりる, oriru] Thai: ลดลงมา English: to come down

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[下, xià, ㄒㄧㄚˋ] below, underneath; inferior; to bring down; next
Radical: Decomposition: 一 (yī )  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] One stroke under another; compare 上 (above),  Rank: 42

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しも, shimo] (suf) under (being in said condition or environment) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) below; down; under; younger (e.g. daughter); (2) bottom; (3) beneath; underneath; (4) (as から, より, etc.) just after; right after; (n,adj-no) (5) inferiority; one's inferior (i.e. one's junior); (n) (6) (See 取り) trade-in; (n-pref) (7) (See 準備) preliminary; preparatory; (P) [Add to Longdo]
[しも, shimo] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
(P);許[もと, moto] (adv) (sometimes written 元) under (esp. influence or guidance); (P) [Add to Longdo]
々;[したじた;しもじも, shitajita ; shimojimo] (n) the lower classes; the common people [Add to Longdo]
がり[さがり, sagari] (n) decline; hanging down; leaving; a little after; decorative cords (hanging from the front of a sumo wrestler's belt); (P) [Add to Longdo]
がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine [Add to Longdo]
がる(P);る(io)[さがる, sagaru] (v5r,vi) to hang down; to abate; to retire; to fall; to step back; (P) [Add to Longdo]
[さげ, sage] (pref) tag; label [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xià, ㄒㄧㄚˋ, ] down; downwards; below; lower; later; next (week etc); second (of two parts); to decline; to go down, #58 [Add to Longdo]
[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ˇ, ] afternoon; p.m., #542 [Add to Longdo]
[xià jiàng, ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄤˋ, ] to decline; to drop; to fall; to go down; to decrease, #925 [Add to Longdo]
[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, / ] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders), #975 [Add to Longdo]
[xià qu, ㄒㄧㄚˋ ㄑㄩ˙, ] to go down; to descend; to go on; to continue, #1,243 [Add to Longdo]
[xià diē, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄧㄝ, ] fall; tumble, #1,933 [Add to Longdo]
[xià mian, ㄒㄧㄚˋ ㄇㄧㄢ˙, ] below; next; the following; under; below, #2,086 [Add to Longdo]
[xià cì, ㄒㄧㄚˋ ㄘˋ, ] next time, #3,263 [Add to Longdo]
[xià bān, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, ] to finish work; to get off work, #3,632 [Add to Longdo]
[xià yǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄩˇ, ] rainy, #4,791 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Don't be sad.悲しまないでさい。
Please enter now.どうぞお乗りさい。
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせてさい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
"Would you mind shutting the door?" "No, not at all."「ドアを閉めてさいませんか」「ええ、いいですよ」
"By the way, where is he?" "Under the wagon,"「ところでよ、そのおめーのおとうさんはどこにいんのさ?」「横転したトラックのなんよ。」
"I am too old to swing on branches," said the boy.「わたしは、ぶらがるには、年をとりすぎています。」と男の子はいいました。
"Pass me the salt, please." "Here you are."「塩を取ってさい」「はい、どうぞ」
"Would you mind taking me home?" she said.「家まで送ってさらない」と彼女はいった。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連絡さい」と記者は言った。
There was a sign saying, "Keep off the grass."「芝生に入らないでさい」という標識があった。
"I'm not good at swimming." "Neither am I."「僕は水泳が手です」「私もそうなのです」 [M]
Please refer to paragraph ten.10項を参照してさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は半年前から 5人の女たちと ひとつ屋根ので 暮らしている Appeal (2017)
You suck at that.[JA] 手くそね〜 Ready (2017)
You are a terrible liar, Michi.[JA] ミッチーは うそが手だもんね Reason (2017)
It has been a while. I'm Sunako. I served Minami Shirakawa.[JA] (砂子(すなこ))お久しぶりです 白川美波の部の砂子です Disbanded (2017)
Even with clothes on?[JA] 着じゃなくても? Choices (2017)
Yes.[CN] 回的主题已经决定好了吗? Emotions (2017)
In the end,[CN] "你要逃走 并且活 Emotions (2017)
It's proof you have talent, Shin Michima![CN] 虽然劳烦你特地来一趟 但我还是无法 Confrontation (2017)
I've always lived with books.[CN] 我对你的一部小说 Confrontation (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は半年前から 5人の女と ひとつ屋根ので 暮らしていた Confrontation (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は半年前から 5人の女と ひとつ屋根ので 暮らしている Choices (2017)
Six months ago, I started living under the same roof with five women.[JA] 僕は半年前から 5人の女と ひとつ屋根ので 暮らしている Absolute (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つき[したつき, shitatsuki] subscript [Add to Longdo]
[かい, kai] low-end (a-no), low-order [Add to Longdo]
位けたあふれ[かいけたあふれ, kaiketaafure] underflow [Add to Longdo]
位けたあふれ表示[かいけたあふれひょうじ, kaiketaafurehyouji] underflow indication [Add to Longdo]
位グループ[かいグループ, kai guru-pu] descendant [Add to Longdo]
位ダイアログ[かいダイアログ, kai daiarogu] subordinate dialogue [Add to Longdo]
位語[かいご, kaigo] narrower term [Add to Longdo]
位参照[かいさんしょう, kaisanshou] subordinate reference [Add to Longdo]
位試験手段[かいしけんしゅだん, kaishikenshudan] lower tester [Add to Longdo]
位層[いかそう, ikasou] lower level, lower level [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] der_untere_Teil [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] unten, Grund [Add to Longdo]
げる[さげる, sageru] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
さる[くださる, kudasaru] geben [Add to Longdo]
[くだす, kudasu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]
りる[おりる, oriru] hinabsteigen, aussteigen [Add to Longdo]
り坂[くだりざか, kudarizaka] Abstieg, Neigung, Verfall [Add to Longdo]
[しぶる, shiburu] hinuntergehen [Add to Longdo]
ろす[おろす, orosu] herablassen, herunternehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top