Search result for

(83 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -上-, *上*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
[じょうず, jouzu] (adj) เก่ง (ในเรื่องนั้นๆ )
[じょうきゅう, joukyuu] (n) ขั้นสูง, See also: Related: 初級, 中級
[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
回る[うわまわる, uwamawaru] Thai: มากกว่า, เหนือกว่า English: to exceed
[かみ, kami] Thai: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น English: Kami(pl)
がる[あがる, agaru] Thai: เข้าบ้านหรือห้อง
がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[上, shàng, ㄕㄤˋ] above, on top, superior; to go up; to attend; previous
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; compare 下 (below),  Rank: 16

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P) [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n,pref) upper; upward; outer; surface; top [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) (ant [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P) [Add to Longdo]
々(P);;[じょうじょう, joujou] (adj-na,n,adj-no) the best; great; superb; (P) [Add to Longdo]
からの命令[うえからのめいれい, uekaranomeirei] (n) order from above [Add to Longdo]
がったり[あがったり, agattari] (exp) (See がる・あがる・13) doomed; in a bad state; poor (e.g. business); (P) [Add to Longdo]
がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P) [Add to Longdo]
がり下がり[あがりさがり, agarisagari] (n,vs) rise and fall; fluctuation [Add to Longdo]
がり下り;がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua, #15 [Add to Longdo]
[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪, #288 [Add to Longdo]
[shàng shì, ㄕㄤˋ ㄕˋ, ] on the market; to float (a company on the stock market), #627 [Add to Longdo]
[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, ] morning, #840 [Add to Longdo]
[shàng zhǎng, ㄕㄤˋ ㄓㄤˇ, / ] rise; go upward, #1,071 [Add to Longdo]
[shàng shēng, ㄕㄤˋ ㄕㄥ, / ] rise; go up; ascend, #1,250 [Add to Longdo]
[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, ] above-mentioned, #1,460 [Add to Longdo]
[shàng bān, ㄕㄤˋ ㄅㄢ, ] to go to work; to be on duty; to start work; to go to the office, #1,698 [Add to Longdo]
[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, ] on top of; above-mentioned, #1,883 [Add to Longdo]
[shàng lái, ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] to come up; to approach; (verb complement indicating success), #2,405 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's fly kites.げをしよう。
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は毎週昇している。
"Where are your books?" "They are on the desk."「あなたの本はどこですか」「それらは机のです」
"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."「イスのに本がありますか」「はい、あります」
He said, "I will say nothing more, because I hate making excuses."「これ以何も言うことはありません、いいわけをするのはいやですから」と彼は言った。
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その映画館で映中です。
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机のに戻しておいた方がよい」というのは所有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Look, Mike!", Hiroshi cries.「ほら、マイク!」と博が声をげます。
"Do you eat more?" "No, I had enough."「もっと召しがりますか」「いいえ、じゅうぶんいただきました」
Romeo and Juliet is on at the theatre.「ロミオとジュリエット」が劇場で演されている。
"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.「わたしは森の中に入って、山に駆けがったことを後悔していない。」と弟は答えた。
"May I help you?" "No, thank you. I'm just looking."「何を差しげましょう?」「いや、結構です。ただ見ているだけです」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It will sell even more.[JA] フッ まだまだがるね Ready (2017)
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[CN] 在半年内 将害怕死亡的无名小说家 改造成染杀意的畅销小说家 Confrontation (2017)
I won't let them get away with any more.[JA] これ以 好きにはさせない Ready (2017)
Thank you for coming.[CN] 发掘出用世的道理无法表达的原石 Emotions (2017)
Ultimately, I ended up making what you are now.[JA] そうして私が作りげたのが 今のあなたの状況なんですよ Confrontation (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.[JA] 彼女は僕の作品を 質なポエムのようだと 評してくれました Disbanded (2017)
My pleasure.[CN] 请你一定要用在孩子们身 Emotions (2017)
There is no better time than now.[JA] これ以ないってくらいの タイミングなんです Ready (2017)
Anything more, and this show will become a bloodbath.[JA] これ以は 残酷なショーに なってしまいそうですね Disbanded (2017)
I pray for the happiness of Nanaka Hiraki's soul.[JA] 開 菜々果さんのご冥福を 心よりお祈り申しげます Disbanded (2017)
I don't want to do what she told me.[CN] 美波小姐把一切都告诉我了 在她的遗嘱所附的信里 Emotions (2017)
You're great at lying to yourself though.[JA] でも 自分にだけは 手にうそついてる Reason (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つき[うわつき, uwatsuki] superscript [Add to Longdo]
[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor [Add to Longdo]
位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible [Add to Longdo]
位語[じょういご, jouigo] broader term [Add to Longdo]
位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference [Add to Longdo]
位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top