Search result for

(68 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三-, *三*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
位一体改革 (n ) ปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ(เป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของอดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ ซึ่งเป็นแนวนโยบายเพื่อการปฏิรูปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดของนโยบายนี้เสนอให้มีการปฏิรูปทั้งสามด้านพร้อมกันเป็นหนึ่งแพคเกจ ดังนั้นนายกรัฐมนตรีโคอิซึมิ จึงเรียกการปฏิรูปนี้ว่า"การปฏิรูปแบบตรีเอกานุภาพ สามด้านที่ต้องปฏิรูปก็คือ การปฏิรูปเรื่องภาษีของท้องถิ่น การปฏิรูปเรื่องเงินอุดหนุนแบบให้เปล่าเพื่อประกันรายได้ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และการปฏิรูปด้านการให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さん, san] (n) สาม
[みっつ, mittsu] (n) สามชิ้น/อย่าง
[さんじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
[みっか, mikka] (n) วันที่สามของเดือน,สามวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
日月[みかづき, mikazuki] (n) พระจันทร์เสี้ยว
蔵経[さんぞうけい, sanzoukei] (n) พระไตรปิืฏก
角波[さんかくは, sankakuha] (n) คลื่นรูปสามเหลี่ยม คลื่นรูปฟันปลา , See also: R. 正弦波、矩形波
[さんまい, sanmai] (n) สมาธิ (คำว่า สัมไม เป็นคำศัพท์ทางศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกฤตของอินเดียอย่างเดียวกับที่ภาษาไทยใช้ ที่อินเดียจะออกเสียงว่า สะ-มา-ดิ๊)
位一体[さんみいったい, sanmiittai] (n ) ตรีเอกานุภาพ

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[三, sān, ㄙㄢ] three
Radical: Decomposition: 一 (yī )  二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [ideographic] Three  parallel lines; compare 一 (one) and 二 (two),  Rank: 125

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);3[さん(P);み(P), san (P); mi (P)] (num) (1) three; (pref) (2) tri-; (P) [Add to Longdo]
々九度;九度[さんさんくど, sansankudo] (n) three-times-three exchange of nuptial cups [Add to Longdo]
が日;箇日[さんがにち, sanganichi] (n) first three days of the New Year (January 1st to 3rd) [Add to Longdo]
つ(P);3つ[みっつ, mittsu] (num) three; (P) [Add to Longdo]
つどもえの争い;つ巴の争い[みつどもえのあらそい, mitsudomoenoarasoi] (n) (See つ巴戦) three-cornered battle [Add to Longdo]
つ角[みつかど, mitsukado] (n) three corners [Add to Longdo]
つ熊[みつぐま, mitsuguma] (n) (obsc) mother bear with two cubs [Add to Longdo]
つ股[みつまた, mitsumata] (n) forked stick [Add to Longdo]
つ子[みつご, mitsugo] (n) (1) three-year-old; (2) triplets [Add to Longdo]
つ子の魂百まで[みつごのたましいひゃくまで, mitsugonotamashiihyakumade] (exp) the child is father to the man; lit [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Sān guó, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ, / ] Three Kingdoms period following the break-up of the Han (220-280); several Three Kingdoms periods in Korean history, esp. from 1st century AD to unification under Silla 新羅|新罗 in 658, #2,792 [Add to Longdo]
[sān xīng, ㄙㄢ ㄒㄧㄥ, ] Samsung, South Korean electronics company, #3,758 [Add to Longdo]
[sān jiǎo, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ, ] triangle, #5,722 [Add to Longdo]
[sān xiá, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ, / ] The Three Changjiang River Gorges; The Three Gorges, #5,860 [Add to Longdo]
[sān yuè, ㄙㄢ ㄩㄝˋ, ] March; third month, #6,211 [Add to Longdo]
分之一[sān fēn zhī yī, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one third, #7,794 [Add to Longdo]
[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan, #8,606 [Add to Longdo]
[sān wéi, ㄙㄢ ㄨㄟˊ, / ] three dimensional; 3D, #11,425 [Add to Longdo]
轮车[sān lún chē, ㄙㄢ ㄌㄨㄣˊ ㄔㄜ, / ] pedicab; tricycle, #11,607 [Add to Longdo]
分之二[sān fēn zhī èr, ㄙㄢ ㄈㄣ ㄓ ㄦˋ, ] two-thirds, #11,853 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It is hard to define "triangle."角形」を定義するのは難しいです。
After 11 o'clock the guests began to leave by twos and threes.11時を過ぎると、お客たちは々五々帰り始めた。
Could we see each other for about an hour on February 27 at 3:00 pm?2月27日の時から1時間くらい会うことにしませんか。
How long have you lived in Sanda?あなたはいつから田に住んでいますか。
You can borrow three books at a time.あなたは一度に冊の本を借りる事が出来ます。
You are required to provide three months' rent in deposit.あなたは家賃のヶ月分を資金として払わなければならない。
You'll get there by three o'clock.あなたは時までにはそこに着きますよ。
When will you live in Sanda next year?あなたは来年のいつに田に住むつもりですか。
You came when I was thirty.アンタは私が〇才のときの子だよ。
Like it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.いやでもおうでも、これからは君と二人脚で仕事をするしかないのかね。 [M]
My aunt has three children.叔母さんには人の子供がいる。
Take this medicine for your cold three times a day.かぜにはこの薬を一日回飲みなさい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The issue of revoking the Japan Outstanding Literature Prize...[JA] (浦) ああ... Affection (2017)
In the near future, the whole world will know the name Shin Michima.[CN] 从名气、销售量、预约状况 还有数据看来 初版的千本就很足够了 Appeal (2017)
Is that the only reason?[CN] 这不是言两语讲得清楚的 Absolute (2017)
-Thank you for the meal.[CN] 我被父母给抛弃了 就在我岁的时候 Choices (2017)
I'm sorry, Ms. Miura.[JA] すいません 浦さん Reason (2017)
Mr. Hanaki, will it be all right for you to continue?[JA] (浦(みうら)) 花木さん 続けても大丈夫ですか? Reason (2017)
-Good night. -Good night.[JA] (浦)お疲れさまです (桜井)うん お疲れ〜 Affection (2017)
Finally! Your talent has been proven![CN] 你至今出版的部作品 决定要加印了 Confrontation (2017)
Who wanted Nanaka killed?[CN] 杀人的男人有超过千万日元的债务 Reason (2017)
Yes.[JA] (浦)ええ Ready (2017)
Oh, it's Miura?[JA] (森口(もりぐち)) あっ 浦(みうら)君? Ready (2017)
Mr. Sakurai, can I talk to you?[JA] (浦(みうら)) 桜井(さくらい)さん ちょっといいですか? Affection (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
角形集合[さんかくけいしゅうごう, sankakukeishuugou] triangle set [Add to Longdo]
次の多項式[さんじのたこうしき, sanjinotakoushiki] third order polynomial [Add to Longdo]
者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
キロ[さんきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
[さんばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
倍以上[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
号室[さんごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
味線[しゃみせん, shamisen] dreisaitiges_jap.Zupfinstrument [Add to Longdo]
[さんば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
[みっか, mikka] 3.(Tag e.Monats), drei_Tage [Add to Longdo]
[みき, miki] Miki (Name) [Add to Longdo]
権分立[さんけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top