Search result for

万岁 贫道为万岁所炼的九转金丹 被那个孙悟空偷吃得一干二净

(1 entries)
(0.751 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -万岁 贫道为万岁所炼的九转金丹 被那个孙悟空偷吃得一干二净-, *万岁 贫道为万岁所炼的九转金丹 被那个孙悟空偷吃得一干二净*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your Majesty, Sun Wukong ate up all of the Golden Elixir Pills I made for you.[CN] 万岁 贫道为万岁所炼的九转金丹 被那个孙悟空偷吃得一干二净 Havoc in Heaven (1963)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

万岁 (wàn suì) 贫道 (pín dào) (wèi)万岁 (wàn suì)所炼 (suǒ liàn) (de)九转 (jiǔ zhuǎn)金丹 (jīn dān) (bèi)那个 (nà gè)孙悟空 (sūn wù kōng)偷吃 (tōu chī) ()一干二净 (yī gān èr jìng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top