Search result for

(53 entries)
(0.1873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -七-, *七*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しち, なな, shichi , nana] (n) เจ็ด
[ななつ, nanatsu] (n) เจ็ดชิ้น/อย่าง
[なのか, nanoka] (n) วันที่เจ็ดของเดือน,เจ็ดวัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
夕祭[たなばたまつり, ] เทศกาลทานาบาตะ (เทศกาลดวงดาว)
味唐辛子[しちみとうがらし, ] (n ) เครื่องปรุงชนิดผงมีส่วนผสมจากเครื่องเทศ7ชนิด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[七, qī, ㄑㄧ] seven
Radical: Decomposition: 一 (yī )  乚 (gōu ㄍㄡ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);7[しち(P);なな;な, shichi (P); nana ; na] (num) (1) seven; (pref) (2) hepta-; (P) [Add to Longdo]
つ(P);7つ[ななつ, nanatsu] (num) seven; (P) [Add to Longdo]
つの海[ななつのうみ, nanatsunoumi] (n) the seven seas [Add to Longdo]
つの罪源[ななつのざいげん, nanatsunozaigen] (n) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn [Add to Longdo]
つの大罪[ななつのだいざい, nanatsunodaizai] (exp) the Seven Deadly Sins [Add to Longdo]
つ屋;[ななつや, nanatsuya] (n) (col) (arch) (from and 質 both being read しち) pawnshop [Add to Longdo]
つ時[ななつどき, nanatsudoki] (n) (arch) (approx.) 4 o'clock (am or pm) [Add to Longdo]
つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗星) Big Dipper; (2) (See 曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus) [Add to Longdo]
化け[ななばけ, nanabake] (n) the seven common disguises of ninja [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qī, ㄑㄧ, ] seven; 7 [Add to Longdo]
事变[qī qī shì biàn, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] the Marco Polo bridge incident of 7th July 1937 that sparked WW2 between Japan and China [Add to Longdo]
八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
上八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
分之一[qī fēn zhī yī, ㄑㄧ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one seventh [Add to Longdo]
[qī shí, ㄑㄧ ㄕˊ, ] seventy; 70 [Add to Longdo]
国集团[qī shí qī guó jí tuán, ㄑㄧ ㄕˊ ㄑㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Group of 77 [Add to Longdo]
十年代[qī shí nián dài, ㄑㄧ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, ] the 1970's [Add to Longdo]
台河[Qī tái hé, ㄑㄧ ㄊㄞˊ ㄏㄜˊ, ] (N) Qitaihe (city in Heilongjiang) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The Star Festival is in July.7月には夕がある。
Have you ever eaten turkey?あなたは面鳥を食べたことがありますか。
This temple dates from the 7th century.この寺院は世紀からのものです。
This turkey tastes good.この面鳥おいしいね。
This turkey will serve five.この面鳥は5人分あります。
This river is dangerous to swim in July.この川は、月に泳ぐのは危険です。
This fairy story is easy enough for a seven-year-old child to read.この童話は歳の子が読むのに十分やさしい。
This train is made up of seven cars.この列車は両編成です。
Cherries are ripe in June or July.さくらんぼは六月か月に熟す。
The baby weighed seven pounds at birth.その赤ん坊は生まれた時体重はポンドでした。
The couple have no less than seven children.その夫婦には人もの子供がいる。
I wouldn't let a goof-up like that get to you. People have short memories and the one good thing about gossip is that it's short-lived.そんな失敗なんて気にするな。人の噂も十五日。みんなすぐに忘れるさ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
(six...) (... seven,eight.)[CN] (八) El Sur (1983)
When we win this war, all the castles in the Seven Kingdoms will be yours to choose from, with no one left to take them away from you.[JA] 報酬に不満を漏らす 戦争に勝ったら― 王国中の好きな城から1つ選ぶと良い The Spoils of War (2017)
Protector of the Seven Kingdoms, the Mother of Dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains.[JA] 王国の護国卿 ドラゴンの母 大草原のカリーシ The Queen's Justice (2017)
leaving us unarmed 77[CN] 我们只好省一点  Project A (1983)
Which one would have made Olenna the true ruler of the Seven Kingdoms?[JA] どちらがオレナを真の王国の支配者にできる? Eastwatch (2017)
Go around the mountain for two and a half leagues, along a winding path called the Seven Valleys.[CN] 绕山谷二里半 途中有个弯道 那里就叫 The Ballad of Narayama (1983)
I was born to rule the Seven Kingdoms, and I will.[JA] 私は王国を統べるため生まれた 必ず成し遂げる The Queen's Justice (2017)
He would have burned the Seven Kingdoms...[JA] 王国も焼くところだった The Queen's Justice (2017)
Our two houses were allies for centuries, and those were the best centuries the Seven Kingdoms have ever known.[JA] 我々は何世紀も味方同士であった そしてあの時代は王国の歴史上― 最高の時代であった The Queen's Justice (2017)
Why seven?[CN] 勒什么呢? {\cH00FFFF}{\3cH000000}Why seven? An qu (1983)
Because an army of dead men is marching on the Seven Kingdoms.[JA] なぜなら死者の軍団が― 王国に向けて進軍しているからだ Eastwatch (2017)
The North is one of those seven kingdoms.[JA] 北部は王国の一つよ Stormborn (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
五三[しちごさん, shichigosan] Festtag_fuer 3-,5-und 7jaehr.Kinder [Add to Longdo]
[たなばた, tanabata] Sternenfest (7.Juli-August) [Add to Longdo]
福神[しちふくじん, shichifukujin] die_sieben_Gluecksgoetter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top