Search result for

一万德国马克只到维也纳

(1 entries)
(0.6197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一万德国马克只到维也纳-, *一万德国马克只到维也纳*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
10,000 Deutsche marks for Vienna?[CN] 一万德国马克只到维也纳 Shot Through the Heart (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

一万 (yī wàn)德国马克 (dé guó mǎ kè)只到 (zhǐ dào)维也纳 (wéi yě nà)

 


  

 
一万
  • (いちまん) (n) 10,000; ten thousand [EDICT]
  • (yī wàn, ㄧ ㄨㄢˋ) ten thousand [CE-DICT-Simplified]
德国马克
  • (Dé guó mǎ kè, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ) German mark [CE-DICT-Simplified]
维也纳
  • (Wéi yě nà, ㄨㄟˊ ㄧㄝˇ ㄋㄚˋ) Vienna (capital of Austria) [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top