Search result for

アナログ入力

(5 entries)
(0.0496 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アナログ入力-, *アナログ入力*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ入力[アナログにゅうりょく, anarogu nyuuryoku] (n) analog input; AI [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top