Search result for

アドレス変換機構

(6 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アドレス変換機構-, *アドレス変換機構*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา アドレス変換機構 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *アドレス変換機構*)
Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] (n) {comp} address translator [Add to Longdo]
動的アドレス変換機構[どうてきアドレスへんかんきこう, douteki adoresu henkankikou] (n) {comp} DAT; Dynamic Address Translation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator [Add to Longdo]
動的アドレス変換機構[どうてきアドレスへんかんきこう, douteki adoresu henkankikou] DAT, Dynamic Address Translation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top