Search result for

(81 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -れ-, *れ*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
令和[れいわ] (n ) Reiwa era (2019.05.01-)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レコード[こーど, reko-do] (n) แผ่นเสียง
レバー[ばー, reba-] (n) คันโยก, คันบังคับ
レバー[ばー, reba-] (n) ตับ, See also: S. 肝臓,
冷延[いえん, reien] (vt) (เหล็ก)รีดเย็น
冷房[いぼう, reibou] (n) เครื่องปรับอากาศ, แอร์ (ทำความเย็น), See also: A. 暖房,
冷血動物[いけつどうぶつ, reiketsudoubutsu] (n) สัตว์เลือดเย็น, See also: A. 温血動物,
恋愛[んあい, ren'ai] (n) 1.ความรัก(ฉันคนรัก) 2.พิศวาส
煉瓦[んが, renga] (n) อิฐ
礼拝[いはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้
礼拝する[いはいする, reihaisuru] นมัสการ (สำหรับศาสนาคริสต์)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
麗人[いじん, reijin] (n) คนสวย
レトロ[とろ, retoro] (adj) ระลึกถึงความหลัง
冷媒[いばい, reibai] (n) สารทำความเย็น
冷蔵庫[いぞうこ, reizouko] (n) ตู้เย็น
冷凍[いとう, reitou] อาหารแช่แข็ง การถนอมอาหารโดยการแช่แข็ง
連休[んきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
連休[んきゅう, renkyuu] วันหยุดติดต่อกันหลายวัน
冷剛[いごう, reigou] พริก
礼金[いきん, reikin] ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
連絡先[んらくさき, renrakusaki] (n ) สถานที่ติดต่อ (รวมถึงเบอร์โทรศัพท์)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
連絡[んらく, renraku] Thai: การติดต่อ English: connection
連絡[んらく, renraku] Thai: การเชื่อมต่อ English: junction (vs)
連絡[んらく, renraku] Thai: การติดต่อสื่อสาร
連立[んりつ, renritsu] Thai: พันธมิตร
[い, rei] Thai: ตัวอย่าง English: example
歴史[きし, rekishi] Thai: ประวัติศาสตร์ English: history

Japanese-English: EDICT Dictionary
どめ;りどめ[, redome ; ridome] (n) (sl) {comp} readme [Add to Longdo]
る;ら[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (る for 五段 verbs, らる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions [Add to Longdo]
戻入[いにゅう, reinyuu] (n,vs) reversal of monies, funds, commissions [Add to Longdo]
[い, rei] (n) (arch) administrative and civil code [Add to Longdo]
[い, rei] (n,n-suf) command; order; dictation; (P) [Add to Longdo]
令する[いする, reisuru] (vs-s,vt) to command; to order [Add to Longdo]
令甥[いせい, reisei] (n) (hon) your nephew [Add to Longdo]
令兄[いけい, reikei] (n) your elder brother [Add to Longdo]
令月[いげつ, reigetsu] (n) (1) (arch) auspicious month; (2) (See 如月) second lunar month [Add to Longdo]
令嗣[いし, reishi] (n) your (his) heir [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who's Emily?エミリーってだ
This is my car.が私の車です。
It is a book.は本です。
Turn it off.消して。
Shot, huh?撃たたのか。
Let me out!出してく
Do as you like.勝手にすば?
Let me in.中に入
#B: 靴直し は 靴型 から 離る な[3]
Off it went.は出ていった。
Is it fine gold?は純金。
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it would only have been present as a burn-off if the Sullivans had hardwood floors. - Which they didn't.[CN] ΤSullivans產Τ祑狾 硂贺狥﹁穦瞷摧痙い Phoenix Rising (2014)
Is that wrong?[JA] そってダメなことですか? Emotions (2017)
I cannot believe how dull this place is.[JA] そにしても 殺風景ですねえ Emotions (2017)
If only we had left together...[JA] 僕があのとき 一緒に家を出てば... Emotions (2017)
There are no hardwood floors in their house.[CN] 產⊿Τ祑狾 Phoenix Rising (2014)
The two entwine; the couple penshes unshakable[CN] 200)}街は眠と 200)}即使城市进入睡眠 Tokyo Ghoul (2014)
Yeah, that feels nice.[CN] 陛 類懂疑憤賸 韃 Yeah, that feels nice. And the Fun Factory (2015)
"If Rick not guilty ..."[CN] "狦RickΤ竜..." Phoenix Rising (2014)
In her throat.[CN] - т Burden of Proof (2014)
Just let me be near you. That's all I want.[JA] そばに いさせてくるだけで そだけでいいから Emotions (2017)
Finding something that I love and then losing it,[JA] 大事なものが出来るのも そを またなくすのも Emotions (2017)
Now, he said the cork was his way to shut her up After she tried to dump him, as in "put a cork in it."[CN] 弧峨琌矗だも 稱琵超糒 "и峨峨秈" Burden of Proof (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
レーザ[ーざ, re-za] laser [Add to Longdo]
レーザーディスク[ーざーでいすく, re-za-deisuku] laser disk, LD [Add to Longdo]
レーザダイオード[ーざだいおーど, re-zadaio-do] laser diode [Add to Longdo]
レーザプリンタ[ーざぷりんた, re-zapurinta] laser printer, laser beam printer [Add to Longdo]
レーザメモリ[ーざめもり, re-zamemori] laser memory [Add to Longdo]
レートベース[ーとべーす, re-tobe-su] rate based [Add to Longdo]
レイアウト[いあうと, reiauto] layout [Add to Longdo]
レイヤ[いや, reiya] layer [Add to Longdo]
レイヤードルーチング[いやーどるーちんぐ, reiya-doru-chingu] layered routing [Add to Longdo]
レコーディング[こーでいんぐ, reko-deingu] recording [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, rei] BEFEHL [Add to Longdo]
令嬢[いじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]
[い, rei] BEISPIEL, BRAUCH, GEWOHNHEIT [Add to Longdo]
例外[いがい, reigai] Ausnahme [Add to Longdo]
例年[いねん, reinen] normales_Jahr, jedes_Jahr [Add to Longdo]
冷凍器[いとうき, reitouki] Kuehlschrank, Kuehlanlage [Add to Longdo]
冷徹[いてつ, reitetsu] -kuehl, unberuehrt [Add to Longdo]
冷戦[いせん, reisen] kalter_Krieg [Add to Longdo]
冷水[いすい, reisui] kaltes_Wasser [Add to Longdo]
冷水摩擦[いすいまさつ, reisuimasatsu] kalte_Abreibung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top