Search result for

ぶつ

(53 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ぶつ-, *ぶつ*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
仏歴[ぶつれき, butsureki] (n) พุทธศักราช
物理学[ぶつりがく, butsurigaku] (n) ฟิสิกส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
物流[ぶつりゅう, butsuryuu] การจัดส่ง, การกระจาย (สินค้า)
物流センター[ぶつりゅうせんたー, butsuryuusenta] (n ) ศูนย์กระจายสินค้า
仏壇[ぶつだん, butsudan] (n ) แท่นบูชาแบบพุทธตามบ้านญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ชน English: to hit
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: ตีให้ล้มไป English: to knock
ぶつける[ぶつける, butsukeru] Thai: กระแทกถูก English: to run into

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶつかり合い[ぶつかりあい, butsukariai] (n) collision; clashing [Add to Longdo]
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (uk) to hit (a person); to strike; to beat; (P) [Add to Longdo]
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P) [Add to Longdo]
打つ借り[ぶつかり, butsukari] (n) stopping the opponent's charge (in training) and swinging him down [Add to Longdo]
打つ借り稽古[ぶつかりげいこ, butsukarigeiko] (n) stopping the opponent's charge (in training) and swinging him down [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Throughout the five years of painful cancer treatments, he managed to keep a stiff upper lip.5年に及ぶつらかったガンの治療期間中、彼は何とか弱音をはかず毅然とした態度を崩さなかった。
Unfortunately I hit the morning rush hour.あいにく朝の通勤ラッシュにぶつかった。
That boy often breaks our windows with a ball.あの少年はボールをぶつけてよくうちの窓を壊す。
He was under the influence of alcohol when he crashed his car.アルコールのせいで彼は車をぶつけた。
You can complain till the cows come home, but it's not going to make a bit of difference.いつまでもぶつくさ言っているのは君の勝手だけどね、それじゃあ事態は何一つ変わらないよ。 [M]
Where can I find an outlet for all my anger?この遣り場なき怒りをどこにぶつければいいのか。
The motorbike struck the telephone pole.そのバイクは電柱にぶつかった。
That child murmured something in his sleep.その子は眠りながら何かをぶつぶつ言った。
It falls on Sunday.ちょうど日曜日にぶつかりますね。
We happened to see a truck run into the guard-rail.トラックがガードレールにぶつかるのを偶然に見た。
The truck bumped into our car.トラックが我々の車にぶつかった。
The truck bumped into a car.トラックが車にぶつかった。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No Bey![JA] ぶつな... ! Attraction (2017)
They want you to compare ideas about why you write.[JA] 互いの創作論を ぶつけ合ってほしいと Disbanded (2017)
Let's get a little more... a little more physical. Let's make this physical.[JA] もう少し打ち合え 体をぶつけて CounterPunch (2017)
So you just gonna keep that to yourself?[JA] 自分で運ぶつもりか? The Fate of the Furious (2017)
I spoke to the President last night, told him my doubts about the Iranian Intel.[JA] 昨夜大統領と 話をしたの イラン情報局についての疑問を ぶつけてみたわ A Flash of Light (2017)
Rory, you have to move. It's gonna hit you.[JA] ローリー そこだとぶつかる 移動した方がいい Life (2017)
And I got up, it was three o'clock in the morning, and I came down and I grabbed my biggest canvas that I had, and just let it all out.[JA] 朝3時に起きて 大きなキャンバスを 掴んで 感情をぶつけたわ After Porn Ends 2 (2017)
Watch out![JA] ぶつかる! Okja (2017)
No, I pushed you away. And I was really mad at the world.[JA] いいや 俺は君を押しのけた 世界に怒りをぶつけてた A Dog's Purpose (2017)
So for Riko as long as he felt the same, she did what she did because she was okay with going out with him.[JA] (山里)理子は あなたの気持ち次第では 私は付き合っちゃってもいいと 思ってるから ああいうことまでしてたのに っていうふうな本音をぶつけたのに The Riko Special (2016)
It's where the Wall meets the sea.[JA] 壁と海がぶつかるところだ Dragonstone (2017)
If one of these fighters gets a bad cut, even from something like an accidental head-butt, they're out.[JA] 頭がぶつかって負傷しても 重傷なら失格になることだ CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
物理[ぶつり, butsuri] the law of nature, physical (a-no) [Add to Longdo]
物理アドレス[ぶつりアドレス, butsuri adoresu] physical address [Add to Longdo]
物理インタフェース[ぶつりインタフェース, butsuri intafe-su] physical interface [Add to Longdo]
物理エラー[ぶつりエラー, butsuri era-] physical error [Add to Longdo]
物理コネクション[ぶつりこねくしょん, butsurikonekushon] physical connection [Add to Longdo]
物理ノード[ぶつりノード, butsuri no-do] physical node [Add to Longdo]
物理ページ[ぶつりページ, butsuri pe-ji] physical page [Add to Longdo]
物理メッセージ[ぶつりメッセージ, butsuri messe-ji] physical message [Add to Longdo]
物理メディア[ぶつりメディア, butsuri medeia] physical media [Add to Longdo]
物理リンク[ぶつりリンク, butsuri rinku] physical link [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top