Search result for

ちん

(48 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ちん-, *ちん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
陳述[ちんじゅつ, chinjutsu] การแถลง(ความรู้สึกนึกคิด),การกล่าวฟ้อง(ของโจทก์)
賃金[ちんぎん, chingin] (n ) ค่าแรง,ค่าจ้าง , See also: S. 給料,
新幹線[ちんかんせん, chinkansen, chinkansen , chinkansen] (n ) รถไฟชินกันเซ็น
ちんぷんかんぷん[chinpunkanpun] (n ) เรื่องที่ไม่เข้าใจ, ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยซักกะนิืด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちん[, chin] (n-suf) intimate (or disdainful) suffix used after a person's name (or the base of an adjective describing that person) [Add to Longdo]
ちんけ;チンケ[, chinke ; chinke] (adj-na) worst; poor and boring; uncool [Add to Longdo]
ちん[, chinko] (n) (col) (vulg) penis [Add to Longdo]
ちんすこう;チンスコー[, chinsukou ; chinsuko-] (n) Okinawan sweet [Add to Longdo]
ちんたら[, chintara] (adv,adv-to) (on-mim) dilatorily; sluggishly [Add to Longdo]
ちんちくりん[, chinchikurin] (n,adj-na) short (person); shorty; stumpy [Add to Longdo]
ちんちん;チンチン[, chinchin ; chinchin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) chink; jingle; tinkle; whistle (kettle); (n,vs) (2) begging (animal); (n) (3) (chn) penis [Add to Longdo]
ちんちん電車[ちんちんでんしゃ, chinchindensha] (n) (sl) (See 市電) streetcar, trolley [Add to Longdo]
ちんちん鳴る[ちんちんなる, chinchinnaru] (v5r) to jingle; to tinkle; to whistle (kettle) [Add to Longdo]
ちんどん屋[ちんどんや, chindonya] (n) traditional Japanese band of sandwich board advertisers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Einstein's theory of relativity is Greek to me.アインシュタインの相対性理論は私にはちんぷんかんぷんだ。
You may be able to read the handwriting on the wall, but it is Greek to me.あなたには禍の前兆である壁上の書きものが読めるかもしれないが、私にはちんぷんかんぷんだ。
You must keep your room tidy.あなたは部屋をきちんと整理しておかなくてはならない。
Always keep your office tidy.いつも仕事場をきちんと整理しておきなさい。
See if the gas is turned off.ガスがきちんと閉まっているか確認しなさい。
No one is so poor that he cannot afford to be neat.ちんとした身なりをしていられないほど貧しい人はいない。
Shut the door tight.ちんと戸を閉めなさい。
You should think before you begin to speak.ちんと考えてから話し始めなくてはいけません。
Sit up straight.ちんと座りなさい。
Attending classes regularly.ちんと授業に出席すること。
You can't rely on him these days to do a proper job.このごろは彼がきちんと仕事をやってくれるのを当てにできない。
This tie does not tie well.このネクタイはきちんと結べない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, don't be wiggling around on me 'cause I'd hate to cut off what little you got down there, baby.[JA] じっとしててね おちんちんが なくなったら嫌だから Once Upon a Time in Venice (2017)
I got this fantasy job that, you know, I gotta step back and kind of analyze this here and say, "Wait a minute."[JA] 夢の様なこの仕事を きちんと分析してみると After Porn Ends 2 (2017)
Neat as hell.[JA] 地獄のようにきちんとしました。 Kong: Skull Island (2017)
Sometime the brain wins, and sometimes the penis wins.[JA] 脳が勝つ時もある おちんちんが勝つ時もあるって Price of a Lie (2016)
The brain and penis are constant rivals. They're always battling.[JA] 脳と おちんちんは常にライバル 闘ってんねん Price of a Lie (2016)
You need to give me this.[JA] 今回だけはきちんとしたい Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Just do your fucking job.[JA] 仕事をきちんとやるんだ King Arthur: Legend of the Sword (2017)
Like Yoshida from the comedy duo Black Mayonnaise says, the brain and penis are constant rivals for a man.[JA] ブラマヨの吉田の言葉を借りると "男にとって 脳とおちんちんは 常にライバルや"と Price of a Lie (2016)
Stop. They're vegetables.[JA] 待て きちんと野菜って The Other Side (2017)
Such a tightwad...[JA] 〈けちんぼ〉 Okja (2017)
You have something to drink and you turn into a complete idiot.[JA] お酒が入って バカちんになったろ Feed (2017)
-I can travel back to that summer. The key is the man parts.[JA] (徳井)あの夏に飛べるのよ そのキーが おちんちんなの Midsummer Intimacy (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちん, chin] WIR (DER KAISER) [Add to Longdo]
朕思うに[ちんおもうに, chin'omouni] Wir,der_Kaiser,meinen [Add to Longdo]
沈下[ちんか, chinka] das_Sinken, Senkung [Add to Longdo]
沈思[ちんし, chinshi] tiefes_Nachdenken, tiefes_Nachsinnen [Add to Longdo]
沈思黙考[ちんしもっこう, chinshimokkou] tief_in_Gedanken_versunken_sein [Add to Longdo]
沈没[ちんぼつ, chinbotsu] Untergang [Add to Longdo]
沈滞[ちんたい, chintai] Flaute, Stagnation [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] gelassen, geistesgegenwaertig [Add to Longdo]
沈静[ちんせい, chinsei] Ruhe, Stille, Flauheit [Add to Longdo]
沈黙[ちんもく, chinmoku] das_Schweigen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top