Search result for

(85 entries)
(0.2805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -だ-, *だ*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
台所用品[だいどろこようひん] (n ) เครื่องครัว (Kitchenware)
See also: S. 勝手道,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ダンボール[んぼーる, danbo-ru] (n) กล่องกระดาษ
代表団[いひょうん, daihyoudan] (n) คณะผู้แทน
台本[いほん, daihon] (n) 1.บทละคร 2.บทภาพยนต์
大丈夫[いじょうぶ, daijoubu] (adj phrase) ไม่เป็นไร, โอเค, ปลอดภัย (เช่น ถ้าถามว่า เป็นไรมากมั้ย หรือ เป็นไรมั้ย ถ้าไม่เป็นอะไรมากก็ตอบ いじょうぶ ไม่เป็นไร)
大事[いじ, daiji] (adj) สำคัญ
大好き[いすき, daisuki] (adj) ชอบมาก, See also: Related: 好き
大学院[いがくいん, daigakuin] (n) บัณฑิตวิทยาลัย
大根[いこん, daikon] (n) หัวไชเท้า
大統領[いとうりょう, daitouryou] (n) ประธานาธิบดี
大臣[いじん, daijin] (n) รัฐมนตรี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
代金[いきん, daikin] (n) ค่าใช้จ่าย, มูลค่า , See also: S. 代価、価格,
脱落[つらく, datsuraku] การหลุดหาย การตกหาย
大腸菌[いちょうきん, daichoukin] (n) เเบคทีเรีย E.coli
断熱[んねつ, dannetsu] ป้องกันกระแสไฟฟ้า, ป้องกันไม่ให้ไฟฟ้ารั่ว, ฉนวนไฟฟ้า
駄目[め, dame] (n adj) แย่ ไม่ดี ไม่มีผล ไม่ได้ ไม่มีหวัง อย่้า ห้าม
ダチン子[ちんこ, dachinko] (n) เพื่อน
代理店[いりてん, dairiten] ตัวแทนจำหน่าย
大胆[いたん, daitan] (adj) กล้า
打点[てん, daten] (n) จุดเชื่อม
ダマーと[まーと, damato] (n) ดินสอที่ใช้สำหรับมาร์คชิ้นงาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
騙す[ます, damasu] Thai: ออกอุบายหลอกลวง English: to trick
騙す[ます, damasu] Thai: โกง English: to cheat
倒れる[おれる, daoreru] Thai: ล้ม English: to collapse
倒れる[おれる, daoreru] Thai: ล่มสลาย English: to break down
倒れる[おれる, daoreru] Thai: ล้มละลาย English: to go bankrupt
大名[いみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
大生[いせい, daisei] Thai: นักศึกษามหาวิทยาลัย English: college student
大工[いく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter
団体[んたい, dantai] Thai: องค์กร English: organization
団体[んたい, dantai] Thai: สมาคม English: association

Japanese-English: EDICT Dictionary
跑(oK)[く, daku] (n) (abbr) (See 跑足) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P) [Add to Longdo]
から[, dakara] (conj,n) (See ですから) so; therefore; (P) [Add to Longdo]
からこそ[, dakarakoso] (exp) for this reason [Add to Longdo]
からって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
からと言って[からといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
から何[からなん, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn? [Add to Longdo]
が(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
く足;諾足;跑足(oK)[くあし, dakuashi] (n) (obsc) trot (as in horse riding) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It sounds great!いい案
Who's Emily?エミリーってれ?
You're fired.おまえは首
Hotshot!たいした奴
Why?なぜなんろう。
All are happy.みんな幸せ
T. G. I. F.!やっと金曜日
I give in.私の負け
I am free.私は暇
He is a thief.彼は泥棒
She looks sad.彼女は悲しそう
What would happen?何が起こるろう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't worry, I'm not going anywhere[CN] 没事别担心 妈妈哪儿都不去 いじょうぶ どこへも行かないよ Wolf Children (2012)
If you'll give me that chance, then hug me with all your might.[JA] チャンスをもらえるなら できる限りの力で 抱きしめてくさい Emotions (2017)
Cannon fifty percent charged.[CN] 娥秈κぇき Mass Effect: Paragon Lost (2012)
Nice shooting... I think youre a natural.[CN] 甮眔и谋眔Τぱ Mass Effect: Paragon Lost (2012)
Are you sure you want to donate this much?[JA] (職員) こんなに 寄付していたいて いいんですか? Emotions (2017)
Yourrre squad leader, at least for another two minutes, anyway...[CN] ぶ临讽ㄢ牧 Mass Effect: Paragon Lost (2012)
But well need a diversion while itss powering up.[CN] 娥и眔砞猭床ウ猔種︽ Mass Effect: Paragon Lost (2012)
Please make sure that you use it all for the children.[JA] 必ず 子供たちのために 使ってくさいね Emotions (2017)
Give me a chance.[JA] 私にチャンスをくさい Emotions (2017)
Just do it.[JA] いいから してくさい Emotions (2017)
Just let me be near you. That's all I want.[JA] そばに いさせてくれるけで それけでいいから Emotions (2017)
I don't want anyone else to get hurt.[JA] 誰も傷つけたくないん Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアクリティカルマーク[いあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
ダイアルアップ[いあるあっぷ, daiaruappu] dial up (connection,e.g.) [Add to Longdo]
ダイアレクト[いあれくと, daiarekuto] dialect [Add to Longdo]
ダイアログ[いあろぐ, daiarogu] dialogue [Add to Longdo]
ダイアログボックス[いあろぐぼっくす, daiarogubokkusu] dialog box [Add to Longdo]
ダイオード[いおーど, daio-do] diode [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[いなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
ダイナミック[いなみっく, dainamikku] dynamic (an) [Add to Longdo]
ダイナミックルーティング[いなみっくるーていんぐ, dainamikkuru-teingu] dynamic routing [Add to Longdo]
ダイナミックルート[いなみっくるーと, dainamikkuru-to] dynamic route [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほ, daho] kapern, aufbringen [Add to Longdo]
代償[いしょう, daishou] Entschaedigung, Schadenersatz [Add to Longdo]
代替[いたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
代替[いたい, daitai] Ersatz [Add to Longdo]
代理[いり, dairi] Vertretung [Add to Longdo]
代表的[いひょうてき, daihyouteki] repraesentativ [Add to Longdo]
代議士[いぎし, daigishi] Abgeordneter, Parlamentarier [Add to Longdo]
出す[す, dasu] herausnehmen, abschicken [Add to Longdo]
[い, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
台所[いどころ, daidokoro] Kueche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top