Search result for

たん

(68 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -たん-, *たん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
短気[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว
誕生[たんじょう, tanjou] (n) กำเนิด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短期[たんき, tanki] (vt adj adv) ระยะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
短期[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
鍛造[たんぞう, tanzou] (n) การเผาเหล็ก, การหลอกเหล็ก
担当[たんとう, tantou] (n) หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมาย
炭水化物[たんすいかぶつ, tansuikabutsu] (n) คาร์โบไฮเดรด
たんぱく質[tanpaku shitsu] โปรตีน
短大[たんだい, tandai] วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
担当者[たんとうしゃ, tantousha] (n) ผู้รับผิดชอบ, ผู้ได้รับมอบหมาย
炭化物[たんかぶつ, tankabutsu] (n) สารประกอบคาร์บอน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นเล่มเล็กขนาดฝ่ามือ English: special book
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume

Japanese-English: EDICT Dictionary
たん[, tan] (suf) (m-sl) (fam) (fem) (See ちゃん) (cute) suffix for familiar person [Add to Longdo]
たんこぶ[, tankobu] (n) bump; lump; protuberance; swelling [Add to Longdo]
たん[, tanto] (adv) (1) (on-mim) (See たくさん) (poss. Kansai dialect) many; much; a great amount; (2) excessive amount [Add to Longdo]
たんぽ槍[たんぽやり, tanpoyari] (n) padded spear (for practice) [Add to Longdo]
たん[, tanma] (n) (chn) (poss. reversal of 待った) (See タイム・3) interrupting a game; time out [Add to Longdo]
たんまり[, tanmari] (adv) quite a lot [Add to Longdo]
タンニン酸[たんにんさん, tanninsan] (n) tannic acid; tannin [Add to Longdo]
タンパク同化ステロイド;蛋白同化ステロイド[たんぱくどうかステロイド(蛋白同化ステロイド);タンパクどうかステロイド(タンパク同化ステロイド), tanpakudouka suteroido ( tanpaku douka suteroido ); tanpaku douka suteroido ( tanpa] (n) anabolic steroid [Add to Longdo]
蒲公英[たんぽぽ(gikun);ほこうえい;タンポポ, tanpopo (gikun); hokouei ; tanpopo] (n) (uk) dandelion (esp. species Taraxacum platycarpum) [Add to Longdo]
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n,vs) (2) satisfaction; (3) {Buddh} fortitude; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Grandpa bought it for me!おじいちゃんに買ってもらったんだー!
I said, "Could you please turn your television down?"「テレビの音を小さくしてもらえませんか」って言ったんですよ!
"What happened?" "The car broke down."「どうしたんだ」「車が故障したんだ」
"Why didn't you come?" "I had no choice."「どうして来なかったんだ」「仕方がなかったんだよ」
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
"Did they get the law passed?" "Yes, they finally put it through."「彼らはその法案を可決したの」「うん、とうとう通過させたんだ」
Some kind of party upstairs kept me up till one last night.2階の誰かがやっているパーティーのおかげで、昨晩は夜の一時まで眠れなかったんだ。
I haven't heard a word from them in over four years.4年以上も音信不通だったんだよ。
From about age 6, I led the life of a latchkey kid.6歳ぐらいから鍵っ子生活だったんだから。
I thought you had to get up by 7:30.7時半には起きなければいけなかったんじゃないの。
He cried how silly he have been.ああ、何と愚かだったんだろう、と彼は言った。
Aha, you did it, didn't you?ああ、君がやったんだね。 [M]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You thought my life was in danger?[JA] ああ 僕の命だと思ったん Emotions (2017)
Lately, I like reading books.[JA] (女子高生2) 最近 本 好きになってきたんだよね Emotions (2017)
I just started. My trainer gets upset with me every day.[JA] (ひとみ) 最近 始めたんですけど 毎日 先輩に怒られてます Emotions (2017)
I came here today to show you something.[JA] 今日は 見せたいものがあって来たんです Emotions (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命を失う可能性があるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
You've always wanted to be successful, right?[JA] ず〜っと売れたかったんでしょ? Confrontation (2017)
She's been a fan of yours since your debut.[JA] デビュー当時から あなたのファンだったんです Confrontation (2017)
Mr. Sakurai. She's the one who made it.[JA] (店長) 桜井さん 彼女が作ったんですよ Emotions (2017)
I think it was about a year ago... that I just happened to read one of your novels.[JA] 1年ほど前だったでしょうか あなたの小説を たまたま 手に取って読んでみたんです Confrontation (2017)
Is that right?[JA] そうだったん Emotions (2017)
There's finally someone who wants to read my novel.[JA] 僕の小説をさ 読みたいって 言ってくれる人ができたんだよね Emotions (2017)
Yukkuri to yukkuri to ima Slowly slowly now Sono senaka wo mitsumete itanda[CN] ゆっくりとゆっくりと今 その背中を見つめていたん One Piece: Episode of Alabaster - Sabaku no Ojou to Kaizoku Tachi (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タンジェント[たんじえんと, tanjiento] tangent [Add to Longdo]
タンブリング[たんぶりんぐ, tanburingu] tumbling [Add to Longdo]
簡易型携帯電話[たんいがたけいたいでんわ, tan'igatakeitaidenwa] Personal Handyphone System (PHS) [Add to Longdo]
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit [Add to Longdo]
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit [Add to Longdo]
単位記号[たんいきごう, tan'ikigou] commercial at (@) [Add to Longdo]
単位倍率[たんいばいりつ, tan'ibairitsu] unit scaling [Add to Longdo]
単位料金区域[たんいりょうきんくいき, tan'iryoukinkuiki] message area (MA) [Add to Longdo]
単位列[たんいれつ, tan'iretsu] unit string [Add to Longdo]
単一型集合型[たんいつがたしゅうごうがた, tan'itsugatashuugougata] set-of type [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たん, tan] ROT [Add to Longdo]
丹前[たんぜん, tanzen] wattierter_Herrenkimono (fuer Hausgebrauch) [Add to Longdo]
丹念[たんねん, tannen] grosse_Sorgfalt, Eifer [Add to Longdo]
丹精[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
丹誠[たんせい, tansei] Aufrichtigkeit, Anstrengung, Fleiss [Add to Longdo]
[たん, tan] EINS, EINFACH [Add to Longdo]
単一[たんいつ, tan'itsu] einzig, einfach, einheitlich [Add to Longdo]
単価[たんか, tanka] Stueckpreis [Add to Longdo]
単数[たんすう, tansuu] Einzahl, Singular [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] allein, einzeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top