Search result for

(86 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -さ-, *さ*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
最強[さいきょう] strongest
酢酸ブチル[さくさんぶちる] (n ) butyl acetate

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ん, san] (n) สาม
三十[んじゅう, sanjuu] (n) สามสิบ
作家[っか, sakka] (n) นักประพันธ์, นักเขียน, ผู้แต่ง
作物[くもつ, sakumotsu] (n) พืชผล, ผลิตผล
催眠剤[いみんざい, saiminzai] (n) ยานอนหลับ
再出発[いしゅっぱつ, saishuppatsu] (n) การเริ่มใหม่อีกครั้ง
再循環[いじゅんかん, saijunkan] (n) การรีไซเคิล
再来年[らいねん, sarainen] (n) ปีถัดจากปีหน้า
再確認[いかくにん, saikakunin] (vt) ยืนยันอีกครั้ง
刷新[っしん, sasshin] (n) ปรับปรุงใหม่, ปฎิรูป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
作況[っきょう, sakkyou] (n) ผลผลิตเก็บเกี่ยว
莢豌豆[やえんどう, sayaendou] (n adj) ถั่ว,ที่ใช้ถั่ว , See also: S. bead,pill,
みしい[みしい, samishii] (adj) เหงา โดดเดี่ยว มีความหมายเช่นเดียวกับ , See also: S. 寂しい,
参上[んじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
最高裁判所[いこういばんじょ, saikousaibanjo] ศาลฎีกา
参考書類[んこうしょるい, sankoushorui] (n) เอกสารอ้างอิง
[かな, sakana] (n) ปลา
冴える[える, saeru] (vt) กระจ่าง, ใส
サテン[てん, saten] ซาติน
[あ, saa] เอาล่ะ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
差し上げる[しあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
遮る[えぎる, saegiru] Thai: ขวางกั้น English: to interrupt
遮る[えぎる, saegiru] Thai: ขัด English: to intercept
遮る[えぎる, saegiru] Thai: กั้น English: to obstruct
作成[くせい, sakusei] Thai: จัดทำขึ้น English: draw up
作成[くせい, sakusei] Thai: ทำ English: make
作成[くせい, sakusei] Thai: ผลิต English: producing
作成[くせい, sakusei] Thai: สร้าง English: creating
作成[くせい, sakusei] Thai: ร่าง English: frame (vs)
最新[いしん, saishin] Thai: ล่าสุด English: latest

Japanese-English: EDICT Dictionary
蒴(oK)[く, saku] (n) (1) (uk) capsule (moss sporangium); (2) (See く果) capsule (type of dehiscent fruit) [Add to Longdo]
鯯;拶双魚[っぱ;サッパ, sappa ; sappa] (n) (uk) Japanese sardinella (Sardinella zunasi) [Add to Longdo]
[んかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
32ビットの広い[んじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
3D[んディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional [Add to Longdo]
3D映画[んディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
3D映像[んディーえいぞう, san dei-eizou] (n) 3D image [Add to Longdo]
3P[んピー, san pi-] (n) (col) (sens) threesome [Add to Longdo]
3元材料[んげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[んじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want a lot.たくん欲しい。
Why not?もちろん
Get up!起きない!
Don't be sad.悲しまないで下い。
Study.勉強しない。
Please enter now.どうぞお乗り下い。
Go to the doctor to get your prescription!処方箋をもらうために医者に行きない。
Say 'ahhh'.「アー」といってくだい。
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小い白いウサギが聞きました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小い白いウサギが聞きました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小い白いウサギが聞きました。
"Who is that man?" "Mr Kato."「あの人は誰なんでしょうか」「加藤んですよ」

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you'll give me that chance, then hug me with all your might.[JA] チャンスをもらえるなら できる限りの力で 抱きしめてくだ Emotions (2017)
Hug me tight.[JA] ギュッてしてくだ Emotions (2017)
Any one of tonight's guests could land you a movie deal[CN] ぱㄓ┮Τ常腊╃筿紇 Girls (2014)
Hi, my name is Kimmy. I'm the organizer for tonight[CN] иKimmyи琌边参膚 Girls (2014)
I'll negotiate with the owner.[JA] (ひとみ)大家(おおや)んに交渉します Emotions (2017)
You know I'm in charge tonight[CN] иぱ琌参膚常笵 Girls (2014)
Give me a chance.[JA] 私にチャンスをくだ Emotions (2017)
Just do it.[JA] いいから してくだ Emotions (2017)
Just let me be near you. That's all I want.[JA] そばに いせてくれるだけで それだけでいいから Emotions (2017)
You three are turning 30 this year[CN] 莱赣е Girls (2014)
Please look at today's menu[CN] и倒ぱ垫虫 Girls (2014)
No, but, just leave me alone.[JA] いや あのあ... ほっといてよ Emotions (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[んじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
サーキットエミュレーション[ーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation [Add to Longdo]
サーキットエミュレーションサービス[ーきっとえみゅれーしょんーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service [Add to Longdo]
サージ[ーじ, sa-ji] surge (vs) [Add to Longdo]
サージプロテクタ[ーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector [Add to Longdo]
サーチエンジン[ーちえんじん, sa-chienjin] search engine [Add to Longdo]
サーチパス[ーちぱす, sa-chipasu] search path [Add to Longdo]
サーチパタン[ーちぱたん, sa-chipatan] search pattern [Add to Longdo]
サードパーティー[ーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party [Add to Longdo]
サーバ[ーば, sa-ba] server [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お竹[おだけ, saodake] Bambusstange [Add to Longdo]
サラダ一皿[らだひとら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
三キロ[んきろ, sankiro] 3 kg, 3 km [Add to Longdo]
三倍[んばい, sanbai] dreimal-soviel, dreifach [Add to Longdo]
三倍以上[んばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
三号室[んごうしつ, sangoushitsu] Zimmer_Nr.3 [Add to Longdo]
三把[んば, sanba] drei_Buendel [Add to Longdo]
三権分立[んけんぶんりつ, sankenbunritsu] Gewaltenteilung [Add to Longdo]
三角[んかく, sankaku] Dreieck [Add to Longdo]
三角形[んかくけい, sankakukei] Dreieck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top