Search result for

(85 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -が-, *が*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[がくがく] (phrase ) something come loose

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
外国人[いこくじん, gaikokujin] (n) ชาวต่างชาติ
外相[いしょう, gaishou] (n) รัฐมนตรีต่างประเทศ
学期[っき, gakki] (n) เทอม,ภาคเรียน
学校[っこう, gakkou] (n) โรงเรียน
学生[くせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, See also: S. 生徒,
学者[くしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ
学費[くひ, gakuhi] (n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
学部[くぶ, gakubu] (n) คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย)
学長[くちょう, gakuchou] (n) อธิการบดี(ของมหาวิทยาลัย)
[け, gake] (n) หน้าผา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
該当[いとう, gaitou] (n vt) ความเกี่ยวข้อง, เกี่ยวข้อง
学士[くし, gakushi] (n) ผู้จบการศึกษาปริญญษตรี
楽屋[くや, gakuya] (n) ห้องแต่งตัวของนักแสดง
ガンガン[ん, gangan] (n vt adj adv) -(คำเลียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : ん音。 - ปวดหัว : 頭んする。
っぽり[っぽり, gappori] (adv colloq) (ทำเงิน)ได้มาก, (ทำ,จ่ายเงิน)ก้อนโต
外務省[いむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
外務省[いむしょう, gaimushou] (n) กระทรวงการต่างประเทศ
合致[っち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน , See also: S. 一致,
外観[いかん, gaikan] (n) ลักษณะภายนอก
学歴[くれき, gakureki] (n) ประวัติการศึกษา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学内[くない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
画像[ぞう, gazou] Thai: ภาพ
画像[ぞう, gazou] Thai: รูปภาพ English: picture
外気[いき, gaiki] Thai: อากาศภายนอก English: open air
んばる[んばる, ganbaru] Thai: พยายามอย่างเต็มที่ English: to try one's best
んばる[んばる, ganbaru] Thai: แน่วแน่ไม่ย่อท้อ English: to stand firm
んばる[んばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to persist
頑張る[んばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to insist on
頑張る[んばる, ganbaru] Thai: พยายาม English: to persist
合体[ったい, gattai] Thai: รวมตัวกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝤蛑(oK)[ざみ;かざみ;さみ;ざめ;ガザミ, gazami ; kazami ; gasami ; gazame ; gazami] (n) (uk) (See 渡蟹) swimming crab (Portunus trituberculatus) [Add to Longdo]
[, ga] (prt) (1) indicates sentence subject (occasionally object); (2) indicates possessive (esp. in literary expressions); (prt,conj) (3) but; however; still; and; (P) [Add to Longdo]
かる[, gakaru] (suf) (See 時代かる,赤かる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to [Add to Longdo]
く;ガクガク[, gakugaku ; gakugaku] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) body trembling; teeth clattering; something coming loose [Add to Longdo]
くんと[, gakunto] (adv) (on-mim) suddenly; with a jerk [Add to Longdo]
[, gasagasa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) rustling; dry or rough feeling; (P) [Add to Longdo]
さごそ[, gasagoso] (n,adj-f) rustling sound [Add to Longdo]
さっ;ガサッ[, gasatsu ; gasatsu] (adv-to) (on-mim) with a swoosh; at one fell swoop [Add to Longdo]
さつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
さり[, gasari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) rustling sound; (n) (2) (obsc) (sl) (See さる) search (esp. a home search by the police) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is my car.これ私の車です。
My stomach hurts.痛みます。
I'm sorry.残念です
Speaking.私です
I ache all over.体中痛む。
You look sick.貴方は顔色悪い。
Wood burns.燃える。
All were happy.みんな喜んでいた。
What would happen?起こるだろう。
There is a certain amount of truth in ~.〜にも一面の真理ある。
"Six pence per second" Bob reminds her.「1秒6ペンスだからね」とボブ念を押す。
"Four pounds fifty" says Bob.「4ポンド50ペンス」とボブ言う。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thank you very much.[JA] ホントにありとう Emotions (2017)
It's as if time has stopped[CN] 300)\blur2}誰かの呼ぶ声 耳鳴りに変わった 300)\blur2}时间似乎静止 300)\blur2}時止まったみたいだ Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
If, by chance, I'm not me then who's to say that you're you?[CN] 300)\blur2}如果我不是我 300)\blur2}例えばオレオレじゃないとして 300)\blur2}你还能够说是你吗 Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)
150)\blur3\an7}涙いくつあふれただろう 150)\blur3\an7}痛みを何度感じただろう 150)\blur3}How much tear have I shed 150)\blur3}How much pain have I felt What is this noisy music?[CN] 150)\blur3\an7}涙いくつあふれただろう Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
What's so funny?[JA] 何おかしいの? Emotions (2017)
Hitomi, in the invitation, it said someone might lose their life, right?[JA] ひとみちゃん 招待状には 命を失う可能性あるって 書いてあったんだよね Emotions (2017)
We talked a lot, and we care about each other.[CN] и册ぱ闽み 22 Jump Street (2014)
Thank you very much.[JA] ありとうございます Emotions (2017)
You should really lock your door.[JA] (ひとみ) 鍵はかけたほういいですよ Emotions (2017)
Finding something that I love and then losing it,[JA] 大事なもの出来るのも それを またなくすのも Emotions (2017)
If, by chance, I'm not me then who's to say that you're you?[CN] 300)\blur2}如果我不是我 300)\blur2}例えばオレオレじゃないとして 300)\blur2}你还能够说是你吗 Bite: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 3 (2013)
It's as if time has stopped[CN] 300)\blur2}誰かの呼ぶ声 耳鳴りに変わった 300)\blur2}时间似乎静止 300)\blur2}時止まったみたいだ Female Titan: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 1 (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
変更となる[へんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ガスパネル[すぱねる, gasupaneru] plasma panel, gas panel [Add to Longdo]
ガベジ[べじ, gabeji] garbage [Add to Longdo]
ガベジコレクション[べじこれくしょん, gabejikorekushon] garbage collection (comp) [Add to Longdo]
画素[そ, gaso] pixel, picture element, PEL (abbr.) [Add to Longdo]
画素間隔[そかんかく, gasokankaku] pel spacing [Add to Longdo]
画素進行方向[そしんこうほうこう, gasoshinkouhoukou] pel path [Add to Longdo]
画素配列[そはいれつ, gasohairetsu] pel array [Add to Longdo]
画像[ぞう, gazou] image, picture [Add to Longdo]
画像データ[ぞうデータ, gazou de-ta] video data [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ガス栓[すせん, gasusen] Gashahn [Add to Longdo]
丸薬[にゃく, ganyaku] Pille [Add to Longdo]
元年[んねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
元日[んじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
元祖[んそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
元金[んきん, gankin] Kapital [Add to Longdo]
[い, gai] (EIN VERBRECHEN) UNTERSUCHEN, ANKLAGE ERHEBEN [Add to Longdo]
合併[っぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]
合唱[っしょう, gasshou] -Chor [Add to Longdo]
合唱団[っしょうだん, gasshoudan] -Chor [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top