Search result for

かね

(44 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -かね-, *かね*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金持ち[かねもち, kanemochi] (n) คนรวย, ร่ำรวย
兼ねる[かねる, kaneru] (vt ) รับใช้ บริการ ต้อนรับแขก เสริฟ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
兼ねる[かねる, kaneru] Thai: ควบตำแหน่ง English: to hold (position)
兼ねる[かねる, kaneru] Thai: (ทำ)ไม่ได้ English: to be beyond one's ability

Japanese-English: EDICT Dictionary
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かねてから[, kanetekara] (exp) for some time [Add to Longdo]
加熱[かねつ, kanetsu] (n,vs) heating; application of heat; (P) [Add to Longdo]
加熱器[かねつき, kanetsuki] (n) heating apparatus; heater [Add to Longdo]
加熱調理[かねつちょうり, kanetsuchouri] (n,vs) cooking with heat [Add to Longdo]
加熱炉[かねつろ, kanetsuro] (n) heating furnace [Add to Longdo]
加年[かねん, kanen] (n) adding years [Add to Longdo]
可燃[かねん, kanen] (adj-no,n) inflammable; flammable; combustible; burnable [Add to Longdo]
可燃性[かねんせい, kanensei] (n) (1) combustibility; (adj-no) (2) combustible; (P) [Add to Longdo]
可燃物[かねんぶつ, kanenbutsu] (n) combustibles; inflammables; flammables; burnables; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Would you like to work for me, Tony?" asked Mr Wood.「うちで働いてみたいかね」とウッドさんが尋ねました。
Either of the two must go.2人のうちどちらかが行かねばならない。
We regret that you have to leave.あなたが行かねばならないなんて残念です。
I cannot agree with you.あなたには賛成しかねます。
I've heard a lot about you.あなたのことはかねがね聞いておりました。
You have to go through many hardships.あなたは多くの困難に絶え抜かねばならない。
Do I have to fix up to go to their house?あの家には清爽で行かねばならないですか。
He is capable of treachery.あの男は裏切りもしかねない。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息筋は警告しています。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡った秋の日になったね。これが台風一過というやつかね
Like it or not we're in this together. All we can do is work closely as though we were joined at the hip.いやでもおうでも、これからは君と二人三脚で仕事をするしかないのかね。 [M]
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを抑制しようとして金融政策に偏重すると、金融、したがって景気を必要以上に締め付けることになりかねない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you think this can be used to promote World Theory ?[JA] 「セカイロン」のプロモーションに 今回のこと使えないですかね Reason (2017)
But if it's a novel for new emotion, will readers be able to identify with it?[JA] (菜々果) でも その... "新しい感情"の小説って 読者の方に 共感してもらえるんですかね Absolute (2017)
So, what did you do before you joined Cachet, Martin?[JA] 市長 キャッシェ・ ウィンドーズのスワンです じい様たちは 退屈してませんかね The Widow Maker (2017)
Is that really good for your body?[JA] それは... ホントに体にいいんですかね The Mysterious Million Yen Women (2017)
Then, tell me what Nanaka Hiraki did while she was in her home.[JA] (刑事3)では... 開 菜々果さんはご自宅で いつも何をされてたんですかね Reason (2017)
But, it has only been recently that I've actively sought out roles that I really want to play.[JA] でも 最近ですかね〜 自分から積極的に "この役をやりたい"って 言えるようになったのは Reason (2017)
Do I really look like I'm single?[JA] 私 そんなに独身に見えますかね Absolute (2017)
Is your last name really...[JA] 君の名字は本名かね CounterPunch (2017)
For this kind of thing, I should probably go and thank her, right?[JA] お礼に行ったほうが いいんですかね? やっぱり こういう場合 Emotions (2017)
Do you have any idea why Nanaka Hiraki was killed?[JA] 〜♪ (刑事1) 開 菜々果さんが 殺された理由について 何か... 心当たりは ありませんかね Reason (2017)
What was the question again?[JA] あの... 質問 何でしたかね Appeal (2017)
What happens if he puts everything into it but it's boring?[JA] (佑希) 全てを込めても つまらなかった場合 どうしたら いいんですかね Absolute (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
兼ねる[かねる, kaneru] (in sich) vereinigen, (Suffix [Add to Longdo]
可燃性[かねんせい, kanensei] brennbar [Add to Longdo]
金儲け[かねもうけ, kanemouke] Gelderwerb [Add to Longdo]
金入れ[かねいれ, kaneire] Geldbeutel, Geldkasten [Add to Longdo]
金持ち[かねもち, kanemochi] Reicher, Wohlhabender [Add to Longdo]
[かね, kane] -Glocke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top