Search result for

いく

(52 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いく-, *いく*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
育児手当[いくじてあて, ikujiteate] (n) เงินสงเคราะห์บุตร
いく[いく, iku] (vt ) ไป
育児書[いくじしょ, ikujisho] (n ) คู่มือเลี้ยงลูก
いく[iku] (vi ) いく

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
いく[いく, iku] Thai: ถึงจุดสุดยอด English: to orgasm
育児[いくじ, ikuji] Thai: การดูแลเลี้ยงดูเด็ก English: childcare
育児[いくじ, ikuji] Thai: การรับดูแลเด็กอ่อน English: nursing
育児[いくじ, ikuji] Thai: การเลี้ยงเด็กให้เจริญเติบโต English: upbringing
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: ขวัญอ่อน
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: เข่าอ่อน English: weak-kneed

Japanese-English: EDICT Dictionary
いく[, iku] (v5k-s,vi) (X) (col) (See 行く) to have an orgasm; to come; to cum [Add to Longdo]
いくつかの理由から[いくつかのりゆうから, ikutsukanoriyuukara] (exp) (See さまざまな理由から) for whatever reason [Add to Longdo]
いくない[, ikunai] (exp,adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good [Add to Longdo]
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
位勲[いくん, ikun] (n) rank and order of merit [Add to Longdo]
偉勲[いくん, ikun] (n) great achievement [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
畏懼[いく, iku] (n,vs) reverence; awe; fear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about a cup of coffee?" "I would like to, but I have some previous appointment."「コーヒーでもどうだい」「できればそうしたいのだが、いくところがあるのでね」
"How much is this handkerchief?" "It is ninety-five cents."「このハンカチはいくらですか」「95セントです」
"How much did it cost?" "It cost me a thousand yen."「それはいくらかかりましたか」「千円かかりました」
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが出来るだろうか。
"How many keys?" asked Pepperberg.「鍵はいくつある?」とペパーバーグが聞く。
"I'd rather get the sack than not join the labour union," said the disgruntled worker.「労働組合に加わらないくらいなら、くびになるほうがいい」と不満をいだいている労働者はいった。
Can you subtract six from ten?10引く6はいくつですか。
It is cheaper to order by the dozen.1ダースいくらで注文したほうが安い。
How many seasons are there in a year?1年には季節がいくつありますか。
The two brother couldn't get along with each other.2人の兄弟はお互いに仲良くやっていくことができなかった。
I'd like two one-way tickets from A to BA市からB市までのチケット、片道2まいください。
Oh man! I was sure this was going to work out.アーア、絶対うまくいくと思ったのになあ。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay, we're ready to roll.[JA] (監督) じゃあ そろそろ本番いく Affection (2017)
Okay, rolling![JA] (監督)じゃあ いくよ 本番! Affection (2017)
My life will change a lot.[JA] 僕の人生は 大きく動いていく Affection (2017)
150)\blur3\an7}涙がいくつあふれただろう 150)\blur3\an7}痛みを何度感じただろう 150)\blur3}How much tear have I shed 150)\blur3}How much pain have I felt What is this noisy music?[CN] 150)\blur3\an7}涙がいくつあふれただろう Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)
I wonder how much they're worth.[JA] あの2人はいくらでしょうね? Confrontation (2017)
The currently popular novel, Drifting Emotions, authored by the novelist, Shin Michima, who Nanaka lived with, is predicted to sell over one million copies.[JA] (ニュースキャスター) 菜々果さんと同居していた小説家の 道間 慎さんの話題の小説 「漂う感情」ですが このままいくと 100万部突破は 確実といわれています Reason (2017)
Write as if you'll die tomorrow. Leave no regrets.[JA] もし明日 死んじゃっても 後悔ないくらいに Absolute (2017)
I hate to do this now, Mr. Michima, but I have a few questions for you.[JA] 道間さん こんなときに申し訳ないんですが いくつかお伺いしますね Disbanded (2017)
Thanks to the involvement of these five women, my life will change a lot.[JA] 5人の女たちを 巻き込んで 僕の人生は 大きく動いていく Appeal (2017)
Thanks to these women, my life will change a lot.[JA] この女たちによって 僕の人生は 大きく動いていく Choices (2017)
But, no matter how much I think about it, I can't figure it out.[JA] だけど いくら考えても 分からないんだよな Choices (2017)
150)\blur3}涙がいくつあふれただろう 150)\blur3}痛みを何度感じただろう[CN] 150)\blur3}涙がいくつあふれただろう 150)\blur3}已经流露出多少泪水了呢 Rakuen Tsuiho: Expelled from Paradise (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偉勲[いくん, ikun] grosse_Verdienste, hervorragende_Verdienste [Add to Longdo]
[いく, iku] iku- = wieviel? wie_viele? einige [Add to Longdo]
幾つ[いくつ, ikutsu] wieviel?, wie_viele?, wie_alt? [Add to Longdo]
幾ら[いくら, ikura] wieviel?, wie_lange?, wie_teuer? [Add to Longdo]
幾分[いくぶん, ikubun] etwas, ein_Teil [Add to Longdo]
幾日[いくにち, ikunichi] wieviele_Tage? der_wievielte? [Add to Longdo]
[いくさ, ikusa] Krieg, Schlacht [Add to Longdo]
育児園[いくじえん, ikujien] Saeuglingsheim [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top