Search result for

ൠൠൠൠൠൠโฺณൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(3.9162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠൠโฺณൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠൠโฺณൠൠ ൠ [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา あなたの言うFBIは、 潜在的に物騒な研究から... ...アメリカの一般大衆を守る事だ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠൠโฺณൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ใใใൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

あなた言う(いう)FBI 潜在(せんざい)(てき)物騒(ぶっそう)研究(けんきゅう)から... ...アメリカ一般(いっぱん)大衆(たいしゅう)守る(まもる)(こと)

 


  

 
あなた
 • (貴方) (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) [EDICT]
 • (貴女) (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) [EDICT]
 • (貴男) (pn,adj-no) (1) (uk) (pol) (貴女 refers only to females and 貴男 refers only to males) you (referring to someone of equal or lower status); (2) (貴方, 貴男 only) dear (what a wife calls a husband); (P) [EDICT]
 • () (prt) endorsing and questioning the preceding statement (sentence ending particle); lamenting reflections on the preceding statement (sentence ending particle) [EDICT]
 • () (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [EDICT]
 • () (suf,prt) (literary equiv. of だけ) only; nothing but; (P) [EDICT]
 • () (n) (See スラグ) slag [EDICT]
 • (乃) (prt) (1) (uk) (occasionally ん) indicates possessive; (2) verb and adjective nominalizer (nominaliser); (3) substituting for "ga" in subordinate phrases; (4) (often ん) indicates a confident conclusion; (5) emotional emphasis (sentence end) (fem); (6) indicates question (sentence end); (P) [EDICT]
 • (之) (prt) (arch) possessive (used on tombs, etc.) [EDICT]
 • (幅) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (布) (n,n-suf,ctr) (after a number in the hito-, futa-, mi- counting system) unit of measurement for cloth breadth (30-38 cm) [EDICT]
 • (箆) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
 • (篦) (n) (1) (arch) shaft (of an arrow); (2) (arch) (See 矢竹・2) arrow bamboo (Pseudosasa japonica) [EDICT]
言う
 • (いう(P);ゆう(P)) (v5u) (1) to say; (2) to call (i.e. to give a name); (P) [EDICT]
FBI
 • สำนักงานสืบสวนของสหรัฐอเมริกา: เอฟบีไอ (คำย่อของ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION) [Lex2]
 • abbr.Federal Bureau of Investigation สำนักงานสอบสวนและสืบสวนของกรมตำรวจ (สหรัฐอเมริกา) [Hope]
 • (n) // [OALD]
 • (葉) ใบไม้ [LongdoJP]
 • () (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [EDICT]
 • () (v5r,aux-v,suf) (hon) (ksb [EDICT]
 • () (suf) (ksb [EDICT]
 • (歯) (n) tooth; (P) [EDICT]
 • (刃) (n) edge (of a knife or sword); (P) [EDICT]
 • (派) (n,n-suf) clique; faction; school; (P) [EDICT]
 • (破) (n) (See 序破急) (in gagaku or noh) middle section of a song [EDICT]
 • (葉) (n) leaf; (P) [EDICT]
潜在
 • (せんざい) (n,vs) potentiality; dormancy; latency; (P) [EDICT]
 • (qián zài, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ) hidden; potential; latent [CE-DICT-Simplified]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Simplified]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Simplified]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Simplified]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT-Traditional]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT-Traditional]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT-Traditional]
 • (二) สอง [LongdoJP]
 • () (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P) [EDICT]
 • () (prt) (See に,は) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • () (exp) also; too; not ... either; as well; even [EDICT]
 • () (exp) (1) (also にゃあ) (See ねば) if not ... (negative conditional); (2) (See には) for (in regard to); in order to [EDICT]
 • (荷) (n) (1) load; baggage; cargo; freight; goods; (2) burden; responsibility; (P) [EDICT]
 • (似) (suf) takes after (his mother) [EDICT]
 • (丹) (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P) [EDICT]
 • (土) (n) (arch) soil (esp. reddish soil) [EDICT]
 • (尼) (n,n-suf) (abbr) (See 比丘尼) bhikkhuni (fully ordained Buddhist nun) [EDICT]
 • (弐) (num) two (used in legal documents) [EDICT]
物騒
 • (ぶっそう) (adj-na,n) dangerous; disturbed; insecure; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren\'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren\'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren\'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [EDICT]
 • () (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one\'s judgment or conclusion; (P) [EDICT]
 • () (exp) if it\'s the case; (P) [EDICT]
 • () (prt) even [EDICT]
 • () (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P) [EDICT]
 • () (exp) (1) (See でしょう) seems; I think; I guess; I wonder; I hope; (2) don\'t you agree?; I thought you\'d say that!; (P) [EDICT]
 • () (n) (col) (abbr) (See 友達) friend [EDICT]
 • () (n) undercut (of a machined edge) [EDICT]
 • (駄) (pref) (1) (See 駄文・1) poor; low-grade; trivial; insignificant; worthless; (n-suf,ctr) (2) (See 一駄) load; pack; horse load; (n) (3) packhorse [EDICT]
 • (兌) (n) dui (one of the trigrams of the I Ching [EDICT]
研究
 • (けんきゅう) วิจัย [LongdoJP]
 • (けんきゅう) (n,vs) study; research; investigation; (P) [EDICT]
 • (yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ) research [CE-DICT-Simplified]
 • (yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ) research [CE-DICT-Traditional]
から
 • (殻) เปลือก [LongdoJP]
 • () (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [EDICT]
 • (殻) (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P) [EDICT]
 • (骸) (n) shell; husk; hull; pod; chaff; (P) [EDICT]
 • (掛絡) (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk\'s waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke [EDICT]
 • (掛落) (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk\'s waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke [EDICT]
 • (掛羅) (n) (1) (arch) (See 袈裟) Zen monk\'s waistcoat (a short, informal kasaya); (2) ring (usu. made of ivory) attached to this waistcoat; (3) (See 根付け) netsuke; item attached to a netsuke [EDICT]
 • (幹) (n) (1) (arch) trunk; stem; stalk; (2) shaft (of an arrow); (3) handle [EDICT]
 • (柄) (n) (1) (arch) trunk; stem; stalk; (2) shaft (of an arrow); (3) handle [EDICT]
 • (空) (n,adj-no) emptiness; vacuum; blank; (P) [EDICT]
 • (唐) (n,n-pref) (arch) China (sometimes also used in ref. to Korea or other foreign countries) [EDICT]
 • (韓) (n,n-pref) (arch) China (sometimes also used in ref. to Korea or other foreign countries) [EDICT]
 • (漢) (n,n-pref) (arch) China (sometimes also used in ref. to Korea or other foreign countries) [EDICT]
アメリカ
 • () (n,adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P) [EDICT]
 • (亜米利加) (n) (uk) America; (P) [EDICT]
一般
 • (いっぱん) (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) [EDICT]
 • (yī bān, ㄧ ㄅㄢ) same; ordinary; common; general; generally; in general [CE-DICT-Simplified]
 • (yī bān, ㄧ ㄅㄢ) same; ordinary; common; general; generally; in general [CE-DICT-Traditional]
大衆
 • (たいしゅう) (n,adj-no) general public; the masses; (P) [EDICT]
 • () (prt) (arch) (See を) marks object of action, etc. (also adds emphasis) [EDICT]
守る
 • (まもる) (v5r,vt) (1) to protect; to guard; to defend; (2) to keep (i.e. a promise); to abide (by the rules); to observe; to obey; to follow; (P) [EDICT]
 • (こと(P);こん) (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) [EDICT]
 • (ごと) (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... [EDICT]
 • (じ) (n) {Buddh} (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) [EDICT]
 • (shì, ㄕˋ) matter; thing; item; work; affair [CE-DICT-Simplified]
 • (shì, ㄕˋ) matter; thing; item; work; affair [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top