Search result for

ไอที

(18 entries)
(0.0142 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไอที-, *ไอที*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไอที[N] informational technology, See also: IT, Syn. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
IT (information technology)ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IT (information technology)ไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
burnt gasesไอที่ไหม้แล้ว [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cough, Allergicไอที่เกิดจากการแพ้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Holds a doctorate in advanced economic theory from mit.จบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงจากเอ็มไอที New York Sucks (2009)
The IT giant is running for a seat in the Lower House.ยักษ์ใหญ่วงการไอที ลงสมัครตำแหน่งสส. Gokusen: The Movie (2009)
It looks like an experimental hacking A.I. under development in Pittsburg managed to break loose.ดูเหมือนว่า เจ้าเอไอที่ถูกพัฒนาไว้เพื่อทดลองแฮคระบบ ที่พิตส์เบิร์กจะหนีออกมาได้น่ะสิ Summer Wars (2009)
Honey, do that thing where you run into the wall.ลูกรัก ไหนไปทำไอที่ลูกวิ่งชนกำแพงซิ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
Dr. Millstone from MIT.ดร.ไมล์สโตน จากเอ็มไอที The Pirate Solution (2009)
Essentially, he just flies me around the world, and I fix problems for him, it stuff.ตามหลักแล้ว เขาส่งฉันบินไปทั่วโลก เพื่อคอยแก้ปัญหาให้เขา เรื่องไอทีน่ะค่ะ Chuck Versus First Class (2010)
Than FBI guys there requested us police investigationเอฟบีไอที่นั่นก็เลยขอให้หน่วยสืบสวนตำรวจของเราช่วย The Man from Nowhere (2010)
M.I.T. Students fused a carนักศึกษา เอ็มไอที หลอมรถยนต์ Jacksonville (2010)
S.A.T.S, m.I.T. -เอสเอที เอ็มไอทีSwap Meat (2010)
No daddy, no m.I.T.ไม่ต้องมีพ่อ เอ็มไอที Swap Meat (2010)
Zack,take all of the evidence to Booth at the FBI.แซ็ก เอาหลักฐานทั้งหมดนี่ ไปให้บูธที่สำนักงานเอฟบีไอทีนะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
It has to be network and I.T.S,มันต้องเป็นระบบเน็ตเวิร์ค กับไอที The Internet Is Forever (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
it(อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top