Search result for

ไล่ตาม

(43 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไล่ตาม-, *ไล่ตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ตาม[V] chase, See also: follow, run after, pursue, Syn. ติดตาม, ไล่หลัง, ตามล่า, ล่า, Example: ตำรวจกำลังไล่ตามผู้ร้ายที่ยิงตำรวจบาดเจ็บเข้าไปในโกดังร้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขับ ๑ไล่ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dad, you pursued your music when you were young.พ่อคะ พ่อไล่ตามความฝันในการแต่งเพลงของพ่อตั้งแต่เด็ก The Serena Also Rises (2008)
I chased you for long enough.ฉันไล่ตามคุณมานานพอแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Now it's time you chased me.คราวนี้ ถึงตาคุณไล่ตามชั้นบ้างแล้วล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Only General Grievous would go after clones who can't fight back.มีแต่กรีวัสเท่านั้นแหล่ะ ที่จะไล่ตามคนที่ไม่มีทางสู้ Shadow of Malevolence (2008)
And an officially signed document guaranteeing we won't be prosecuted and we won't be pursued.แล้วก็มีเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการ รับประกันว่าเราจะไม่ถูกดำเนินคดี แล้วก็ไม่มีการไล่ตาม The Bank Job (2008)
You know my father is coming after you?เธอรู้มั๊ย พ่อของฉันไล่ตามเธออยู่น่ะ The Secret of Moonacre (2008)
I'm in pursuit lead at the back annex, heading west.ชั้นกำลังไล่ตามจากตึกหลัง ไปทางตะวันตก Vantage Point (2008)
He's going after Pachenko.เขาไล่ตามพาเชงโก้ไป Death Race (2008)
Stay with Frankenstein, don't lose him!ไล่ตามแฟรงเกนสไตน์ไป อย่าให้คลาดสายตา Death Race (2008)
Don't think of it as forsaking but a pursue for what you've lost.อย่าคิดว่าเป็นการละทิ้ง แต่เป็นการ ไล่ตาม สิ่งที่แกสูญเสียไป Episode #1.5 (2008)
Why's that squirrel chasing the other squirrel?ทำไมกระรอกตัวนึงต้องไล่ตามกระรอกอีกตัวคะ New York, I Love You (2008)
Didn't see him chew through the leash. Chased him 15 blocks.ไม่ทันเห็นมันงับเชือกหนี ไล่ตามมันไป 15 ช่วงตึก Marley & Me (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ตาม[v.] (laitām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue   FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be after[PHRV] ไล่ตาม
chase[VI] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase[VT] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase after[PHRV] ไล่ตาม, See also: ติดตาม
come after[PHRV] ไล่ตาม (เพื่อโจมตี), See also: ตามหลัง (เพื่อโจมตี), Syn. be after, come for, get after, keep after, make after
fall behind[PHRV] ไล่ตามไม่ทัน, See also: ตามหลังอยู่
dog[VT] ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, ไล่กวด, Syn. chase, follow, hunt
follow[VT] ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, Syn. pursue, chase, track, Ant. flee
get after[PHRV] ไล่ตาม, See also: วิ่งตาม, Syn. come after
go after[PHRV] ไล่ตาม, Syn. come after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
chaser(เชส'เชอะ) n. ผู้ไล่ตาม
chevy(เชฟ' วี) vt. ทำให้ลำบากใจ,ตามล่า,ไล่ตาม . vi. วิ่งแข่ง,รีบ,วิ่ง
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
courser(คอร์'เซอะ) n. ผู้ไล่ตาม,นักไล่สัตว์,ผู้ไล่ล่า,สุนัขล่าเนื้อ,ม้าเร็ว
coursing(คอร์ส'ซิง) n. การไล่ตาม,การไล่ล่า,กีฬาล่าเนื้อโดยสุนัขล่าเนื้อ
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue

English-Thai: Nontri Dictionary
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
stalk(vt) ไล่ตาม,แอบตาม,ย่างสามขุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chase downไล่ตาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追う[おう, ou] Thai: ไล่ตามหลังมาติด ๆ
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top