Search result for

ไล่ตาม

(43 entries)
(0.1087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไล่ตาม-, *ไล่ตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไล่ตาม [V] chase, See also: follow, run after, pursue, Syn. ติดตาม, ไล่หลัง, ตามล่า, ล่า, Example: ตำรวจกำลังไล่ตามผู้ร้ายที่ยิงตำรวจบาดเจ็บเข้าไปในโกดังร้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขับ ๑ไล่ตาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are in high-speed pursuit northbound on Courtland Avenue.พวกเราถูกไล่ตามตัวความเร็วสูง ซึ่งไปทางเหนือบนถนนโคทแลนด The Blues Brothers (1980)
- The Mafia's after us now. - You guys were hot!พวกมาเฟียไล่ตามพวกเราตอนนี้ พวกคุณกำลังร้อนได้ที่ The Blues Brothers (1980)
You want to maybe consider going after the Blues Brothers?คุณต้องการไล่ตาม เตอะบลุสบรัเดอส The Blues Brothers (1980)
Officers are in pursuit:พวกตำรวจคือการไล่ตาม The Blues Brothers (1980)
Maintain pursuit.ต่อการไล่ตาม The Blues Brothers (1980)
So I think the army was chasing that weird kid Kaneda saw...อืม ฉันคิดว่ากองทัพคงกำลังไล่ตามพวกเด็กแสบที่คาเนดะเห็นน่ะ Akira (1988)
Prepare for pursuit!เตรียมพร้อมกับการไล่ตามAkira (1988)
We have to catch a ride.เราต้องไล่ตามรถไปให้ทัน Mannequin: On the Move (1991)
-Every moment, red-letter I'll chase them anywhere,There's time to spareฉันจะไล่ตามมันไปทุกแห่งหน มันมีเวลามากพอที่จะใช้ Aladdin (1992)
Pretty soon we hear a bunch of guys with dogs coming after us.สักพักก็มีกลุ่มผู้ชายกับหมาไล่ตามมา Of Mice and Men (1992)
This isn't some UFO goose chase you're leading me on, is it?นี่ไม่ใช่เรื่องโง่ๆ ที่ไล่ตาม UFO ตามที่คุณบอกฉัน ใช่ไหม ? Squeeze (1993)
If you're on me and you got to move when I move... how do you expect to keep a marriage?ถ้าคุณจะจับผมก็ต้องไล่ตามผม แล้วคุณจะดำรงชีวิตสมรสได้ไง Heat (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไล่ตาม[v.] (laitām) EN: chase ; follow ; run after ; pursue   FR: pourchasser ; poursuivre ; traquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be after    [PHRV] ไล่ตาม
chase    [VI] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase    [VT] ไล่ตาม, See also: กวด, ไล่กวด, วิ่งไล่, วิ่งกวด, วิ่งตาม, ตาม, ติดตาม, Syn. chase after, dog, go after, trail, tail, tag, track
chase after    [PHRV] ไล่ตาม, See also: ติดตาม
come after    [PHRV] ไล่ตาม (เพื่อโจมตี), See also: ตามหลัง (เพื่อโจมตี), Syn. be after, come for, get after, keep after, make after
fall behind    [PHRV] ไล่ตามไม่ทัน, See also: ตามหลังอยู่
dog    [VT] ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, ไล่กวด, Syn. chase, follow, hunt
follow    [VT] ไล่ตาม, See also: ติดตาม, ตามหลัง, Syn. pursue, chase, track, Ant. flee
get after    [PHRV] ไล่ตาม, See also: วิ่งตาม, Syn. come after
go after    [PHRV] ไล่ตาม, Syn. come after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billow(บิล'โล) n. คลื่นใหญ่ {billowed,billowing,billows} vi.,vt. (ทำให้) เป็นคลื่นที่ไล่ตาม,บวมออก,มีคลื่น, Syn. increase
chase(เชส) {chased,chasing,chases} v. ไล่ตาม -n. การไล่ตาม,สัตว์ที่ถูกไล่,การแสวงหา,สัตว์ที่ล่ามาได้,ผู้ล่า,สถานที่ล่าสัตว์ -Phr. the chase กีฬาหรืออาชีพการล่าสัตว์
chaser(เชส'เชอะ) n. ผู้ไล่ตาม
chevy(เชฟ' วี) vt. ทำให้ลำบากใจ,ตามล่า,ไล่ตาม . vi. วิ่งแข่ง,รีบ,วิ่ง
course(คอร์ส) {coursed,coursing,courses} n. เส้นทาง,วิถีทาง,แนวทางเดิน,แนวทางปฏิบัติ,แนวความคิด,ลำน้ำ,สาย,หลักสูตร,กระบวนวิชา,ช่วงระยะเวลาการรักษา,จานหนึ่ง (อาหาร) ,ชุดหนึ่ง (ยา,การบรรยาย) ,ระดู,การไล่ล่า (โดยสุนัขล่าเนื้อ) vt. วิ่งผ่าน,วิ่งข้าม,ไล่,ไล่ตาม,ไล่ล่า,ก่
courser(คอร์'เซอะ) n. ผู้ไล่ตาม,นักไล่สัตว์,ผู้ไล่ล่า,สุนัขล่าเนื้อ,ม้าเร็ว
coursing(คอร์ส'ซิง) n. การไล่ตาม,การไล่ล่า,กีฬาล่าเนื้อโดยสุนัขล่าเนื้อ
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
hound(เฮาดฺ) n. สุนัขล่าเนื้อ,คนต่ำช้า,ขี้ยา vt. ล่าสัตว์,ไล่ตาม,กระตุ้น,ส่งเสริม, Syn. harass,pursue

English-Thai: Nontri Dictionary
chase(n) การไล่ตาม,การไล่ล่า,การล่าสัตว์
course(vt) ติดตาม,ไล่ตาม,แล่น,ไหล,วิ่ง
stalk(vt) ไล่ตาม,แอบตาม,ย่างสามขุม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Chase downไล่ตาม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
追う[おう, ou] Thai: ไล่ตามหลังมาติด ๆ
追いかける[おいかける, oikakeru] Thai: ไล่ตาม English: to pursue

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ
poursuivre(vt) |poursuivre qq| ไล่ตาม; |poursuivre qq en justice| ฟ้องร้อง, ยื่นฟ้อง, ดำเนินคดี; |pouruivre : chercher à obtenir qqch| แสวงหา, ค้นหา, มองหา เช่น poursuivre un idéal.;

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top