Search result for

ไร้

(108 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไร้-, *ไร้*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ถ้วย ถัง กะละมัง หม้อ (adj slang ) ไร้สาระไปวันๆ

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
*ระบบต่อมไร้ท่อ* (n ) organ of the body

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ไร้ก้นบึ้ง (adj ) bottomless เช่น หลุมที่ไร้ก้นบึ้ง คือ bottomless pit

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้[V] lack, See also: be devoid of, be without, Syn. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, Ant. มี, Example: จังหวัดที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินมากที่สุดได้แก่จังหวัดสุมทรปราการ
ไร้ผล[V] be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
ไร้ค่า[V] be useless, See also: be incompetent, be worthless, lack skill or ability, Example: คนแพ้มักหมดหวัง คิดว่าตัวเองไร้ค่า, Thai definition: ไม่มีค่า
ไร้สติ[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, raving, psychotic, unhinged, Ant. มีสติ, Example: บรรดานักโทษนั่งเหม่อมองภายนอกห้องอย่างคนไร้สติ
ไร้สาย[ADJ] wireless, Example: เครื่องบังคับไร้สายเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของเครื่องเล่นบังคับ, Thai definition: ที่รับและส่งข้อมูลโดยไม่มีสายตัวนำโยงติดต่อถึงกัน
ไร้สาย[ADJ] wireless
ไร้สาย[ADJ] wireless
ไร้ราคี[V] be virgin, See also: be chaste, Syn. บริสุทธิ์, Ant. มีราคี, Example: ผมรับรองได้ว่าผู้หญิงคนนี้ไร้ราคีใดๆ
ไร้สาระ[ADJ] nonsensical
ไร้มารยา[ADJ] honest

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไร่น. ที่ปลูกพืชและต้นไม้บนไหล่เขาหรือในที่ดอน, พื้นที่ราบที่ใช้ปลูกพืชอื่น ๆ นอกจากข้าว เช่น ไร่ฝ้าย ไร่องุ่น ไร่แตงโม
ไร่จำนวนเนื้อที่ ๔ งาน หรือ ๔๐๐ ตารางวา หรือ ๑,๖๐๐ ตารางเมตร.
ไร้ว. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, เช่น ไร้ทรัพย์ ไร้ความสามารถ.
กง ๒ไร่ล้มลุกที่ถางป่าเป็นหย่อม ๆ ตามเนื้อที่และกั้นเป็นขอบเขตไว้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
achlamydeousไร้กลีบ, ไร้วงกลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apetalousไร้กลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asepalousไร้กลีบเลี้ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sessileไร้ก้าน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
eciliateไร้ขนครุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inalimentalไร้คุณค่าโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
inanimateไร้ชีวิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
eglandularไร้ต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ductlessไร้ท่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anhydrousไร้น้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
กลวงไร้ความคิด [ศัพท์วัยรุ่น]
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]
Ashlessไร้เถ้า [การแพทย์]
Impotentไร้สมรรถภาพ [การแพทย์]
Incompetentไร้ความสามารถ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Dribble?ไร้สาระ Burn After Reading (2008)
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
It's ridiculous. You're funny...มันไร้สาระน่ะ/ คุณนี่ตลกจัง New Haven Can Wait (2008)
With fewer friends than you is Dan Humphrey, and that'sคนที่เกือบจะไร้่เพื่อนอย่าง แดน ฮัมฟรีย์ น่ะนะ Chuck in Real Life (2008)
Naive Serena.เซรีน่าผู้ไร้เดียงสา Chuck in Real Life (2008)
Looks like poor little Nate is...ดูเหมือนว่าเนทผู้ยากไร้ คือ Chuck in Real Life (2008)
Pursuing vanessa is beneath us both.สืบเรื่อง เวเนซซ่า มันไร้สาระสำหรับเราสองคน Chuck in Real Life (2008)
No, I lose. see? this is totally pointless.ไม่ ฉันแพ้ นี่มันไร้ความหมายจริงๆ Pret-a-Poor-J (2008)
The faithless want to destroy the artifact because they fear it.พวกไร้ศรัทธาต้องการทำลายสิ่งประดิษฐ์ เพราะว่าพวกมันกลัว Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
This is not irrational, Doctor.นี่ไม่ใช้เรื่องที่ไร้เหตุผลน่ะด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)
Doesn't make any sense unless...ไม่ทำให้การรับรู้ต่างๆไร้ประโยชน์ Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร่[n.] (rai) EN: field ; farm ; vegetable garden ; plantation   FR: plantation [f] ; champ [m] ; jardin [m]
ไร่[n.] (rai) EN: rai   FR: rai [m]
ไร้[v.] (rai) EN: lack ; be devoid of ; be without   FR: être dépourvu de
ไร้[X] (rai) EN: nothing ; without ; free from ; lacking   FR: sans ; dépourvu de ; dénué de
ไร่กล้วย[n. exp.] (rai klūay) EN: banana plantation   FR: bananeraie [f]
ไร้ค่า[v.] (raikhā) EN: be useless ; be incompetent ; be worthless ; lack skill or ability   
ไร้ค่า[adj.] (rai khā) EN: worthless ; valueless ; without value   FR: futile ; sans valeur
ไร้จุดหมาย[adj.] (rai jutmāi) EN: aimless   FR: sans but
ไร่นา[n.] (rainā) EN: farmland ; farm   
ไร่นาสวนผสม[n. exp.] (rainā suan phasom) EN: mixed agriculture   

English-Thai: Longdo Dictionary
green(adj) อ่อนด้วยประสบการณ์, ไร้เดียงสา, S. naive,
newbieผู้ไร้ประสบการณ์, มือใหม่, ในแวดวงคนเล่นเกมคอมพิวเตอร์บางทีแผลงเป็น n00b
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
helpless(adj) ไร้ที่พึ่ง, ขาดที่พึ่งพา
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), S. darling, dear, sweetheart
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.
EDGE(abbrev ) EDGE (Enhanced Data Rate for Global Evolution) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย 2.75G ในเครือข่ายโทรศัพท์ คล้ายกับระบบ GPRS แต่มีความเร็วที่สูงกว่าคือที่ประมาณ 300 KB

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absurd[ADJ] ไร้สาระ, See also: ไร้ความหมาย, ที่ไม่เป็นเหตุเป็นผล, Syn. ridiculous, senseless, Ant. sensible, logical
amoral[ADJ] ไร้ศีลธรรม, Syn. sinful, venal, evil, Ant. moral, pure
apetalous[ADJ] ไร้กลีบดอก
apochromatic[ADJ] ไร้การเบี่ยงเบนของภาพหรือสี (เลนส์)
barren[ADJ] ไม่มีประโยชน์, See also: ไร้ค่า
black[ADJ] ไร้ความหวัง, See also: สิ้นหวัง, มืดมน, Syn. hopeless
bloodless[ADJ] ไร้เลือด
bum[ADJ] ไม่มีคุณค่า, See also: ไร้ประโยชน์
cold-blooded[ADJ] เลือดเย็น, See also: ไร้ความปราณี, Syn. relentless, pitiless, unfeeling, callous, cruel, inhuman, ruthless
comatose[ADJ] ที่อยู่ในสภาพไม่รู้สึกตัว, See also: ไร้การตอบสนอง, สลบ, ไม่รู้สึกตัว, Syn. insensible, unconscious, semiconscious, asleep, numb, unwitting

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aberdeen angusพันธุ์วัวชนิดหนึ่งที่ไร้เขา
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abracadabra(แอบราคะแดบ' บระ) n. คาถายันตร์, การพูดที่ไร้ความหมาย
abranchiate(เอแบรง' คิเอท) ซึ่งไร้ครีบ, Syn. abranchial (having no gills)
absurd(แอบเซิร์ด', แอบเซิร์ด') adj. เหลวไหล, น่าหัวเราะ, โง่เขลา, ไร้สาระ. -absurdity, absurdness n. -absurdly adv.
acarpelous(เอคาร์' เพลลัส) adj. ซึ่งไร้โพรงเกสรตัวเมีย (acar, pellous)
acaudal(อะคอ' คัล) adj. ไร้หาง, Syn. acaudate (tailless)
acaulescent(เอคอเลส' เซนทฺ) ไร้ก้าน, มีก้านสั้น, Syn. acauline, acaulose, acaulous
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)

English-Thai: Nontri Dictionary
absurd(adj) ไร้สาระ,ไร้เหตุผล,ไม่สมเหตุผล,น่าหัวเราะ
absurdity(n) ความไร้เหตุผล,ความไร้สาระ,ความไม่สมเหตุสมผล
amoral(adj) ไร้ศีลธรรม
apathy(n) ความไม่แยแส,ความเฉยเมย,ความเฉื่อยชา,ความไร้อารมณ์
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
asexual(adj) กะเทย,ไร้เพศ
audacity(n) ความกล้า,ความมุทะลุ,ความไร้มารยาท
babble(vi) พูดพล่อย,พูดพล่าม,พูดจ้อ,พูดไร้สาระ
barehanded(adj) มือเปล่า,ไม่สวมถุงมือ,ไร้อาวุธ
baseless(adj) ไม่มีรากฐาน,ไร้เหตุผล,ไม่มีมูลความจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
homelessness (n ) ไร้ซึ่งที่อยู่อาศัย
nonsense (adj) ไร้สาระ ไม่มีสาระ ไม่มีแก่นสาร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無駄[むだ, muda] ไร้สาระ
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา
純情[じゅんじょう, junjou] ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ ไม่มีมารยา

German-Thai: Longdo Dictionary
kalt(adj) เย็นชา, ไร้ความรู้สึก, เมินเฉย, See also: Syn. eisig, frostig
mager(adj) ที่มีไขมันน้อย เกือบไร้ไขมัน, See also: fettarm, dünn
Quatsch!(n) เหลวไหล! ไร้สาระ
Blödsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, งี่เง่า, See also: der Schwachsinn
Schwachsinn(n) |der, nur Sg.| เรื่องไร้สาระ, See also: der Blödsinn
reibungsfrei(adj adv) ที่ไร้ซึ่งแรงเสียดทาน , โดยไม่มีแรงเสียดทาน
ohne(prep) ปราศจาก, ไร้ เช่น Kannst du es ohne mich schaffen? เธอทำได้ไหมโดยไม่มีฉัน, Ärzte ohne Grenze แพทย์ไร้พรมแดน
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง
ausschließlich(adj adv) เว้นไว้แต่, ซึ่งกีดกัน, ปราศจาก, ไร้ เช่น ausschließlich Mehrwertsteuer เว้นไว้แต่ภาษีมูลค่าเพิ่ม, See also: S. ohne, A. einschließlich,
funktionsfähig(adj adv) ที่สามารถทำงานได้, ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้ เช่น Das schnurlose Telefon kann mehrere Stunden funktionsfähig benutzt werden. โทรศัพท์ไร้สายนี้สามารถใช้การได้หลายชั่วโมง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top