Search result for

ไม้ตับ

(14 entries)
(0.6455 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม้ตับ-, *ไม้ตับ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ไม้ตับ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ไม้ตับ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้ตับน. ไม้สำหรับหนีบปลาปิ้งไฟ ทำด้วยไม้ไผ่
ไม้ตับไม้ที่ใช้เป็นแกนสอดในเวลากรองจาก แฝก หรือคา เรียกว่า ไม้ตับจาก ไม้ตับแฝก.
ตะลุง ๑น. ชื่อมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็ก คีบด้วยไม้ตับอันเดียว เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรง ใช้ปี่ กลอง และฆ้องคู่บรรเลงประกอบ ผู้เชิดเป็นผู้พากย์ เรียกว่า หนังตะลุง
หนังตะลุงน. การมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดเล็ก คีบด้วยไม้ตับอันเดียว เชิดภายในโรงให้แสงไฟส่องผ่านตัวหนังสร้างเงาให้ปรากฏบนจอผ้าขาวหน้าโรง ใช้ปี่ กลอง และฆ้องคู่บรรเลงประกอบ ผู้เชิดเป็นผู้พากย์.
หนังใหญ่น. การมหรสพอย่างหนึ่ง ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่กว่าหนังตะลุงมาก คีบด้วยไม้ตับ ๒ อันสำหรับจับเชิด เชิดได้ทั้งหลังจอและหน้าจอ ใช้ปี่พาทย์และเกราะบรรเลงประกอบ ผู้เชิดกับผู้พากย์เป็นคนละคนกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
opisthorchiasisโรคพยาธิใบไม้ตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Opisthorchiasisโรคพยาธิใบไม้ตับ [TU Subject Heading]
Opisthorchisพยาธิใบไม้ตับ [TU Subject Heading]
Fasciolaฟาสซิโอลา,พยาธิใบไม้ตับ,ฟัสซิโอลา [การแพทย์]
Fasciola Hepaticaฟัสซิโอลาเฮปาติคา,ฟาสซิโอลาเฮปาติกา,พยาธิใบไม้ตับ,พยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]
Fascioliasisฟัสซีโอลิเอซิส,ฟาสซิโอลิเอซิส,โรคพยาธิใบไม้ตับ,โรคพยาธิใบไม้ที่เกิดกับแกะ [การแพทย์]
Fluke Chonorchiasis, Liverโรคพยาธิใบไม้ตับ [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top