Search result for

ไม่แน่

(61 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่แน่-, *ไม่แน่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่แน่[ADV] perhaps, See also: maybe, Example: ไม่แน่เขาอาจจะมาก็ได้
ไม่แน่ใจ[V] be not sure, See also: be not assured, be uncertain, be not convinced, Syn. ไม่มั่นใจ, Example: ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะว่างหรือเปล่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขมุดขมิดไม่แน่น, ไม่ถึง, ไม่ถนัด.
แบบบางไม่แน่นหนาหรือไม่คงทน เช่น กลอนประตูดูแบบบาง.
เละไม่แน่น เช่น คนแก่เนื้อเละ ผ้าเนื้อเละ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No...not really.ไม่.. ไม่แน่ใจ Toy Story of Terror (2013)
Now you said it.มันไม่แน่นอนหรอก The Great Dictator (1940)
Of course not.มันไม่แน่ The Great Dictator (1940)
Certainly not.ไม่แน่ The Great Dictator (1940)
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น 12 Angry Men (1957)
Of course not.ไม่แน่นอน The Ugly American (1963)
No probably not.ก็ไม่แน่ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
80,000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80,000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป Yellow Submarine (1968)
- You know, I'm not sure.คุณจะรู้ว่าฉันไม่แน่ใจว่า Yellow Submarine (1968)
We're not sure.เราไม่แน่ใจ Blazing Saddles (1974)
Well, I'm not sure. It was addressed to the Deputy Spade.ไม่แน่ใจ จ่าหน้าถึงผู้ช่วยสเปด Blazing Saddles (1974)
Well, I'll go back to the states, but I'm not exactly sure what I'll do.อ๋อฉันกลับสหรัฐ, แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะทำอะไร. Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่แน่นอน[adj.] (mai naēnøn) FR: douteux ; incertain ; aléatoire
ไม่แน่ใจ[v. exp.] (mai naējai) EN: be not sure ; be not assured ; be uncertain ; be not convinced   FR: ne pas être sûr ; douter ; ne pas être convaincu ; être incertain ; être indécis

English-Thai: Longdo Dictionary
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
unsure(adj) ไม่แน่ใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow hot and cold[IDM] เปลี่ยนแปลงได้, See also: ไม่แน่นอน
chancy[ADJ] ไม่แน่นอน, See also: อย่างเสี่ยง, Syn. uncertain, risky, harzardous
changeable[ADJ] ที่เปลี่ยนแปลงง่าย, See also: ไม่แน่นอน, Syn. inconstant, unstable, Ant. unchanging
changeful[ADJ] ที่ผันแปร, See also: ไม่แน่นอน, Syn. variable, inconstant, Ant. predictable, unchanging
disbelieve[VT] ไม่เชื่อถือ, See also: ไม่แน่ใจ, Syn. doubt, challenge, Ant. believe, trust
doubt[VT] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, คลางแคลงใจ, Syn. beware, contest, Ant. believe, trust, rely on
dubious[ADJ] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, Syn. doubtful, in doubt, questionable, Ant. definite, certain
erratic[ADJ] ไม่แน่ไม่นอน, See also: เอาแน่เอานอนไม่ได้, Syn. inconsistent, uncertain, unpredictable
have misgivings about[IDM] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา
have reservations about[IDM] สงสัย, See also: ไม่แน่ใจ, ยังไม่ยอมรับ, กังขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
apocrypha(อะพอค'ระฟะ) n. กลุ่ม 14 บทหนังสือของพระคัมภีร์เก่า Old Testment ของคริสเตียน, บทหนังสือศาสนาที่หาแปล่งมาไม่แน่ชัดและไม่เป็นที่ยอมรับกันมาก (shorten)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
contingent(adj) สุดแล้วแต่,สุดแต่,ซึ่งไม่แน่นอน
doubt(n) ความสงสัย,ความไม่แน่ใจ,ความสนเท่ห์,ความคลางแคลงใจ,ความข้องใจ
doubt(vt) สงสัย,ไม่ไว้วางใจ,ฉงนสนเท่ห์,แคลงใจ,ข้องใจ,กริ่งเกรง,ไม่แน่ใจ
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
疑わしい[うたがわしい, ] (adj) ไม่แน่ใจ, สงสัย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不定[ふてい, futei] Thai: ไม่แน่นอน

German-Thai: Longdo Dictionary
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
auf keinen Fallไม่แน่นอน, ไม่มีกรณีใด, See also: keinesfalls
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า
verschwommen(adj adv) เลือนลาง, ไม่แน่ชัด, ไม่มุ่งหมาย , See also: A. klar,gezielt, deutlich
ungenau(adj adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่ยังไม่แน่นอน, ที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจ เช่น Die Ergebnisse sind noch zweifelhaft. ผลลัพธ์นี้ยังเป็นที่ไม่แน่นอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top