Search result for

ไม่เพียงพอ

(45 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เพียงพอ-, *ไม่เพียงพอ*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deficiency, Relativeไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But SARS explains the cough, causes hypoperfusion, which explain ischemic balance, it's perfect.แต่ว่าโรคซาร์ น่าจะมีไอ แต่การมีเลือดไหลเลี้ยงอวัยวะไม่เพียงพอ น่าจะเกิดจากโรคลำไส้ขาดเลือด สมบูรณ์แบบ Birthmarks (2008)
Through sleep deprivation or-- sleep deprivation would take too long.โดยการนอนหลับ ไม่เพียงพอ หรือ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งอาจเป็นมานาน The Itch (2008)
Not good enough, Father.ไม่ เสด็จพ่อ นั่นไม่เพียงพอ Lancelot (2008)
Being hardworking won't be enough.แค่หนักมันไม่เพียงพอหรอก Beethoven Virus (2008)
Isn't that enough?มันยังไม่เพียงพออีกรึ? Frost/Nixon (2008)
No matter how many awards or column inches are written about you or how high the elected office is for me, it's still not enough.หรือมีกี่คอลัมน์นิ้วเขียวถึงคุณ หรือผมถูกเลือกให้เข้าไปอยู่ใน ทำเนียบสักกี่ครั้ง มันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดี Frost/Nixon (2008)
The word that seems not enough for people to understand.เพราะเป็นคำที่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอ ที่ประชาชนจะเข้าใจได้ Frost/Nixon (2008)
The physical energy and strength, with which nature insufficiently endowed humans, is found in animals that help them to discover new territories.ความแข็งแกร่งทางร่างกาย ซึ่งธรรมชาติให้มนุษย์มาไม่เพียงพอ สามารถพบได้ในสัตว์ ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบดินแดนใหม่ๆ Home (2009)
I made it clear that Eagle Rock Prison is woefully inadequate for our needs.ผมบอกไปแล้วว่า คุกที่ อีเกิ้ล ร็อค มันไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของเรา Chapter Three 'Building 26' (2009)
I was just telling the Commissioner here that there aren't enoughผมเพิ่งจะบอกท่านผู้การฯ ว่ามันยังไม่เพียงพอ Dead Like Me: Life After Death (2009)
There's also a risk that hitting these weapons with insufficient force could release the bio-agent into the atmosphere.มันเสี่ยง ที่จะโจมตีอาวุธนี้ โดยที่มีเจ้าหน้าที่ที่จะรับมือกับสารพิษไม่เพียงพอ ภายใต้สภานการณ์นี้ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
You know that love is too small for big cities.รู้มั้ยว่า ความรักไม่เพียงพอหรอกนะ.. สำหรับเมืองใหญ่ๆขนาดนั้น The Breath (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be pushed for[PHRV] แทบจะมีไม่พอ, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. press for, press hard
go short[PHRV] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ
wide of the mark[IDM] ห่างจากจุดหมาย, See also: ไม่เพียงพอ
won't hold water[IDM] ไม่เพียงพอ, See also: ไม่มีสาระ, ไม่มีอะไรเลย
insufficient[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. deficient, inadequate, Ant. adequate, sufficient
lacking[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ
mal[PRF] ไม่เพียงพอ, See also: ต่ำกว่าปกติ, ผิดปกติ
pathetic[ADJ] ไม่เพียงพอ, See also: แร้นแค้น
puny[ADJ] ไม่เพียงพอ, Syn. inadequate
scanty[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ, Syn. scant, scarce, sparse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crummy(ครัม'มี) adj. อ้วนท้วน,สกปรกโสมมเลว,มีคุณภาพเลว,ถูก,ไร้ค่า,ขัดสน,ไม่เพียงพออย่างมาก
deficiency(ดิฟิช'เชินซี) n. ภาวะที่ขาดแคลน,ความขาดแคลน,ความไม่สมบูรณ์,ความไม่เพียงพอ,ปริมาณที่ขาดแคลน,ส่วนที่ไม่พอ, Syn. lack
deficient(ดิฟิช'เชินทฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,บกพร่อง, Syn. scarce
fall(ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ
flimsy(ฟลิม'ซี) adj. ไม่มั่นคง,บอบบาง,อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,ไม่เพียงพอ,ไม่มีประสิทธิภาพ. n. กระดาษบาง,สำเนารายงาน,สำเนา., See also: flimsily adv. flimsiness n., Syn. weak
half-bakedadj. ซึ่งปิ้งหรือย่างไม่เพียงพอ,ซึ่งตระเตรียมไม่พอ,ไม่น่าเชื่อถือ,พิลึกพิกล,บ้า
inadequate(อินแดค' ดะเควท) adj. ไม่เพียงพอ., See also: inadequateness, inadequacy n. inadequately adv., Syn. unfit, wanting
inanition(อินอะนิซ' เชิน) n. ความขาดแคลน, การขาดอาหาร, การบำรุงเลี้ยงไม่เพียงพอ, ภาวะอ่อนจิต, การด้อยศีลธรรม, ความว่างเปล่า
incommensurate(อินคะเมน' เชอะริท) adj. ไม่ได้สัดส่วน, ไม่เพียงพอ, ซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้., See also: incommensurately adv. incommensurateness n.
insufficiency(อินซัฟฟีช'เชินซี) n. ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน.

English-Thai: Nontri Dictionary
destitute(adj) อัตคัด,ขาดแคลน,ยากจน,อดอยาก,ไม่เพียงพอ,สิ้นเนื้อประดาตัว
inadequacy(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอ
inadequate(adj) ไม่พอเพียง,ไม่เพียงพอ,ไม่พอ
incommensurate(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่ได้ส่วน,ซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้
insatiable(adj) ไม่รู้จักอิ่ม,ไม่รู้จักพอ,ไม่เพียงพอ
insufficiency(n) ความไม่เพียงพอ,ความไม่พอเพียง,ความขาดแคลน
insufficient(adj) ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
pallid(adj) ซีดเผือด,สีจาง,ซีด,จืด,ไม่เพียงพอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不足[ふそく, fusoku] (n) ไม่เพียงพอ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
不十分[ふじゅうぶん, fujuubun] Thai: ไม่เพียงพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top