Search result for

ไม่สม่ำเสมอ

(40 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สม่ำเสมอ-, *ไม่สม่ำเสมอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สม่ำเสมอ[ADV] irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น
ไม่สม่ำเสมอ[ADJ] rough, See also: rugged, uneven, jagged, bumpy, Syn. ไม่เท่ากัน, ขรุขระ, Example: ถนนสายนี้เป็นถนนที่มีผิวหน้าถนนไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
irregularไม่สม่ำเสมอ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inconsistentไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pressure imbalance allows fluid to build up in the lungs.ความดันเลือดไม่สม่ำเสมอ อาจทำให้เกิดของเหลวขึ้นไปท่วมปอดได้ Emancipation (2008)
Heart palpitations, fatigue, stomach pain.หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ เหนื่อยล้า ปวดท้อง Last Resort (2008)
Heart palpitations and fatigue-หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ และเหนื่อยอ่อน Last Resort (2008)
Wavelength interference, weak frequencies, spotty, irregular.ช่วงความยาวคลื่นถูกรบกวน, ความถี่อ่อน, ไม่สม่ำเสมอ, ผิดปกติ The Hidden Enemy (2009)
He has uneven pupils. Abdomen's rigid.He's gonna need an ultrasound.-ม่านตาเขาไม่สม่ำเสมอ ท้องน้อยแข็ง\เขาต้องทำอัตร้าซาวด์ I Saw What I Saw (2009)
[breathing unsteadily] [pained groan] [gasps][หายใจไม่สม่ำเสมอ] [เสียงร้องเจ็บ] [เสียงฮึดฮัด] Chapter Five 'Tabula Rasa' (2009)
I'm very glad to see you, detective... as both a veteran and as a police officer of your many years of service.คุณใส่กระดุมเสื่อได้ ตอนนี้ขณะที่เราถกกันเมื่อวานนี้ มันเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวที่ไม่สม่ำเสมอ Edge of Darkness (2010)
I mean, it's all pretty spotty, you know?หมายถึง มันค่อนข้างจะไม่สม่ำเสมอน่ะ คุณก็รู้ Let It Bleed (2011)
Irregular eating times...ชั่วโมงการรับประทานที่ไม่สม่ำเสมอ Me Too, Flower! (2011)
Note the uneven orange hue and the embossment on the back.ดูจากสีส้มที่ไม่สม่ำเสมอ และอักษรที่อยู่ด้านหลัง Curriculum Unavailable (2012)
Your after-school pickup record's a little spotty.แม่ไปรับผมหลังเลิกเรียนก็ไม่สม่ำเสมอ Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Well, the seams are uneven.คือ รอยเย็บตะเข็บมันไม่สม่ำเสมอ Heathridge Manor (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
by fits and starts[IDM] ไม่สม่ำเสมอ (คำไม่เป็นทางการ)
irregular[ADJ] ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ, Syn. erratic, spasmodic, unsystematic, Ant. regular
scraggly[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ขรุขระ, ไม่เรียบ, โกโรโกโส, ยุ่งเหยิง, เป็นกระเซิง, Syn. rough
spotty[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: ไม่คงเส้นคงวา, ไม่แน่นอน, Syn. inconsistent, patchy
streaky[ADJ] ไม่สม่ำเสมอ, See also: มีคุณภาพไม่แน่นอน, Syn. inconsistent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aperiodic(เอเพียริออด'ดิค) adj. ไม่เป็นระยะ, ไม่สม่ำเสมอ. -aperiodicity n. (irregular)
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
heterocliteadj.,n. (สิ่ง) ผิดปกติ,ไม่สม่ำเสมอ,วิตถาร
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence,intermittency n.
irregular(อิเรก'กิวละ) ไม่สม่ำเสมอ,ไม่แน่นนอน,ไม่เรียบ n. ,สิ่งที่ผิดปกติ, Syn. erratic,abnormal
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
snatchy(สแนช'ชี) adj. เป็นพัก ๆ ,ขาดตอน,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นปกติ,ไม่สม่ำเสมอ., See also: snatchily adv., Syn. spasmodic,irregular
squib(สควิบ) vi.,vt.,n. (การ) พูดหรือเขียนล้อเล่น,พูดหรือเขียนเยาะเย้ย,จุดประทัด,ยิงประทัด,ประทัด,เกิดเสียงประทุ,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและไม่สม่ำเสมอ., Syn. lampoon

English-Thai: Nontri Dictionary
discontinuous(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ตลอด,ขาดตอน
fitful(adj) ไม่สม่ำเสมอ,เป็นพักๆ,เป็นครั้งเป็นคราว
inconstancy(n) ความผันแปร,ความไม่คงที่,ความไม่สม่ำเสมอ
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ
irregular(adj) ผิดปกติ,ตะกุกตะกัก,ไม่สม่ำเสมอ,ไม่ถูกระเบียบ
irregularity(n) ความผิดปกติ,ความไม่สม่ำเสมอ,ความไม่แน่นอน
unequal(adj) ไม่เท่ากัน,ไม่ยุติธรรม,ไม่สม่ำเสมอ
unstable(adj) ไม่แน่นอน,ไม่เที่ยง,ไม่มั่นคง,ไม่สม่ำเสมอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top