Search result for

ไม่สบาย

(52 entries)
(0.2345 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สบาย-, *ไม่สบาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบาย[V] have a fever, See also: get a flu, become feverish, run a fever, Syn. ป่วย, เจ็บป่วย, Example: ครูไม่สบาย เลยไม่ได้มาสอนวันนี้, Thai definition: เกิดอาการไม่ปกติของร่างกาย เช่น ปวดหัว ตัวร้อน เป็นต้น
ไม่สบายใจ[V] be uneasy, See also: be worried, feel ill at ease, feel uncomfortable (mentally), Syn. กลุ้มใจ, กลุ้มอกกลุ้มใจ, Ant. สบายใจ, สบายอกสบายใจ, Example: ผมไม่สบายใจที่เห็นเขาอยู่ในความทุกข์, Thai definition: มีความวิตกกังวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What's the matter? What ails you?ท่านเป็นอะไร ไม่สบายหรือเปล่า The Great Dictator (1940)
I guess I'm getting too old for my job. Too grouchy.ผมคิดว่าผมได้รับเก่าเกินไปสำหรับงานของฉัน ไม่สบายใจเกินไป The Godfather (1972)
- That's a very sick-Iooking sheep.- นั่นเหมือนแกะไม่สบายเลย The Little Prince (1974)
- Because that one doesn't look well.- ทำไม เพราะตัวนั้นดูมันไม่สบายน่ะสิ The Little Prince (1974)
Don't you feel well?ไม่สบายรึ? Suspiria (1977)
The minute she heard you were ill, she went right home and brought your things.ทันทีที่รู้ว่าหนูไม่สบาย, หล่อนก็ รีบกลับไปบ้านแล้วเอาของหนูมาให้. Suspiria (1977)
Grandmother is pleased you've come and wants to know what's bothering you.คุณยายดีใจที่เธอมา และต้องการรู้ว่าอะไรที่เธอไม่สบายใจ Phantasm (1979)
Captain, a woman passenger is very sick.กัปตันคะ มีผู้หญิงคนหนึ่งไม่สบายมากค่ะ Airplane! (1980)
- We have sick passengers.- เรามีผู้โดยสารไม่สบายค่ะ Airplane! (1980)
My husband's very sick. Can you do something?สามีฉันไม่สบายมากค่ะ ทำอะไรสักอย่างได้มั้ยคะ Airplane! (1980)
The first officer is ill. The captain needs someone to help him with the radio.เจ้าหน้าที่ไม่สบาย กัปตันต้องการคนไปช่วยวิทยุค่ะ Airplane! (1980)
Monsieur... I am uncomfortable with the thought of this Jewish ritual.คุณ... ผมไม่สบายใจเกี่ยวกับความคิดในการ ทำพิธีทางศาสนายิว Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สบาย[v.] (mai sabāi) EN: have a fever ; get a flu ; become feverish ; run a fever ; be ill ; be sick ; be ailing   FR: être malade ; être souffrant
ไม่สบายใจ[v. exp.] (mai sabāijai) EN: be uneasy ; be worried ; feel ill at ease ; feel uncomfortable (mentally)   FR: être tourmenté ; être mal à l'aise ; être malheureux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ail[VI] ป่วย, See also: ไม่สบาย, ปวด
down with a disease[IDM] ป่วย, See also: ไม่สบาย
far gone[ADJ] ป่วย (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่สบายมาก, เมามาก
under the weather[IDM] ป่วย, See also: ไม่สบาย
ill at ease[ADJ] ซึ่งกระสับกระส่าย, See also: ไม่สบาย, อึดอัด, กระวนกระวาย, Syn. nervous, uncomfortable, uneasy, Ant. comfortable, easy
illy[ADJ] ไม่สบาย, See also: เจ็บป่วย, กระเสาะกระแสะ, สุขภาพไม่ดี
lost[ADJ] สับสน, See also: ไม่สบายใจ
nauseate[VI] คลื่นไส้, See also: ไม่สบาย, ป่วย
mis[PRF] ไม่สบาย, See also: โชคไม่ดี
under the weather[SL] ป่วย, See also: ไม่สบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
ailing(เอล' ลิง) adj. ไม่สบาย, ทุกข์ทรมาน
ailment(เอล' เมินทฺ) n. ความไม่สบายกาย,ความป่วย, Syn. disturbance,discomfort)
breakdown(เบรค'ดาวน์) n. ความล้มเหลว,การล้มเจ็บ,การไม่สบาย,การสลายตัว,การวิเคราะห์,การแบ่งออกเป็นส่วน -Conf.break down เสียหมายถึง การที่เครื่องคอมพิวเตอร์หยุดทำงาน ซึ่งเกิดจากความผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง
chippy(ชิพ'พี) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน,หญิงใจง่าย. adj. โมโหง่าย,แห้งแล้ง,ไม่สบาย (ร่างกาย), Syn. chippie
compunction(คัมพังคฺ'เชิน) n. ความเสียใจต่อการกระทำ,ความไม่สบายใจหรือกระสับกระส่ายต่อสิ่งที่ได้กระทำไป., See also: compunctious adj., Syn. guilt,regret,repentance
discomfort(ดิสคัม'เฟิร์ท) n. ความลำบาก,ความไม่สบาย,ความไม่สะดวก vt. ทำให้ลำบาก,ทำให้ไม่สะดวก, Syn. annoyance
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
discontenance(ดิสเคา'ทะเนินซฺ) vt. ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้ไม่สบายใจ,ไม่เห็นด้วย n. ความไม่เห็นด้วย, Syn. disconcert
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented

English-Thai: Nontri Dictionary
ailing(adj) ทุกข์ทรมาน,ไม่สบาย,ป่วย
ailment(n) ความเจ็บป่วย,ความไม่สบาย,โรค
desolate(vt) ทำให้ไม่สบายใจ,ทำให้เศร้าสลด,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้อ้างว้าง
discomfort(n) ความไม่สบายใจ,ความกระอักกระอ่วน,ความลำบากใจ,ความไม่สะดวก
diseased(adj) มีโรค,ป่วย,เป็นโรค,ไม่สบาย
displeasure(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบายใจ
fret(n) ความไม่สบายใจ,ความหงุดหงิด,ความกลุ้ม,ความเป็นทุกข์
fret(vi) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,กลุ้ม,หัวเสีย,เสียใจ
fretful(adj) ไม่สบายใจ,หงุดหงิด,หัวเสีย,กลุ้ม
grouch(vi) ไม่สบายใจ,มีใจคอหงุดหงิด,บ่น,ไม่พอใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
etw. stimmt nicht mit etw./jm.(vt) |stimmte, hat gestimmt| บางสิ่งดูผิดปกติหรือคนใดคนหนึ่งดูไม่สบาย
Beschwerde(n) |die, pl. Beschwerden| การไม่สบาย, ความมีโรคเจ็บป่วย, See also: die Krankheit
ungemütlich(adj adv) ที่ไม่สะดวก, ที่รู้สึกไม่สะดวก, ที่ไม่สบาย, ที่รู้สึกไม่สบาย, See also: S. unbequem, unwohl, A. gemütlich,bequem, wohl, wohlfühlend,
etw. nimmt etw.(D) den Stachel.(idiomatisch) สิ่งหนึ่งทำให้ความรู้สึกอึดอัด หรือความไม่สบายใจของอีกสิ่งหนึ่งลดลง
krank(adj) ป่วย, ไม่สบาย เช่น Sie schreibt die Klausur mit, obwohl sie krank ist. เธอมาสอบถึงแม้ว่าไม่สบาย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top