Search result for

ไม่จริง

(51 entries)
(0.0254 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่จริง-, *ไม่จริง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่จริงใจ[ADJ] insincere, See also: dishonest, two-faced

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม้จริงน. คำรวมเรียกไม้ต่าง ๆ ที่มีเนื้อแข็ง เว้นไม้ไผ่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's a lie.ไม่จริง Roots (2011)
Not true.ไม่จริง Knightfall (2011)
It's nothing to be ashamed of. Except that it's completely untrue.มันไม่มีอะไรต้องอายนิ ยกเว้นเรื่องทั้งหมดมันไม่จริง Chuck in Real Life (2008)
You're not serious.ไม่จริงจังใช่ไหมเนี่ย? Chuck in Real Life (2008)
Isn't because they aren't true.ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่จริงหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
Not really.ไม่จริงหรอก คุณเข้มแข็ง Joy (2008)
Not yet.ยังไม่จริง Joy (2008)
No, we can't.ไม่จริงซักหน่อย Dying Changes Everything (2008)
I know I look pregnant but I'm not actually pregnantฉันรู้ว่าฉันดูครรภ์แต่ฉันไม่จริงครรภ์ Gas Pills (2008)
Not, seriouslyไม่จริงจัง Gas Pills (2008)
isn't it?มันไม่จริงเหรอ? Akai ito (2008)
That's not true.มันไม่จริง Akai ito (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่จริง[adj.] (mai jing) EN: inaccurate ; false   FR: inexact ; faux
ไม่จริง[adj.] (mai jing) FR: irréel ; fictif
ไม้จริง[n. exp.] (māi jing) EN: genuine wood ; hardwood ; prepared lumber   
ไม่จริงจัง[X] (mai jing jang) EN: not seriously ; dabble   FR: pour le plaisir ; sans se prendre au sérieux
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced   FR: hypocrite ; malhonnête

English-Thai: Longdo Dictionary
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bullshit[VI] ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
bullshit[VT] ไม่จริงหรือโง่เง่ามาก
dally with[PHRV] ทำเล่นๆ, See also: ไม่จริงจัง
fictitious[ADJ] ไม่จริง, See also: ไม่แท้, ซึ่งแต่งขึ้นมา, Syn. imaginary, made-up, untrue, Ant. real
flip[ADJ] ไม่จริงจัง, See also: เล่นๆ, ตลกคะนอง, Syn. flippant, glib, Ant. serious
half-hearted[ADJ] ไม่เต็มใจ, See also: ไม่จริงจัง, ไม่กระตือรือร้น, Syn. lukewarm, unenthusiastic, Ant. enthusiastic, vibrant
tongue-in-cheek[IDM] เล่นๆ สนุกๆ ไม่จริงจัง, See also: ไม่จริงใจ
pseudo[ADJ] ไม่จริง, See also: ปลอม, จอมปลอม, Syn. sham, counterfeit
pseudo[PRF] ปลอม, See also: ไม่จริง
play at[PHRV] ทำเล่น, See also: ไม่จริงจัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bathos(เบ'ธอส) n. วิธีการลดหรือเปลี่ยนอย่างฮวบฮาบ,ความไม่จริงใจ,ความแสร้ง,ความตรงกันข้าม,ความธรรมดาหรือจืดชืด, See also: bathetic adj.
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
binary variableตัวแปรฐานสองตัวแปรที่อาจเป็นค่าใดค่าหนึ่งในสองค่า เช่น จริงหรือไม่จริง ศูนย์หรือหนึ่ง เป็นต้น
boolean logicตรรกะแบบบูลหมายถึง ค่า"จริง" (True) หรือ "ไม่จริง " (False) ใช้มากในการเขียนโปรแกรม เป็นหลัก พิชคณิต ที่ตั้งตามชื่อของผู้คิด คือ ยอร์ช บูล (George Boole) หลักทั่วไปคล้ายพิชคณิต ธรรมดา แต่ใช้ระบบเลขฐานสอง
chimeric(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
chimerical(คิเม'ริเคิล) adj. ไม่จริง,เพ้อฝัน, See also: chimericalness n.
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
claptrapn. คำพูดที่ไม่จริงใจ
delusive(ดิลู'ซิฟว) adj. เป็นการลวงตา,ตบตา,หลอกลวง,ไม่จริง,ปลอม,ลม ๆ แล้ง ๆ, See also: delusiveness n. ดูdelusive, Syn. deceptive
disingenuous(ดิสอินเจน'นิวอัส) adj. ไม่ตรงไปตรงมา,ไม่จริงใจ,

English-Thai: Nontri Dictionary
disprove(vt) พิสูจน์ว่าไม่จริง,พิสูจน์ว่าผิด,หักล้าง
false(adj) ปลอม,ไม่จริง,ไม่มีวาจาสัตย์,เท็จ,ทุจริต,ไม่ซื่อตรง,เก๊,เทียม
fanciful(adj) ประหลาด,เพ้อฝัน,ไม่จริง,ชอบจินตนาการ
fictitious(adj) ที่ประดิษฐ์ขึ้น,ที่โกหก,ที่กุขึ้น,ปลอม,ไม่จริง,ซึ่งแต่งขึ้น
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน
ILL ill will(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่จริงใจ,ความมุ่งร้าย
illusive(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
illusory(adj) ซึ่งลวงตา,ไม่จริง,ซึ่งหลอกลวง,เหลวไหล
insincere(adj) ไม่ซื่อสัตย์,ไม่จริงใจ,หน้าไหว้หลังหลอก
insincerity(n) ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่จริงใจ,ความหน้าไหว้หลังหลอก

German-Thai: Longdo Dictionary
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่อาจไม่ถูกต้อง, ที่อาจไม่แท้จริง เช่น ein zweifelhaftes Kompliment คำเยินยอที่อาจไม่จริงใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top