Search result for

ไมตรี

(38 entries)
(0.0118 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไมตรี-, *ไมตรี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไมตรี[N] friendship, See also: friendliness, goodwill, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, Ant. อริ, ความเป็นศัตรู
ไมตรี[N] friendship, See also: amicability, goodwill, good terms, friendly relation, friendliness, Syn. ความเป็นเพื่อน, ความเป็นมิตร, ไมตรีจิต, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความเอื้ออารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน
ไมตรีจิต[N] goodwill, See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement, Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี, Example: เขามีไมตรีจิตกับคนทุกคน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไมตรี(-ตฺรี) น. ความเป็นเพื่อน, ความหวังดีต่อกัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You must be selfish, all of you are too kind-hearted.คุณควรที่จะห็นแก่ตัวเองบ้าง พวกคุณทั้งหมดเป็นคนมีไมตรีจิตที่ดีมากๆ Beethoven Virus (2008)
Seems like Yuri is meeting them first hand to reconcile.ดูเหมือนว่าก่อนหน้านั้นกษัตริย์ยูริ ได้เดินทางไปสมานไมตรีกับพวกเขาด้วย The Kingdom of the Winds (2008)
So I figured, if I found a few lapse in the security, pointed them out as a gesture of good faith, she might change her mind?ผมเลยตัดสินใจ ถ้าผมจะแหกระบบความปลอดภัย พวกเขา Oazvia \ n การเป็นส่วยของสันถวไมตรี เธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ Prison Break: The Final Break (2009)
You reject my hospitality, refuse to wait in your cell, and now, you're going to insult me?ท่านปฏิเสธไมตรีจิตจากข้า ปฏิเสธที่จะรออยู่ในคุก และตอนนี้ The Gungan General (2009)
I wanna thank you for your hospitality.ผมอยากจะขอบคุณสำหรับไมตรีจิต Scratches (2009)
You are jeopardizing my cheerios' role as goodwill ambassadors.นายกำลังทำลายทีมเชียร์ ซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นมิตรไมตรี Throwdown (2009)
I was providing you with an alternative.ไมตรีจิตที่ฉันไม่เคยได้รับ ในสถานการณ์เดียวกัน The Cornhusker Vortex (2009)
Your kindness, your companionship.ความเตตาของฝ่าบาท, ความมีไมตรีจิตของฝ่าบาท Beauty and the Beast (2009)
On his agenda are diplomatic meetings and a performance of Beethoven tomorrow night by The LA City Symphony.เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต และจะเข้าชมผลงานของบีโทเฟ่นในคืนพรุ่งนี้ โดยวง The LA City Symphony Chuck Versus the Tooth (2010)
Ohio was stifling, and we couldn't wait to get out of the place.ตักไมตรีกับโอไฮโอ้แล้ว เรารอไม่ได้ ที่จะออกไปจากที่นี่ แม่เคยบอกแล้ว Furt (2010)
International relationships are often built on compromise.สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เกิดจากการประนีประนอมกันทั้งนั้น Spider and the Fly (2010)
Not my relationships.แต่ไม่ใช่สัมพันธไมตรีของผม Spider and the Fly (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness   FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amiable(เอ' มีอะเบิล) adj. ด้วยไมตรีจิต, มีไมตรีจิต, น่ารัก, สุภาพ, อ่อนโยน. -amiableness, amiability n., Syn. kind, pleasant, agreeable ###A. disagreeable)
amicable(แอม' มิคะเบิล) adj. เป็นมิตร, ฉันมิตร, รักใคร่กัน, มีไมตรีจิต. -amicability, amicableness n., Syn. friendly)
amity(แอม' มิที) n. มิตรภาพ, สัมพันธไมตรี, ไมตรีจิต, Syn. friendship ###A. hostility
bonhomie(บอน'ฮะมี) n. มิตร ไมตรี,ความร่าเริงชื่นบาน
boycott(บอย'คอท) {boycotted,boycotting,boycotts} vt. รวมหัวต่อต้าน,พร้อมใจกันตัดสัมพันธ์ไมตรีไม่ซื้อสินค้า/ไม่ส่งสินค้าหรืออื่น, See also: boycotter n. ดูboycott
chummy(ชัม'มี) adj. สนิทสนม,มีมิตรไมตรีจิตเป็นมิตร,เป็นเพื่อนกัน, See also: chumminess n.
comity(คอม'มะ) n มารยาทที่มีต่อกัน,ไมตรีจิตที่มีต่อกัน
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ด้วยน้ำใสใจจริง,อบอุ่น,สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ,เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ,ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm,sincere ###A. cool,cold
couthie(คู'ธี) adj. เอื้อเฟื้อ,กรุณา,มีไมตรีจิต

English-Thai: Nontri Dictionary
amity(n) มิตรภาพ,สัมพันธภาพ,สัมพันธไมตรี,สันติภาพ
civility(n) ความเป็นพลเมืองดี,ความสุภาพ,ความมีมารยาท,ความมีอัธยาศัยไมตรี
comity(n) ไมตรีจิต,ความสุภาพ,มารยาท
companionship(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,สัมพันธไมตรี
conciliatory(adj) ซึ่งประนีประนอมกัน,ซึ่งผูกไมตรี
cordial(adj) เต็มใจ,จริงใจ,ด้วยน้ำใสใจจริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,ฉันมิตร
cordiality(n) มิตรภาพ,ความจริงใจ,ไมตรีจิต,น้ำใสใจจริง
friendliness(n) มิตรภาพ,ไมตรีจิต,มิตรไมตรี,มิตรจิตมิตรใจ
friendship(n) มิตรภาพ,มิตรไมตรีจิต,ความสัมพันธ์ฉันเพื่อน
genial(adj) ร่าเริง,เบิกบาน,ใจดี,มีมิตรไมตรีจิต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top