Search result for

ไพเราะ

(45 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไพเราะ-, *ไพเราะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพเราะ[ADJ] melodious, See also: sweet, sweet-sounding, tuneful, Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นักวิจัยพบว่าถ้าเปิดเพลงไพเราะให้ผู้ที่ทำงานฟัง จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไพเราะ[ADV] beautifully (for something heard or read), See also: sweetly, pleasingly (for something heard or read), Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นอกจากเธอจะมีหน้าตาสวยแล้ว ยังพูดจาไพเราะอีกด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพเราะว. เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง.
ตระสักไพเราะ เช่น จักจั่นแลปักษี ดุจดนตรีตระสักสวรรค (ม. คำหลวง มหาพน).
วัลคุไพเราะ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have a very impressive array of first names.ชื่อต้นของผมออกจะไพเราะนะครับ Rebecca (1940)
It's a lovely name that rolls off the tongue so easily.ชื่อของฆาตกรไง เป็นชื่อไพเราะชวนเอ่ยนามว่า Rebecca (1940)
Oh, yes is a word with a glorious ring, A true, universal, euphonious thing.โอ้ใช่คือคำที่มีแหวนรุ่งโรจน์, จริงสากลสิ่งที่ไพเราะ Yellow Submarine (1968)
Hmm, tell him that's very sweet.อืมม บอกเขาว่า นั่นไพเราะจัง Aladdin (1992)
Except that sometimes I think he is a little too kind to me.-ถ้าคุณยืนยันอย่างนั้นล่ะก็ ได้ค่ะคุณจะได้ฟัง ไพเราะเพราะพริ้งมาก Episode #1.5 (1995)
Will you not play again? You played that song so beautifully.คุณจะเล่นอีกซักเพลงมั้ยคะ คุณทั้งเล่นและร้องเพลงได้ไพเราะมาก Episode #1.5 (1995)
"Mrs Wickham". Oh, how well that sounds!"คุณนายวิคแฮม" โอช่างเป็นชื่อที่ไพเราะเหลือกัน Episode #1.6 (1995)
It's classical Klyne, and we've still got some great music ahead.เอาละ มาฟังเพลงคลาสสิคต่อ แล้วจะมีเพลงไพเราะอื่นๆ อีก The Truman Show (1998)
Chihiro... what a nice nameชิฮิโร่... ช่างไพเราะ Spirited Away (2001)
I have sampled every language. French is my favorite.เป็นภาษาที่เรียบง่าย ผมชอบภาษาฝรั่งเศส ภาษาที่ไพเราะ The Matrix Reloaded (2003)
So different, yet only by working together do they create harmony and life.แม้จะแตกต่าง แต่ก็โยงใยสัมพันธ์กัน ซ้ำยังทำหน้าที่ สร้างเสียงไพเราะให้แก่ชีวิตอีกด้วย Mulan 2: The Final War (2004)
Oh, that was a lovely poem.โอ้ มันเป็น / บทกวีที่ไพเราะมากเลย The Notebook (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพเราะ[adj.] (phairǿ) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary   FR: mélodieux ; musical ; agréable à l'oreille
ไพเราะมาก[X] (phairǿ māk) EN: very pleasant to the ear   FR: très agréable à l'oreille

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melodic[ADJ] ไพเราะ, Syn. sweet-sounding, harmonious
melodious[ADJ] ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, น่าฟัง, Syn. agreeable, pleasing, sweet, Ant. harsh, discordant
musical[ADJ] ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, เสนาะหู, Syn. harmonious, tuneful, sweet, pleasing, Ant. tuneles, harsh
sweet[ADJ] ไพเราะ, See also: หวาน, รื่นหู, เพราะ, Syn. dulcet, harmonious, melodious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dolce(โดล'เซ) adj. นิ่มนวล,ละมุนละไม,ไพเราะ
euphonic(al) (ยูฟอน'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับความไพเราะรื่นหู ที่เกิดขึ้นจากเสียง., Syn. euphonious
euphonious(ยูโฟ'เนียส) adj. ไพเราะ,เพราะพริ้ง,รื่นหู., See also: euphoniousness n. ดูeuphonious, Syn. melodious
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
goo(กู) n. สารที่หนา,สารที่เหนี่ยว,คำพูดที่ไพเราะ
mellifluous(มะลิฟ'ลูอัส) adj. คล่อง,ไพเราะ,ไหลเหมือนน้ำผึ้ง, Syn. smooth,melodious
melodic(มะลอด'ดิค) adj. ไพเราะ,สละสลวย., See also: melodically adv., Syn. melodious
melodious(มะโล'เดียส) adj. ไพเราะ,สละสลวย, See also: melodiousness n., Syn. musical
melodise(เมล'ละไดซ) vt.,vi. ทำให้ไพเราะ กลายเป็นไพเราะ

English-Thai: Nontri Dictionary
dulcet(adj) เพราะ,เสนาะหู,ไพเราะเพราะพริ้ง,ชื่นใจ
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
euphony(n) เสียงเพราะ,ความเพราะพริ้ง,ความรื่นหู,ความไพเราะ
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
mellifluous(adj) หวานเจื้อยแจ้ว,ไพเราะ
melodious(adj) ไพเราะ,รื่นหู,เสนาะหู
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ

German-Thai: Longdo Dictionary
häufig(adv) บ่อย (เป็นคำที่ไพเราะกว่า oft) , See also: S. oft, oftmals
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top