Search result for

ไพร่

(44 entries)
(0.2038 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไพร่-, *ไพร่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพร่[N] peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ไพร่[ADJ] base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ไพร่[N] commoner, See also: common people, subjects, folk, citizens, Syn. คนสามัญ, Example: ไม่ว่าไพร่หรือผู้ดีในสังคมปัจจุบันล้วนแต่ปรารถนาเงินทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ชาวเมืองธรรมดา, พลเมืองสามัญ
ไพร่พล[N] soldiers, See also: military forces, troops, Example: สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงพาไพร่พลมาสร้างกำลังทางหัวเมืองตะวันออก เพื่อกลับไปกู้กรุงศรีอยุธยา, Thai definition: กำลังทหาร, กองทัพทหาร
ไพร่สม[N] fresh recruits for the crown, See also: conscript soldiers, Example: สมัยก่อนชายไทยเมื่ออายุ 18 ปี ก็จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นไพร่สม, Thai definition: ชายฉกรรจ์อายุครบ 18 ปี เข้ารับราชการทหาร ฝึกหัดอยู่ 2 ปี แล้วย้ายมาเป็นไพร่หลวง, Notes: (โบราณ)
ไพร่ส่วย[N] taxpayer for exemption from recruitment, Example: หน้าที่ของไพร่ส่วยจะต้องหาของมาส่งราชการทุกปีมิได้ขาด, Count unit: คน, กอง, Thai definition: พวกไพร่หลวงที่ไม่ต้องการเข้าประจำการ แต่ต้องหาสิ่งของใช้ในราชการส่งมาแทนทุกปี, Notes: (โบราณ)
ไพร่หลวง[N] king's soldiers, See also: men who are serving their military obligation, Example: เขาเปลี่ยนฐานะเป็นไพร่หลวงและรับราชการไปจนถึงอาย ุ60 ปี, Count unit: คน, กอง, Thai definition: พลที่เข้าประจำการแล้ว, Notes: (โบราณ)
ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน[N] commoner, See also: the citizens of country, people, Syn. ไพร่ฟ้า, ข้าแผ่นดิน, พลเมือง, ราษฏร, Example: พระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเป็นเจ้าชีวิต มีสิทธิเหนือไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพร่(ไพฺร่) น. พลเมือง, ประชาชน, ราษฎรสามัญ.
ไพร่พลน. กำลังคน, กำลังทหาร, หมู่คนในราชการ, เช่น ยกไพร่พลเข้าโจมตี.
ไพร่ฟ้าน. ราษฎร, ประชาชน, พลเมืองของพระเจ้าอยู่หัว.
ไพร่สมน. ชายฉกรรจ์ซึ่งเป็นราษฎรสามัญผ่านการสักแล้ว พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้ไปรับราชการเป็นกำลังแก่มูลนาย, ไพร่สมกำลัง ก็ว่า.
ไพร่สมกำลังดู ไพร่สม.
ไพร่ส่วยน. ไพร่หลวงที่ไม่ต้องการเข้าเดือน แต่ต้องหาสิ่งของใช้ในราชการส่งมาแทน, ไพร่หลวงส่วย ก็ว่า.
ไพร่หลวงน. ชายฉกรรจ์อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปซึ่งเป็นราษฎรสามัญผ่านการสักขึ้นทะเบียนสังกัดกรมกองต่าง ๆ เพื่อรับราชการหรือเข้าเดือน. (ดู เลกสมสัก ประกอบ).
ไพร่หลวงส่วยดู ไพร่ส่วย.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They're sons of yangban families, and you're only... a daughter of the low baekjeong (butcher/ slave) classพวกเขาเป็นลูกขุนนาง แต่เจ้าเป็นแค่ ลูกไพร่เท่านั้น The Great Jang-Geum (2003)
Although it's the rightful thing for yangban sons to learn and become officials, you could get into big trouble for only learning the characters as a daughter of the low classยังงัยก็ไม่ได้ ลูกของขุนนาง ไปเรียนหนังสือเพื่อเป็นขุนนาง แต่สำหรับเจ้าจะมีปัญหา ถ้าเจ้าไปเรียนหนังสือ เพราะเจ้าเป็นลูกไพร่ The Great Jang-Geum (2003)
Things yangban, jungin (lower middle), yangin (higher middle)... and baekjeong (butcher/ slave) Are allowed to do are all differentขุนนาง นางกำนัล พ่อค้า และไพร่ มีฐานะที่แตกต่างกัน The Great Jang-Geum (2003)
A low class person could lose her life just for imitating a yangbanพวกไพร่จะไม่มีวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง ต้องรับใช้พวกขุนนาง The Great Jang-Geum (2003)
But Mother, we are not baekjeongแต่แม่คะ พวกเราไม่ใช่ไพร่ The Great Jang-Geum (2003)
Now they have come back, these Tutsi rebels.พวกไพร่จราจล ทุตซี Hotel Rwanda (2004)
Pollute not thy hands with the blood of the vulgar!อย่าให้มือของท่านเปื้อนเลือดของไพร่เลย The King and the Clown (2005)
But this beast is made of men and horses swords and spears.อสุรกายตนนี้มีได้ด้วยไพร่พล กองม้า กระบี่และหอก... 300 (2006)
And from there, we will funnel them into the mountain pass we call the Hot Gates.บัดนี้ ในช่องทางแคบ จำนวนไพร่พลของพวกมันจักสิ้นความหมาย การราวีระลอกแล้วระลอกเล่าของเพอร์เชิน จะพ่ายแพ้ต่อโล่ห์สปาร์เทิน 300 (2006)
Now, in that narrow corridor, their numbers will count for nothing.ความปราชัยของเซอร์สิสเป็นเรื่องประเสริฐ ไพร่พลจะเสียขวัญ 300 (2006)
Tradition even Leonidas cannot defy for he must respect the word of the ephors.นั่นคือกฏหมาย และไม่มีสปาร์เทินใด ไพร่ฟ้าหรือพลเมือง 300 (2006)
Such an offer only a madman would refuse.สังหารไพร่พลฝ่ายท่านไปมาก ขาข้าจึงยังปวดตะคริวอยู่เลย 300 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; parvenu ; ordinary poor people   FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péjor.)
ไพร่[adj.] (phrai) EN: common   FR: discourtois ; mal élevé ; mal né

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ignoble(อิกโน'เบิล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,มีคุณภาพเลว,ชั้นต่ำ,ไพร่., See also: ignobility,ignobleness n. ignobly adv.
proletarian(โพรลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพวกกรรมการหรือพวกไพร่,เกี่ยวกับชนชั้นต่ำ. n. ชนชั้นกรรมกร,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ., See also: proletarianism n.
proletariat(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
proletariate(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
subject(ซับ'จิคทฺ) n. เรื่อง,กรณี,ประเด็น,บัญหา,ข้อ,หัวข้อ,สาขาวิชา,สาเหตุ,มูลเหตุ,ประชากร,ข้า,ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน,ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา,ผู้รับการทดสอบ, (ไวยากรณ์) ประธานประโยค, (ปรัชญา) ตัวหลัก,ตัวของตัวเอง. adj. ภายใต้การควบคุม,เปิดเผย,อยู่ในสังกัด,อยู่ในความควบคุม,
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude

English-Thai: Nontri Dictionary
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
ignoble(adj) ต่ำช้า,เลวทราม,เป็นไพร่,ชั้นต่ำ
ignobly(adv) อย่างต่ำช้า,อย่างเลวทราม,อย่างไพร่
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ
servant(n) ข้าทาส,คนรับใช้,บริวาร,บ่าวไพร่,ลูกจ้าง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top