Search result for

ไฝ

(35 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไฝ-, *ไฝ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฝ[N] mole, Example: เขามีไฝเม็ดใหญ่อยู่เหนือริมฝีปาก, Count unit: เม็ด, Thai definition: เม็ดต่อมที่มีสีดำๆ ขึ้นอยู่ตามร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไฝน. จุด หรือตุ่มนูนที่มีสีดำหรือแดงขึ้นอยู่คงที่ตามตัว แต่ขนาดอาจเปลี่ยนได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melanomaไฝ [TU Subject Heading]
Death, Blackไฝมะเร็ง,ความตายมหากาฬ [การแพทย์]
Melanocarcinomaไฝมะเร็ง [การแพทย์]
Melanoma Insitu, Malignantไฝมะเร็งอินไซตู [การแพทย์]
Melanoma, Malignantไฝมะเร็ง, เมลโนมาชนิดร้าย, มะเร็งผิวหนังเมลาโนม่าชนิดร้าย, มะเร็งเมลาโนม่า [การแพทย์]
Melanoma, Nodularไฝมะเร็งแบบตุ่ม [การแพทย์]
Melanoma, Nodular Malignantไฝมะเร็งชนิดตุ่ม [การแพทย์]
Melanoma, Superficial Spreadingไฝมะเร็งชนิดพาเจตอยด์ [การแพทย์]
Molesไฝ, โมล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That made me want to become a designer.ที่ทำให้ฉันไฝ่ฝันอยากเป็นดีไซน์เนอร์ The Dark Night (2008)
He had a mole, "he didn't have a mole."เค้ามีไฝ, เค้าไม่มีไฝ 52 Pickup (2008)
We can stand before a cross, or a bible, or in a church, just as readily as any other creature of God.ในฐานะหนึ่งในผู้รักชาติ ผมไฝ่ฝันมานานว่าจะได้มายืนตรงนี้ ทุกคนคงเห็นแล้วว่า ผมไม่ได้ลุกเป็นไฟ Sparks Fly Out (2008)
Like I can look at the titties and make sure there ain't no moles on them?กูจะได้ส่องนม ว่าไม่มีไฝห่าอะไรใช่มะ Zack and Miri Make a Porno (2008)
- Have you always had that mole?เธอมีไฝตรงนั้นเหรอฮะ Cassie (2007)
And,uh,if you want,I can remove that mole.และถ้าคุณต้องการ ผมสามารถตัดไฝตรงนั้นออกให้คุณได้นะ The Right Stuff (2007)
See that's why i've put a mole on my face.ดูนี่ดิ๊ทำไม่ต้องแปะไฝ ไว้บนหน้าฉัน Om Shanti Om (2007)
i am switzerland.- ฉันไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใด Morning Comes (2007)
Dr.Grey,did you and your intern tell a woman who came in to have her moles removed that she was dying?ดร.เกรย์ คุณกับอินเทิร์นบอกอะไรผู้หญิงคนนั้นไป เธอเข้ามากำจัดไฝ แล้วเธอกำลังจะตาย The Heart of the Matter (2007)
- This career is Betty's dream.- นี่เป็นอาชีพที่เบ็ตตี้ไฝ่ฝัน Pilot (2006)
He absolutely... loved kissing my mole here.เขาน่ะชอบสุดๆเลย... ที่จะจูบไฝของฉันตรงเนี้ย My Boyfriend Is Type-B (2005)
The mole on the ear, it, uh, it was darker.มีไฝตรงใบหู มันเอ่อ... มันสีดำๆเข้มๆ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฝ[n.] (fai) EN: mole ; dark spot   FR: grain de beauté [m] ; mouche [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mole[N] ไฝ
wart[N] ก้อนเล็กๆ ที่ขึ้นบนผิวหนัง, See also: ไฝ, หูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
birthmarkn. ตำหนิบนผิวหนังแต่กำเนิด,ไฝ,ปาน
elctrologistn. ผู้เชี่ยวชาญขจัดไฝหรือหูดด้วยกระบวนการ electrolysis
electrolysis(อีเลคทรอล'ลิซิส) n. การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน electrolytes และมีการเคลื่อนที่ของไอออน (ions) ไปยังขั้วไฟฟ้า,การทำลายเนื้องอก รากผม ไฝ หูด ด้วยกระแสไฟฟ้า
mole(โมล) n. ไฝ,ครรภ์ไข่ปลาดุก,ก้อนโลหิตในมดลูก,กรัมโมเลกุล,ตัวตุ่น,กำแพงหินกั้นน้ำ
nevus(นี'วัส) n. ไฝหรือปานบนผิวหนังแต่กำเนิด., See also: nevoid adj. pl. nevi

English-Thai: Nontri Dictionary
birthmark(n) ไฝ,ปาน
flyspeck(n) ขี้แมลงวัน,ไฝ
mole(n) ตัวตุ่น,เขื่อน,ไฝ
wart(n) หูด,ไฝ,ตาไม้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top