Search result for

ได้ผล

(50 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้ผล-, *ได้ผล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ผล[V] be effective, See also: work, Syn. สำเร็จ, บรรลุผล, รุ่งเรือง, ได้ผลสำเร็จ, Example: ยาของหมอได้ผลเสมอ
ได้ผลสำเร็จ[V] succeed, See also: work, be successful, be fruitful, Syn. สำเร็จ, ทำสำเร็จ, Ant. ไม่เป็นผล, ไม่สำเร็จ, Example: แผนการนี้ได้ผลสำเร็จตามที่พวกเราคิดไว้แต่แรก, Thai definition: สามารถทำสิ่งที่ปรารถนาไว้ลุล่วงไปได้ด้วยดี, ได้ผลสมประสงค์ตามที่ตั้งใจไว้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Danny, all your precautions were in vain.เเดนนี่คําเตือนของเธอนี่ไม่ได้ผล Rebecca (1940)
"We must destroy, but productively"."เราต้องทำลาย อย่างได้ผลสูงสุด" Night and Fog (1956)
It will never work. They'll kill him dead in one day!ไม่ได้ผลหรอก วันเดียว เขาก็ถูกชาวบ้านฆ่าแล้ว Blazing Saddles (1974)
It ain't working.มันไม่ได้ผลแล้ว Oh, God! (1977)
Don't wet it.มันไม่ได้ผล Oh, God! (1977)
I knew it! I knew it would work!ฉันรู้ ว่าต้องได้ผล The Road Warrior (1981)
I think Christ grasped that, and I have seen it work.พระเจ้าทรงเข้าใจและผมเห็นว่าได้ผล Gandhi (1982)
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง Gandhi (1982)
And a constructive program is the only nonviolent solution to India's agony.และโครงการที่ได้ผลก็คือ การแก้ปัญหาอย่างอหิงสา Gandhi (1982)
Can I interest any of you in fruit or dessert?มีใครอยากได้ผลไม้หรือของหวานบ้างไหมครับ? Clue (1985)
Would anyone care for fruit or dessert?ใครอยากได้ผลไม้หรือของหวานไหม? Clue (1985)
We were going to stop work on the neurophysical, concentrate on something more practical.ฉันว่าเราหาวิธีอื่น ที่ได้ผลกว่าวิธีนี้ จะดีกว่ามั้ง Day of the Dead (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ผล[v. exp.] (dāi phon) EN: be efficacious ; be successful ; be effective ; work   FR: agir ; être efficace ; opérer ; produire des résultats
ได้ผลดี[adj.] (dāi phon dī) EN: effective   
ได้ผลประโยชน์[adj.] (dāi phonprayōt) FR: lucratif
ได้ผลสำเร็จ[v. exp.] (dāi phonsamret) EN: succeed ; work ; be successful ; be fruitful   

English-Thai: Longdo Dictionary
MLM(n abbrev ) ย่อมาจาก Multi-level marketing เป็นวิธีการตลาดและการขายแบบใช้เครือข่ายของบุคคล ในธุรกิจขายตรง (Direct selling) โดยสมาชิกของเครือข่าย นอกเหนือจากจะได้ส่วนแบ่งโดยตรงจากยอดที่ตนเองขายได้แล้ว ยังได้ผลประโยชน์เพิ่มเติมจากยอดของผู้ขายอื่นที่ตนเป็นคนแนะนำให้เข้ามาในระบบด้วย, R. Network Marketing
leverage(n) การลงทุนโดยใช้วิธียืมเงินผู้อื่นหรือใช้เทคนิค เช่น futures, options มาช่วย ทำให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าปกติ เช่น เพิ่มเป็น 10 เท่าตัว (ซึ่งในกรณีที่ขาดทุนก็จะขาดทุนมากกว่าปกติเช่นกัน)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
capitalize[VI] ได้ผลประโยชน์, Syn. gain, benefit, profit
capitalize on[PHRV] ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก, See also: ได้ผลประโยชน์จาก
effective[ADJ] ได้ผลดี, See also: มีประสิทธิผล, ชะงัด, เกิดผล, มีผล, Syn. efficient, productive, sufficient
effectual[ADJ] ที่ได้ผลตามที่ตั้งใจ, See also: ได้ผล, ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้, Syn. efficient, qualified
hammer out[PHRV] พูดคุยในรายละเอียดและตัดสินใจได้, See also: ได้ผลสรุป, ได้คำตอบ
return[VT] ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
successfully[ADV] อย่างประสบผลสำเร็จ, See also: ได้ผล, เป็นผลสำเร็จ, Syn. favourably, prosperously, victoriously
sack up[PHRV] ได้กำไร, See also: ได้ผลประโยชน์
underplay[VI] ได้ผลไม่เต็มที่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
acquit(อะควิท') vt. ทำให้พ้นไป, ชำระ, ตัดสินให้พ้นโทษ, ปฏิบัติ, ดำเนินการได้ผล. -acquiter n., Syn. forgive, pardon, clear, free
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile ###A. fertile,creative
bite(ไบทฺ) {bit,bitten/bit,biting,bites} v. กัด,กิน,ตอด,กินอาหาร,ต่อย (แมลง) ,ยึดแน่น,เกาะแน่น,โกง,มีผลต่อ,งับ,ติดเหยื่อ,ยึด,ติด,ทำได้ผล n. การกัด,แผลกัด,ความคม,ความได้ผล,ชิ้นอาหาร,มื้อน้อย ๆ, Syn. nibble
bull(บูล) n. วัวตัวผู้,สัตว์ตัวผู้,คนที่รูปร่างบึกบึน,ตำรวจ -Id. (milk the bull ทำงานที่ไม่ได้ผลประโยชน์) adj. ผู้ชาย,เกี่ยวกับราคาที่สูงขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(vi,vt) ได้ผล,มีส่วนช่วย,เป็นประโยชน์
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
effective(adj) มีประสิทธิภาพ,เป็นผล,ได้ผล,มีผลบังคับใช้
effectual(adj) อาจเกิดผลได้,ได้ผล,มีผลบังคับใช้,พอเพียง
efficacious(adj) เป็นผลดี,ประสิทธิภาพดี,ได้ผลชะงัด
efficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความสามารถ,ประสิทธิผล,ความได้ผล
efficient(adj) สามารถ,ซึ่งมีประสิทธิภาพ,ซึ่งได้ผลต่อ
futile(adj) เปล่าประโยชน์,ไม่ได้ผล,ไม่สำคัญ,ขี้ปะติ๋ว
harvest(vt) เก็บเกี่ยว,เกี่ยวข้าว,เก็บผล,ได้ผล
impractical(adj) ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้,ไม่ได้ผลจริง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
work (vi) ได้ผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top