Search result for

ได้ความ

(23 entries)
(0.2802 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ได้ความ-, *ได้ความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ได้ความ[V] learn the news, See also: get the information, know, Syn. ได้เรื่อง, ได้การ, รู้เรื่อง, Example: เธอได้ความมาอย่างไรบ้าง เล่าให้พวกเราฟังหน่อย, Thai definition: รู้เรื่องราวหรือข้อมูลของเหตุการณ์, รู้ข่าวคราวที่เป็นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ได้ความก. ได้เรื่อง, ได้การ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gets away from that gingerbread idea.ได้ความคิดมาจาก ขนมขิง The Great Dictator (1940)
What'd you find out Shorty?ได้ความว่าไง ไอ้เตี้ย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
What'd you get?ได้ความว่าไง Beneath the Planet of the Apes (1970)
"... that I get a belt out of you?♪... ฉันถึงต้องได้ความคึกจากเธอ ♪ Blazing Saddles (1974)
They probably won't give me credit for it.ฉันคงอดได้ความดีความชอบแน่ Blazing Saddles (1974)
"I've had my fill of love...♪ ฉันได้ความรักมาเติมเต็ม ♪ Blazing Saddles (1974)
"She's had her fill of love. She's not a snake!♪ เธอได้ความรักมาเติมเต็ม ♪ ♪ เธอไม่ใช่งูนะ ♪ Blazing Saddles (1974)
You yell, "Shark!"... we've got a panic on our hands on the Fourth of July.เเต่ถ้าตะโกนว่า "ฉลาม!"... เราก็จะได้ความโกลาหลฉลองวันชาติ Jaws (1975)
# Playing cat and mouse won't get us very far #เป็นแมวต้องไล่จับหนูเหรอ ไม่เห็นได้ความ An American Tail (1986)
When I found you, you were so slobbering drunk you couldn't buy brandy!ตอนที่ฉันเจอนาย นายยังเมาแอ๋ไม่ได้ความ ไม่มีปัญญาจะซื้อบรั่นดีด้วยซ้ำ The Princess Bride (1987)
You got me bona fide, certified, You got a genie for a charg d'affairs!ท่านได้ความจริงใจจากข้า รับรองได้ ท่านได้ ภูตช่วยเหลือท่านแล้ว Aladdin (1992)
- I want some peace around here! - That's right.ฉันอยากได้ความสงบสุข The Bodyguard (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ความ[v.] (dāikhwām) EN: learn the news ; get the information ; know ; understand ; make sense ; get results   
ได้ความว่า[v. exp.] (dāikhwām wā) EN: understand that ; gather ; it appears   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adiabatic(แอดดิอะแบท' ทิค) adj. ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญหรือได้ความร้อน
attain(อะเทน') vt.,vi. บรรลุผล,สำเร็จ,ได้มา,ถึง,ได้ความรู้, Syn. gain,get ###A. fail,fall)
compatibilityความเข้ากันได้ความใช้แทนกันได้การเทียบเคียงกันได้หมายถึง ความสามารถในการทำงานของอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่สามารถเทียบแทนกันได้กับอุปกรณ์หรือโปรแกรมที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว เช่น ถ้าใช้ว่า "IBM Compat" ก็แปลความได้ว่าคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่ยี่ห้อไอบีเอ็ม แต่ผลิตขึ้นมาด้วยมาตรฐานเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็ม และสามารถนำมาใช้แทนเครื่องไอบีเอ็มได้ (หมายถึง ใช้โปรแกรมหรือคำสั่งต่าง ๆ ของไอบีเอ็มได้นั่นเอง)
earnest(เอิร์น'นิสทฺ) adj. จริงจัง,เอาใจ,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้นจริง,สำคัญมาก,ซึ่งควรได้ความสนใจมาก. n. ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง, See also: earnestly adv. earnestness n. ดูearnest, Syn. serious
unpracticed(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์
unpractised(อันแพรค'ทิสทฺ) adj. ไม่ได้ปฎิบัติ,ไม่ได้ฝึก,ไม่ชำนาญ,ไม่ได้ความ,ไม่ได้ผล,ไม่มีประสบการณ์

German-Thai: Longdo Dictionary
auf die Idee kommenมีความคิด(บรรเจิด), เกิดไอเดีย เช่น Wie ist er auf die Idee gekommen? เธอได้ความคิดนี้มาอย่างไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top