Search result for

ไดนาโม

(18 entries)
(0.0975 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไดนาโม-, *ไดนาโม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไดนาโม [N] dynamo, Syn. ไดนะโม, Example: ร้านนี้รับซ่อมไดนาโม, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องกลที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ คือ ให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดตัวนำได้, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไดนาโมน. เครื่องกลที่ใช้สำหรับเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการ คือ ให้ลวดตัวนำเคลื่อนที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเหตุให้เกิดกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ในลวดตัวนำได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dynamoไดนาโม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
dynamoไดนาโม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dynamometerไดนาโมมิเตอร์ [TU Subject Heading]
Dynamometersไดนาโมมิเตอร์,เครื่องวัดกำลังมือ [การแพทย์]
dynamoไดนาโม, เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็กไฟฟ้า โดยการทำให้ขดลวดเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก เป็นการเปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You've blocked all access, Philippe.คุณมีการป้องกันการเข้าถึงไดนาโม Accelerator, Philippe. Angels & Demons (2009)
English?คุณมีการป้องกันการเข้าถึงไดนาโม Accelerator, Philippe. Angels & Demons (2009)
It's probably just the generator.มันก็แค่ ไดนาโม Restraint (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไดนาโม[n.] (daināmō) EN: dynamo   FR: dynamo [f] ; alternateur [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynamo    [N] เครื่องผลิตกระแสไฟ, See also: ไดนาโม, Syn. generator

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
generator(เจน'นะเรเทอะ) n. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,บุคคลที่ให้กำเนิด,สิ่งที่ให้กำเนิด,เครื่องมือผลิตแก๊สหรือไอ, Syn. creator

English-Thai: Nontri Dictionary
dynamo(n) ไดนาโม,เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
generator(n) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า,ไดนาโม,สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top