Search result for

ไขว่

(35 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไขว่-, *ไขว่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขว่[ADV] busily, See also: helter-skelter, back and forth, milling around, Syn. ขวักไขว่, พลุกพล่าน, Example: ผู้คนเดินกันไขว่ในห้างใหญ่ที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นวันแรก, Thai definition: อย่างที่มีอาการเคลื่อนไหวไปมาอย่างสับสน
ไขว่คว้า[V] grab, See also: seize, clutch, Example: คนที่จมน้ำจะพยายามไขว่คว้าหาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด, Thai definition: เอื้อมมือฉวยเอา, พยามจับหรือถือเอา
ไขว่ห้าง[V] cross one's legs, See also: sit with one's legs crossed, Example: เขาไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้โดยไม่เกรงใจผู้ใหญ่ที่นั่งตรงข้ามเลย, Thai definition: อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าซึ่งตั้งชันอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไขว่(ไขฺว่) ก. สาน, ทำให้ก่ายกัน, เช่น ไขว่ชะลอม, ไขว่สาแหรก.
ไขว่(ไขฺว่) ว. อาการที่เคลื่อนไหวไปมาอย่างสับสน เช่น เดินไขว่ โบกมือไขว่.
ไขว่(ไขฺว่) น. ลักษณนามเรียกแผ่นกระดาษที่รองรับแผ่นทองคำเปลวสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ จำนวน ๒๐ แผ่น ว่า ๑ ไขว่.
ไขว้(ไขฺว้) ก. ขัด เช่น ไขว้เฉลว สานไขว้, สับกัน เช่น ส่งของไขว้ คือ เอาของคนหนึ่งไปส่งให้อีกคนหนึ่ง, ก่ายสับกัน เช่น ไขว้ขา
ไขว้กิริยาที่เตะตะกร้อโดยงอขาไปข้างหน้า และบิดเท้าไปทางด้านข้าง เรียกว่า ไขว้หน้า ถ้างอขาไปข้างหลังและบิดเท้าไปทางด้านข้าง เรียกว่า ไขว้หลัง
ไขว้เอาของไปจำนำ, ไขว้เขว ก็ว่า
ไขว้ยืมเงินของคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่ง.
ไขว่คว้าก. เอื้อมมือฉวยเอาอย่างสับสน, พยายามจับหรือถือเอา, คว้าไขว่ ก็ว่า.
ไขว่ห้างว. อาการที่นั่งหรือนอนเอาขาพาดบนเข่าที่ตั้งชันอยู่.
ไขว้เขว(-เขฺว) ก. สับสน เช่น เขาพูดมากทำให้ฉันไขว้เขว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that why he reaches for her in that first moment and cries for her touch?นั่นรึเปล่าเขาถึงได้ไขว่คว้าหาเธอ ในวินาทีแรกของชีวิต และร้องหาอ้อมกอดเธอ ? Pilot (2008)
Will he still reach for you if the only dream you've ever shared with him was a nightmare?เขายังจะไขว่คว้าหาคุณมั้ย ถ้าความฝันเดียว ที่คุณได้ฝันร่วม กับเขา คือ ฝันร้าย ? Pilot (2008)
You can't distract me, Father. This is not about my behavior, it's about yours.คุณทำให้ฉันไขว่เขวไม่ได้ หลวงพ่อ นี่ไม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของฉัน ของคุณต่างหาก Doubt (2008)
Then they look at what you've got left and you wish you...หลังจากนั้นคุณก็ไขว่คว้าสิ่งที่คุณได้เคยทิ้งไป และคุณปรารถนาที่จะ... . Nights in Rodanthe (2008)
The nice young Wheelers on Revolutionary Road, the nice young Revolutionaries on Wheeler Road.ขวักไขว่หนุ่มที่ดีในการปฏิวัติถนน ปฎิวัติหนุ่มที่ดีในล้อถนน Revolutionary Road (2008)
The nice young Wheelers...ขวักไขว่สาวดี ... Revolutionary Road (2008)
The nice young Wheelers are taking off.ขวักไขว่หนุ่มอย่างมีความสุขมีการออก Revolutionary Road (2008)
You're the Wheelers.คุณขวักไขว่ Revolutionary Road (2008)
I don't want to talk about the Wheelers any more.ฉันไม่ต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับขวักไขว่ใด ๆ เพิ่มเติม Revolutionary Road (2008)
Well, except for the Wheelers, you mean.ดียกเว้นสำหรับขวักไขว่ที่คุณหมายถึง Revolutionary Road (2008)
I was very fond of the Wheelers.ผมเป็นคนรักที่ดีของขวักไขว่ Revolutionary Road (2008)
That's all.เพื่อไขว่คว้าสิ่งที่เรียกว่าความอิสระ Goemon (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว่[adv.] (khwai) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly   FR: activement ; va-et-vient
ไขว้[v.] (khwai) EN: cross ; intersect ; crisscross ; alternate   FR: croiser ; entrelacer
ไขว้ขา[v. exp.] (khwai khā) EN: cross one's legs   FR: croiser les jambes
ไขว้หลัง[v. exp.] (khwai lang) EN: cross one's arms   FR: croiser les bras
ไขว้เขว[v.] (khwaikhwē) EN: be confused ; misunderstand   
ไขว้แขน[v. exp.] (khwai khaēn) EN: cross one's arms   FR: croiser les bras

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cross-legged[ADJ] ไขว่ห้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย

English-Thai: Nontri Dictionary
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
provided(con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top