Search result for

ไขปัญหา

(6 entries)
(0.1525 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไขปัญหา-, *ไขปัญหา*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไขปัญหา [V] answer, See also: solve, reply, response, Syn. เฉลยปัญหา, เฉลย, Example: เด็กๆ ต่างช่วยกันไขปัญหาที่รุ่นพี่ถามไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
key(คี) n. ลูกกุญแจ,กุญแจ,กุญแจไขรหัส,กุญแจไขปัญหา,คู่มือ,คำไขปัญหา,อุปกรณ์,หัวใจ,สิ่งสำคัญ,คานดีดแป้นเปียโน,แป้นอักษรที่นิ้วกดของเครื่องพิมพ์ดีด,ระดับเสียง,น้ำเสียง,สลัก,หินโค้ง adj. สำคัญ,แก่นสาร,หัวใจ. vt. ใส่ลิ่ม,ใส่สลัก,ปรับ,ปรับสี,ปรับภาพ,ปรับเสียง,ใช
virtual machineเครื่องเสมือนหมายถึง ระบบปฏิบัติการที่ทำให้สามารถใช้ซอฟต์แวร์จำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ มักใช้สำหรับเป็นตัวทดสอบโปรแกรมซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เช่นวิศวกรอาจคิดสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่ แล้วใช้ซอฟต์แวร์จำลองดูการทำงานของเครื่องใหม่นี้ (กำหนดให้เครื่องเสมือนนี้ลองทำโปรแกรมดู) เพื่อดูว่ามีปัญหาอย่างไรหรือไม่ ถ้ามี ก็จะได้จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เสียก่อนที่จะลงมือผลิตเครื่องออกมาจริง ๆ
working-out(เวิร์ค'คิงเอาทฺ) n. การคำนวณ,การคิด,การกำหนด,การแก้ไขปัญหา

French-Thai: Longdo Dictionary
contre-mesure(n) |f| นโยบายหรือมาตรการ ในการจัดการแก้ไขปัญหาหรือเพื่อต่อต้านสิ่งที่ไม่ดีงาม

Are you satisfied with the result?

Go to Top