Search result for

ให้เงิน

(32 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้เงิน-, *ให้เงิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้เงิน[V] give someone money, Syn. มอบเงิน, Example: บริษัทให้เงินสนับสนุนสำหรับปลูกป่าในซาราวัก, Thai definition: เอาเงินให้, จ่ายเงินให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทำขวัญให้เงินหรือสิ่งของเพื่อปลอบใจ หรือเพื่อชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้อื่น, เสียเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกทำร้ายหรือถูกหมิ่นประมาท.
อัดฉีดให้เงินหรือรางวัลพิเศษเพื่อให้ทำงานให้โดยเร็วหรือให้ได้ผล.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're looking for people with money who can get us press.เรากำลังหา คนที่จะให้เงินเราได้ แถลงข่าว There Might be Blood (2008)
I'll get you your money.ผมจะให้เงินคุณ Odyssey (2008)
I can get you whatever you want if you let me make the call.ผมสามารถให้เงินคุณได้ทุกเมื่อ ถ้าคุณให้ผมใช้โทรศัพท์ Odyssey (2008)
'Cause i need to know if he lends money interest-Free.เพราะว่าฉันต้องการรู้ ถ้าเขาให้เงินใครยืมแล้วไม่คิดดอกเบี้ย Not Cancer (2008)
Owe him instead?ให้เงินเขาเพิ่มงั้นเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
Fine, I'll give you money! I told you I'd get you a house.ฉันจะให้เงินเธอ ฉันจะหาบ้านให้ด้วยซ้ำ Scandal Makers (2008)
Are you giving me the 200,000 won now?ตอนนี้คุณมาให้เงินสองแสนวอนฉันหรอ? Beethoven Virus (2008)
You give me pain and then medicine for it?คุณทำให้เจ็บและก็มาให้เงินไปซื้อยามารักษามันงั๊นเหรอ? Beethoven Virus (2008)
I am paying enough pung as it is, (weed, here: money) but probably not as much as you're donating to be permitted to leave our fair shores (the country).ผมได้ประโยชน์พอแล้วสำหรับกัญชาพวกนี้ แต่คงไม่มากไปกว่าที่คุณให้เงินมา กับการอนุญาตให้คุณ เอาออกไปจากประเทศนี้ The Bank Job (2008)
He had given me all of his pay. Hadn't spent a dime of it.เขาให้เงินผมที่เขาได้รับทั้งหมด ไม่ได้ใช้แม่แต่นิดเดียว The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Look, I'll give you money.เดี่ยว ฉันจะให้เงินเธอนะ Day of the Dead (2008)
There's a rumor that President Oh is funding the opposition party's news agency.มีข่าวลือว่า ประธานโอ ให้เงินทุนกับสำนักข่าวฝ่ายตรงข้าม Episode #1.5 (2008)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allow[VT] ให้เงิน, See also: ให้ยืมเงิน
spend[VT] จ่ายเงิน, See also: ให้เงิน, Syn. pay, consume, give, disburse, Ant. save
subscribe to[PHRV] ให้เงินสนับสนุน
tip[VI] ให้เงินรางวัล, See also: ให้รางวัล
tip[VT] ให้เงินรางวัล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contribute(คันทริบ'บิวทฺ) {contributed,contributing,contributes} vt.,vi. ให้เงินช่วยเหลือ,ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ส่งเรื่องเขียนตีพิมพ์, See also: contributive adj., Syn. give
financier(ฟินเนินเซียร์') n. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเงิน,นักการคลัง. vt. ให้เงินทุน,จัดหาเงินทุนให้. vi. ทำหน้าที่เป็นนักการเงิน
fund(ฟันดฺ) {funded,funding,funds} n. เงินทุน,ทุน vt. ให้ทุน,จัดหาทุนแก่,ให้เงินแก่
inflate(อินเฟลท') vt.,vi. ขยาย,ทำให้พอง,ทำให้ลำพอง,ทำให้เงินเฟ้อ,ทำให้ราคาของสูงขึ้น,ขยายตัว,พองตัว,พองลม,สูงขึ้น., See also: inflatable adj. inflater,inflator n., Syn. expand
well-paid(เวล'เพด) adj. มีค่าตอบแทนมาก,ให้เงินเดือนสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
contribute(vt) ช่วยเหลือ,อุดหนุน,สนับสนุน,ให้เงินช่วย,มีส่วนช่วย
finance(vi) ช่วยเหลือทางการเงิน,ให้เงินทุน
fund(vt) ตั้งกองทุน,ให้เงินทุน,จัดทุนแก่
inflate(vt) ทำให้พอง,ลอยตัว,ขยาย,ทำให้เงินเฟ้อ

German-Thai: Longdo Dictionary
geben(vt) |gibt, gab, hat gegeben| ให้ เช่น Kannst du mir bitte 10 Euro geben? เธอให้เงินฉันสักสิบยูโรได้ไหม
zahlen(vt) |zahlte, hat gezahlt| จ่ายเงิน, ให้เงินค่าจ้าง
sorgen für jmdn.(vi) |sorgte, hat gesorgt| ให้เงินเลี้ยงดู เช่น Er sorgt für seine ganze Familie. เขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาทั้งหมด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top