Search result for

ให้ออก

(32 entries)
(0.203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ออก-, *ให้ออก*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Orders were to keep out.มีคำสั่งให้ออกไป The Great Dictator (1940)
Maybe we need a little yelling. These guys keep going off every which way.บางทีเราต้องตะโกนเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเหล่านี้ให้ออกไปทุกทางที่ 12 Angry Men (1957)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
Otherwise, the wily Pathan will strip himself naked, grease himself all over, slippery as an eel, make off with your rifle, which is a crime.จอมเจ้าเล่ห์ปาทานจะตัดตัวเอง เปลือยกาย ไขมันตัวเองทั่วลื่นเป็นปลา ไหล ให้ออกไปพร้อมกับปืนไรเฟิล ของคุณซึ่งเป็นความผิดทางอาญา How I Won the War (1967)
Oh, I know you are.โอ้ฉันรู้ว่าคุณเป็น ดีและพยายามให้ออกจากทาง ของฉัน How I Won the War (1967)
If they don't like you going out, they'll love you coming in.ถ้าไม่อยากให้ออกไป ก็ต้องยิ่งรักตอนกลับมา Jaws (1975)
Will, c'mon, let's get out of here before it gets too dark.วิล มาสิ ให้ออกไปจากที่นี่ ก่อนที่มันจะมืดเกินไป First Blood (1982)
I'm trying to hold him together, I put him together the fucking entrails keep coming out!ผมพยายามที่จะจับเขาร่วมกัน ผมวางเขาไว้ด้วยกัน อวัยวะให้ออกมา First Blood (1982)
You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace.คุณถูกสั่งให้ออกนอกจังหวัดนี้ โทษฐานก่อกวนความสงบ Gandhi (1982)
Or pushed away from Jupiter.หรือผลักดันให้ออกไปจากดาว พฤหัสบดี แล้วแต่จำนวนใด 2010: The Year We Make Contact (1984)
All American personnel are ordered to leave Soviet territory immediately or they will be placed under arrest.บุคลากรอเมริกันทั้งหมดได้รับ การสั่งซื้อ ให้ออกไปจากดินแดนของ สหภาพโซเวียตได้ทันที หรือพวกเขาจะถูกวางไว้ภายใต้ การจับกุม 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your planning to... lure the Count out, and take his life.นายหมายถึง.. ล่อเคานท์ให้ออกมา แล้วฆ่ามันซะ Vampire Hunter D (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ออก[v.] (hai-øk) EN: sort out ; retire   
ให้ออกไป[v.] (hai-øk pai) EN: dismiss   FR: renvoyer ; licencier ; révoquer ; congédier

English-Thai: Longdo Dictionary
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน, ไล่ออก
give someone the sack[IDM] เลิกจ้าง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ให้ออกจากงาน
let out[PHRV] ปล่อยออกไป, See also: ให้ออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
artificial respirationการช่วยทำให้หายใจโดยเป่าอากาศเข้าและดันอากาศให้ออกจากปอด
cdabbr. ธาตุ cadmium, แผ่นซีดี ย่อมาจาก compact disk แปลตามตัวอักษรว่า จานบันทึกอัดแน่น มีลักษณะเป็นแผ่นจานกลม ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. ใช้เป็นที่เก็บข้อมูล จานบันทึกนี้มีความจุสูงมาก (ประมาณ 600ล้านตัวอักษร) ปัจจุบันมีอุปกรณ์ใช้อ่านข้อมูลจากจานบันทึกนี้ได้ แต่การบันทึกข้อมูลลง ยังทำไม่ได้ง่าย ๆ ต้องมีเครื่องพิเศษเฉพาะ บันทึกได้ทั้งข้อมูลธรรมดา เพลง ภาพยนตร์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้มาก เพราะราคาถูก ความจุสูง แต่ยังติดขัดในปัญหาบางประการในเรื่องการบันทึกข้อมูลลง ดู CD ROM ประกอบ 2. ย่อมาจากคำ Change Directory เป็นคำสั่งในระบบดอสที่สั่งให้เข้าไปในสารบบ (directory) ใดสารบบหนึ่ง หรือออกจากสารบบใดสารบบหนึ่ง เช่น C:/>CD <ชื่อสารบบ> \ (หมายความว่าให้เข้าไปในสารบบชื่อนั้น) C:> CD\ (หมายความว่า ให้ออกจากสารบบที่อยู่)
delocalisevt. ทำให้ออกจากที่เดิม
delocalizevt. ทำให้ออกจากที่เดิม
deposition(เดพพะซิช'เชิน) n. การปลดออกจากตำแหน่งหรืองาน,การให้ออกจากราชสมบัติ,สิ่งที่ถูกปลด,การให้การเป็นพยาน,หนังสือให้การเป็นพยาน,การทับถม,การสะสม,การนอนก้นของตะกอน,การฝากเงิน
discard(ดิสคาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทิ้ง,ทิ้งไพ่,ให้ออก.,บุคคลที่ทอดทิ้ง,สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง,ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel
dislocate(ดิส'โลเคท) vt. เคลื่อนจากที่,ทำให้ออกจากตำแหน่งเดิม,ทำให้ออกจากที่ซ่อน,ทำให้แพลง. vi. ออกจากที่เดิม,เคลื่อน, Syn. displace
dislocationn. การเคลื่อนที่เดิม,การทำให้แพลง,การทำให้ออกจากที่ซ่อน
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
evoke(vt) นำมาซึ่ง,ทำให้เกิดขึ้น,ทำให้ออกมา,เรียก
furlough(vt) อนุญาตให้ลาพัก,ลาพัก,ให้ออกจากงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top