Search result for

ให้ยา

(40 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้ยา-, *ให้ยา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้ยา[V] give a prescription, Syn. สั่งยา, Example: แพทย์ให้ยาผมสามขนาน, Thai definition: ให้ยาเพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then the traveler in the darkเหล่านักเดินทางให้ยามค่ำ Dead Space: Downfall (2008)
We can give him drugs for the blockage.เราให้ยาเค้าได้ไหม สำหรับแก้ไขการอุดตัน The Itch (2008)
Put him on antibiotics for the Whipple's.ให้ยาปฏิชีวนะสำหรับโรควิปเปิล The Itch (2008)
Start her on beta-blockers.ให้ยาต้านเบต้ากับเธอ Emancipation (2008)
The rest of you, do anything that isn't starting her on beta-blockers.ใช้เวลาที่เหลือของคุณ ทำบางอย่าง นั่นไม่ใช่เริ่มให้ยาเบต้าบล็อกเกอร์ Emancipation (2008)
If you'd run the echo that you didn't run before giving her the beta-blockersถ้าคุณใช้เครื่องแอกโค่ ซึ่งคุณไม่ได้ใช้ ก่อนที่จะให้ยาต้านเบต้ากับเธอ Emancipation (2008)
No more meds, jason,จะไม่ให้ยาอีกแล้ว เจสัน Last Resort (2008)
You give her those drugs,เพราะคุณให้ยาพวกนั้นกับเธอ Last Resort (2008)
After your surgery experience, we can't give you anesthesia.จากการผ่าตัดที่ผ่านมา เราให้ยาชาคุณไม่ได้ Dying Changes Everything (2008)
Blast her with antibiotics and Prednisone.ให้ยาฆ่าเชื้อและ Prednisolone Dying Changes Everything (2008)
I want all of those lifepods destroyed.ข้าต้องการให้ยานกู้ภัยถูกทำลายทั้งหมด Rising Malevolence (2008)
A weapon that neutralizes all power to our ships, leaving the targets defenseless.อาวุธที่ทำให้ยานของเราหมดสภาพ ไร้กำลัง ในการป้องกันตัวเอง Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ยา[v. exp.] (hai yā) FR: prescrire des médicaments ; médicamenter (vx)

English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dose with[PHRV] ให้ยากับ, See also: รักษาด้วยยาให้กับ
dose[VT] ให้ยา, See also: เติมยา, Syn. medicate, treat
drug[VT] ให้ยา, See also: วางยา, ผสมยาในอาหาร / เครื่องดื่ม, Syn. medicate, narcotize, treat
keep on[PHRV] ให้ยาต่อเนื่อง, Syn. be on, stay on
medicate[VT] รักษาด้วยยา, See also: ให้ยารักษา, Syn. heal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
administrator(แอดมินนิสเทร' เทอะ) n. ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, ผู้ให้ยา, Syn. boss, executive)
dose(โดสฺ) n. ปริมาณยาที่ให้ต่อครั้ง,ปริมาณรังสีที่ให้ต่อครั้ง vt. ให้ยาvi. รับยา
eke(อีค) {eked,eking,ekes} vt. เพิ่ม,ขยาย,ยืด,ทำให้ยาวขึ้น adv. ด้วย,อีกด้วย -Phr. (eke out ชดเชยส่วนที่ขาดไปหรือไม่ สมบูรณ์,ผดุงไว้)
elongation(อีลองเก'เชิน) n. การทำให้ยาวออกไป,สิ่งที่ถูกทำให้ยาวออกไป,ส่วนที่ยืดออก
field lengthความยาวเขตข้อมูลหมายถึงขนาดความยาวของเขตข้อมูล (field) ที่สามารถกำหนดได้ เช่นเขตข้อมูล "ชื่อ" อาจใช้ความยาวถึงขนาด 30 ตัวอักขระ ส่วนเขตข้อมูล "อายุ" อาจใช้เพียง 2 ตัวอักขระ เป็นต้น แฟ้มข้อมูล (file) แต่ละแฟ้มจะต้องกำหนดเขตข้อมูลที่ใช้ชื่อเดียวกันให้ยาวเท่ากัน เช่น ถ้าเป็นเขตข้อมูล "ชื่อ" ไม่ว่าจะชื่อสั้นหรือยาวเพียงใด ก็ต้องใช้เนื้อที่ 30 ตัว อักขระหมดทั้งแฟ้ม
guaiacum(ไกว'อะคัม) n. พืช ที่ให้ยางไม้guaiacol
gum treeต้นไม้ที่ให้ยางไม้,ต้นยูคาลิปตัส
impoverish(อิมพอฟ' เชอริช) vt. ทำให้ยากจนทำให้มีคุณภาพเลว, ทำให้เสื่อม, ทำให้อ่อนกำลัง., See also: impoverisher n. impoverishment n.
lengthen(เลง'เธิน) vt. ทำให้ยาวขึ้น. vi. ยาวขึ้น., See also: lengthener n., Syn. increase
medicate(เมด'คะเคท) vt. รักษาด้วยยา,ให้ยา

English-Thai: Nontri Dictionary
beggar(vt) ทำให้ยากจน,ทำให้หมดตัว,ทำให้หมดเกลี้ยง
dose(vt) ให้ยา
drug(vt) ให้ยา,ทำให้ติดยา,ผสมยา
elongate(vi,vt) ขยายให้ยาว,ต่อ,ยืด,เพิ่ม
harden(vt) ทำให้ยาก,ทำให้แข็งแกร่ง,ทำให้แข็ง,ทำให้มั่นคงขึ้น
impoverish(vt) ทำให้ไม่อุดมสมบูรณ์,ทำให้ยากจน,ทำให้อ่อนกำลัง
lengthen(vt) ทำให้ยาว,ทำให้นาน,ต่ออายุ
medicate(vt) รักษา,วางยา,ให้ยา,บำบัดโรค
poison(vt) ใส่ยาพิษ,ให้ยาพิษ,ทำให้ผิดสำแดง

German-Thai: Longdo Dictionary
verlängern(vt) |verlängerte, hat verlängert| ทำให้ยาวขึ้น, ยืดเวลา เช่น den Aufenthalt verlängern, das Visum verlängern ต่ออายุวีซ่า, See also: Ant: verkürzen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top