Search result for

ให้พร

(28 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้พร-, *ให้พร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้พร[V] bless, Syn. อวยพร, ประทานพร, Example: หลวงพ่อพรมน้ำมนต์และให้พรแก่นายกรัฐมนตรี, Thai definition: กล่าวคำอวยพร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arthur knows. He's requested an audience with the King.อาร์เธอร์รู้แล้ว.ตอนนี้กำลังแจ้งให้พระราชาทราบ Valiant (2008)
I place myself at your mercy.หม่อมฉันขอให้พระองค์ทรงพระกรุณาด้วย The Mark of Nimueh (2008)
If this thing makes for Camelot, we must be ready.ถ้าเจ้าตัวนั้นมันจะมาที่ คาเมลอต เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม Lancelot (2008)
You must prepare your knights, Arthur.ลูกต้องเตรียมอัศวินของลูกให้พร้อมแล้ว อาร์เธอร์ Lancelot (2008)
Have faith, Father.เชื่อในตัวหม่อมฉันเถอะเสด็จพ่อ เราจะเตรียมตัวให้พร้อม Lancelot (2008)
Prepare yourself for the courtเตรียมตัวให้พร้อมที่จะเข้าราชสำนัก Portrait of a Beauty (2008)
I offer a chance for you to atone for the death of his wife.ข้าเสนอให้เจ้าสิ่งหนึ่ง ทำให้พระชายาต้องตาย Le Morte d'Arthur (2008)
You must forecast and be prepared for it.เจ้าจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม Iljimae (2008)
Trying to complete renovations for the grand reopening--พยายามปรับปรุงร้านให้สมบูรณ์ เพื่อให้พร้อมเปิดใหม่... The Bank Job (2008)
We have found Hong Gil Dong's whereabouts! Prepare the men!เรารู้แล้วว่า กิลดงอยู่ที่ไหน เตรียมกำลังคนให้พร้อม ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I shall lead all the troops myself, so make all preparations.ข้าจะเป็นผู้นำทหารทั้งหมด, ดังนั้นจงไปเตรียมการทั้งหมดให้พร้อม The Kingdom of the Winds (2008)
- Make all preparations. - Yes.เตรียมทุกอย่างให้พร้อม\ ขอรับ The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้พร[v. exp.] (hai phøn) EN: bless   FR: bénir ; offrir ses voeux

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
boardinghousen. บ้านพักหรือหอพักที่จัดอาหารให้พร้อม
drink(ดริ้งคฺ) {drank,drunk,drinking} vt.,vi. ดื่ม,อึก,ดื่มให้พร,ดื่มเหล้า n. เครื่องดื่ม,เครื่องดื่มหนึ่งอึก,การดื่มเหล้า,การดื่มเหล้าเมา,ของเหลวหนึ่งอึก,เหล้า
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
mist(มิสทฺ) n. หมอก,สิ่งที่คล้ายหมอก,ความพร่ามัว. vi. พร่ามัว,ฝนตกเป็นเม็ดเล็กมาก. vt. ทำให้พร่ามัว, Syn. fog,haze
synchronise(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื
synchronize(ซิง'คระไนซ) vi.,vt. เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน,ทำให้เป็นจังหวะเดียวกัน,ทำให้สอดคล้องกัน,ทำให้พร้อมกัน,ทำให้คล้องจองกัน, See also: synchronisation n. synchronization n. synchroniser n. synchronizer n. synchronism n. คำที่มีความหมายเหมื

English-Thai: Nontri Dictionary
beatify(vt) ให้พร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
synchronize(vt) ทำให้เข้าจังหวะกัน,ทำให้พร้อมกัน
toast(n) ขนมปังปิ้ง,การดื่มอวยพร,ผู้ที่ได้รับการดื่มให้พร

German-Thai: Longdo Dictionary
drängen(vt) |drängte, hat gedrängt| ผลักดัน, กระตุ้น, เร่ง เช่น CDU und FDP wollen nach 39 Jahren die SPD aus der Regierungsverantwortung drängen. พรรคเซเดอูและเอฟเดเพต้องการผลักดันให้พรรคเอสเพเดออกจากหน้าที่การเป็นรัฐบาลในอีก 39 ปีหลังจากนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top