Search result for

ให้คำปรึกษา

(26 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้คำปรึกษา-, *ให้คำปรึกษา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้คำปรึกษา[V] give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai definition: ให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษา[V] give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai definition: ให้คำแนะนำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counseling Serviceให้คำปรึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Julie Ingram. I'm one of the counselors here.ฉันจูลี่ อินแกรม เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่ The Lazarus Project (2008)
You'll be her confident.เป็นคนให้คำปรึกษาเธอ Made of Honor (2008)
Mostly I meet with various business and government people... and consult.ส่วนมากพ่อก็พบปะกับผู้คน คนของรัฐบาลบ้าง นักธุรกิจบ้าง แล้วก็ให้คำปรึกษา Chapter Three 'Building 26' (2009)
I'm part of the Big Sister program. We mentor.เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมพี่สาวบำบัด เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาหน่ะค่ะ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
A woman in grief counseling referred monique bryant to me.ผู้หญิงในที่ให้คำปรึกษาเรื่องความเศร้าโศก แนะนำโมนิก ไบรอัน ให้ฉัน Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
They consult for the energy industry.พวกเขาให้คำปรึกษาด้านการพลังงาน I Knew You Were a Pig (2009)
# Na-na na-na na-na. #ผู้ให้คำปรึกษา yoshimune Chuck Versus the Third Dimension (2009)
Yeah, he helped me with research on my book.ใช่ เขาให้คำปรึกษาตอนฉันเขียนหนังสือ 2012 (2009)
And Homeland Security, for whom I consult, has assigned me to review Fringe division.กระทรวงความมั่นคง ที่ผมให้คำปรึกษาอยู่ จึงมอบหมายให้ผมมาตรวจสอบแผนกฟรินจ์ Bound (2009)
It's suddenly a interesting conversation with a guidance counselor from your old school.แปปเดียวมันก้อกลายเปนการสนทนาที่น่าสนใจ กับคนที่ให้คำปรึกษาแนะนำจากโรงเรียนเก่าคุณ Ourselves Alone (2009)
And i'm the last person to be giving advice,และฉันน่าจะเป็นคนสุดท้าย ที่จะให้คำปรึกษากับนายได้ Free to Be You and Me (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he

English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
counsel(vt) ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา
shepherd(vt) เฝ้าดู,เลี้ยงแกะ,ชี้ทาง,ให้คำปรึกษา,แนะนำ

German-Thai: Longdo Dictionary
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten. , See also: Related: beraten

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top