Search result for

ใส่ใจ

(31 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่ใจ-, *ใส่ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ใจ[V] attend, See also: pay attention, give heed, Syn. ตั้งใจ, เอาใจจดจ่อ, สนใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ใจก. ใส่ไว้ในใจ, จดจำ, เช่น จำใส่ใจไว้ให้ดีนะ, เอาใจจดจ่อ เช่น นักเรียนควรใส่ใจในการศึกษาเล่าเรียนให้มาก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your сares fade awayคุณใส่ใจจางหายไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
He needn't have bothered.เขาไม่จำคือต้องได้ใส่ใจ ดีมากของเขาแค่คือไม่ได้ Help! (1965)
I want to straighten everything out. I don't want my father bothered again.ผมต้องการที่จะตรงทุกอย่างออก ฉันไม่ต้องการพ่อของฉันใส่ใจอีกครั้ง The Godfather (1972)
-He doesn't care about religion.เพราะว่าท่านไม่ใส่ใจศาสนา Oh, God! (1977)
-God doesn't care about religion?พระเจ้าไม่ใส่ใจศาสนาเหรอ Oh, God! (1977)
Pay attention. I mean we may only get one crack at this.ใส่ใจ ผมหมายความว่าเราอาจจะมีเพียงแต่หนึ่งโอกาส First Blood (1982)
Frankly, Scarlet, I don't give a damn.จริงๆ แล้วคุณสการ์เล็ต ผมไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ำ Clue (1985)
Don't pay attention to those fools, Lardass. I mean, Davie.อย่าใส่ใจกับพวกโง่นั่นเลย ไอ้ตูดหมู ฉันหมายถึง เดวี่ Stand by Me (1986)
Not one of us mentioned Ray Brower, but we were all thinking about him.พวกเราไม่มีใครใส่ใจ เรย์ บราวเวอร์เลย แต่พวกเราก็คิดแต่เรื่อง เขาตลอด Stand by Me (1986)
I didn't care for it myself.โดยส่วนตัวแล้ว ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักหรอกครับ Mannequin (1987)
They won't appreciate an emotional appeal.เขาคงจะไม่ใใส่ใจอะไรเรื่องอารมณ์ของศิลปะหรอก Mannequin (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่ใจ[v.] (saijai) EN: attend ; pay attention ; give heed   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attentive[ADJ] ใส่ใจ, See also: เป็นห่วงเป็นใย, Syn. observant, mindful, intent
look to[PHRV] เอาใจใส่, See also: ใส่ใจ, ระมัดระวัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
devote(ดิโวท') vt. อุทิศ,สละ,ใส่ใจ, Syn. dedicate
devoted(ดีโว'ทิด) adj. มีใจจดใจจ่อ,ใส่ใจ,อุทิศ, See also: devotedness n., Syn. destine
devotion(ดิโว'เชิน) n. การอุทิศตัว,การใส่ใจ,การหมกมุ่นในทาง,การบูชา., Syn. ardour
immerge(อิเมิร์จฺ') vi. จุ่มลง,ใส่ลงในของเหลว,แช่,ใส่ใจ., See also: immergence n., Syn. plunge
memorize(เมม'มะไรซ) vt. จำ,จำใส่ใจ,ท่องจำ., See also: memorizable adj. memorization n. memorizer n.
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ,โน้มเอียง,มีใจเอนเอียง, Syn. inclined,
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น

English-Thai: Nontri Dictionary
devoted(adj) จงรักภักดี,ใส่ใจ,อุทิศ,เอาใจใส่
minded(adj) กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
払う[はらう, harau] Thai: ใส่ใจ

French-Thai: Longdo Dictionary
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top