Search result for

ใส่ความ

(38 entries)
(0.0416 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่ความ-, *ใส่ความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใส่ความ[V] slander, See also: frame, Syn. หาความ, ให้ร้าย, ใส่ไฟ, กล่าวหา, ใส่ร้าย, Example: คำสอนของศาสนาคริสต์บัญญัติห้ามไม่ให้ฆ่าคน อย่าผิดประเวณี อย่าลักขโมย อย่าโกหก ใส่ความผู้อื่น, Thai definition: พูดหาเหตุร้าย, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใส่ความก. พูดหรือเขียนให้ร้ายป้ายสี, กล่าวหาเรื่องร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย, เช่น เขามีนิสัยไม่ดี ชอบใส่ความคนอื่น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"... some quick romancing, and then a shower.ใส่ความวาบหวาม แล้วไปอาบน้ำ ♪ Blazing Saddles (1974)
- The blower, man.เธอใส่ความถ่อยเพลง Mad Max (1979)
Now, for the recital, more feeling!ทีนี้ สำหรับการเล่นเดี่ยว ใส่ความรู้สึกมากกว่านี้ The Joy Luck Club (1993)
More gusto!ใส่ความเพลิดเพลินมากกว่านี้ The Joy Luck Club (1993)
When i was 16, she made one last attempt to instill Christian values in me... by finding me a tutor.ตอนผมอายุ 16 เธอได้พยายามเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อค่อยๆ ใส่ความเป็นคริสเตียนให้ผม โดยหาครูสอนพิเศษให้ผม Don Juan DeMarco (1994)
This is horseshit!ใส่ความกันนี่ Titanic (1997)
Little Garden. Drum Island. Arabasta.ดอกเตอร์ฮอกแบกได้ใส่ความโหดเหี้ยมไปด้วย One Piece: Wan pîsu (1999)
I think that to cook well, you must bring all your feelings and experience to the act of creation.เพื่อที่จะให้มีรสชาติ คุณต้องใส่ความรู้สึกและประสบการณ์ ไปกับการสร้างสรรค์ Woman on Top (2000)
- And you framed him, didn't you?- คุณใส่ความเขาใช่มั้ย Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
A pinch of passionใส่ความใคร่ลงเล็กน้อย Shrek 2 (2004)
And just a hint of... lust.ใส่ความอยากลงไปนิดนึง. Shrek 2 (2004)
- Why are you trying to frame me?พวกคุณต้องการอะไรจากผม? ทำไมต้องใส่ความผม? The Bourne Supremacy (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใส่ความ[n.] (saikhwām) EN: slander ; libel ; frame   FR: dénigrer ; diffamer

English-Thai: Longdo Dictionary
blog(n) เว็บไซด์ที่ให้บริการบันทึกข้อมูลส่วนตัว โดยอาจจะเป็นข้อความ, ความเห็น, ข้อคิด, อักษรประดิษฐ์, รูปภาพ, เสียงเพลง ก็ได้ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตลอดจนสามารถใส่ความเห็นส่วนตัวต่อเจ้าของบันทึกได้, S. online diary, weblog, web diary

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frame up[PHRV] ใส่ความ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ป้ายความผิดให้, ใส่ร้าย
frame[VT] ใส่ร้าย (คำสแลง), See also: ใส่ความ
impute[VT] ใส่ความ, See also: กล่าวหา, Syn. accuse
put ideas into someone's head[IDM] ใส่ความคิดผิด ๆ ให้, See also: สอนผิด ๆ
vilify[VT] ใส่ความ, See also: พูดดูถูก, กล่าวให้ร้าย, ทำให้เสียชื่อเสียง, ให้ร้าย, Syn. slander, defame, malign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accusation(แอคคิวเซ' เชิน) n. การกล่าวหา, คำประนาม, การตำหนิ, การกล่าวโทษ, การใส่ความ, Syn. allegation
accuse(อะคิวซ') vt.,vi. กล่าวหา, ต่อว่า, ใส่ความ, Syn. charge, blame, incriminate
belie(บิไล') {belied,belieing,belies} vt. แสดงให้เห็นว่าไม่จริง,ขัดแย้ง,ไม่ตรงกับ,ใส่ความ,ทำให้คนอื่นเข้าใจผิด, See also: belier n., Syn. disguise
culpa(คัล'พะ) n. การไม่เอาใจใส่ความผิด,บาป -pl. culpae
frame(เฟรม) n. กรอบ,โครง,ร่าง,ร่างกาย,โครงสร้าง,องค์ประกอบ,ระบบ,สภาพของจิตใจ,รอบหนึ่ง (การตีเบสบอล) ,ยกหนึ่ง ๆ (มวย) vt. ประกอบก่อ,สร้าง,ติดตั้ง,ร่าง,กำหนด,คิด,วางแผน,ประพันธ์,ใส่กรอบ,ใส่วงกบ,ใส่ความ,ใส่ร้าย vi. พยายาม,ให้ความหวัง,พาตัวไป. -framable,frameable ad
imputable(อิมพิว' ทะเบิล) adj. ซึ่งถูกกล่าวหาได้, ซึ่งถูกใส่ความได้., See also: imputability n. imputably adv., Syn. attributable)
imputation(อิมพิวเท' เชิน) n. การกล่าวหา, การใส่ความ, การใส่ร้าย, การให้ร้าย., See also: imputative adj. imputatively adv.
impute(อิมพิวท'ฺ) vt. กล่าวหา, ใส่ความ, ใส่ร้าย, ให้ร้าย, Syn. reckon, count, ascribe

English-Thai: Nontri Dictionary
accusation(n) การกล่าวหา,การใส่ความ,การใส่ร้าย
accuse(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,ใส่ความ
affix(vt) ติดต่อกัน,ประทับ(ตรา),ใส่ความ
belie(vt) โกหก,ไม่ซื่อตรง,หลอกลวง,ทัดทาน,คัดค้าน,ใส่ความ
imputation(n) การกล่าวหา,การใส่ร้าย,การใส่ความ
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
incriminate(vt) ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
misrepresent(vt) แสดงผิด,ใส่ความ,บิดเบือน,หลอกลวง
misrepresentation(n) การแสดงผิด,การใส่ความ,การบิดเบือนความจริง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top