Search result for

ใบเสร็จ

(36 entries)
(0.0178 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบเสร็จ-, *ใบเสร็จ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเสร็จ[N] receipt, See also: bill, Syn. ใบเสร็จรับเงิน, บิล, ใบรับเงิน, Example: เขาขอใบเสร็จจากร้านอาหารที่เขารับประทาน, Thai definition: เอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว
ใบเสร็จรับเงิน[N] receipt, See also: bill, Syn. บิล, ใบรับเงิน, ใบเสร็จ, Example: ผลประโยชน์ของตำรวจที่ถูกร้องเรียนแต่ส่วนใหญ่ได้หลักฐานไม่แน่ชัดหรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบเสร็จน. เอกสารที่แสดงว่าได้รับเงินเป็นการถูกต้องแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receiptใบเสร็จรับเงิน [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Credit card receipts showed no-ใบเสร็จเครดิตการ์ด แสดงให้เห็นว่า ... Not Cancer (2008)
- boga-bill, i know, i'm sorry...\ n การ-boga-ใบเสร็จฉันรู้ฉันขอโทษ ... Gas Pills (2008)
'A credit card is no big deal, I'll give you anything you want'.เธอคิดว่าใบเสร็จพวกนี้มีค่านักหรอ ฉันจะทำทุกสิ่งที่พวกเธอต้องการเลย Scandal Makers (2008)
I hope that's not my billing report sitting on your desk.บนโต๊ะนายคง ไม่ใช่บันทึกใบเสร็จฉันใช่ไหม Wanted (2008)
There's your receipt.ใบเสร็จรับเงินของคุณครับ Pilot (2008)
Mm-hmm. Just wait till you get my bill.อืม รอรับใบเสร็จด้วยล่ะ The Price (2008)
Please wait for your receipt.โปรดรอใบเสร็จสักครู่ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
After they've been stapled to the invoice. I know, Delores.ที่ประทับตราใบเสร็จแล้ว ฉันรู้น่า โดโรเรจ Dead Like Me: Life After Death (2009)
I need you to cross-check these Customs docs with the bill of lading that you saw on the container yesterday.ฉันอยากจะให้คุณกากบาท ใบเสร็จการส่งของ ของศุลกากร ที่คุณเห็นบนคอนเทนเนอร์เมื่อวานนี้ Chuck Versus the Best Friend (2009)
No.ยัง หล่อนฉลาดเหลือเกิน ที่ทิ้งใบเสร็จไว้ที่พื้น Pleasure Is My Business (2009)
Oh, well, it is that time of year, and I got all these receipts to go through.อืม มันเป็นครั้งเดียวในรอบปี แล้วฉันก็มีใบเสร็จพวกนี้ต้องเช็ค The Story of Lucy and Jessie (2009)
Rental receipt, a silver minivan.ใบเสร็จเช่ารถ รถมินิแวนสีเงิน S.O.B. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
check[N] ใบเสร็จ, Syn. chit, tab
chit[N] ใบเสร็จ, Syn. check, tab
rcpt.[ABBR] คำย่อของ receipt, See also: ใบเสร็จรับเงิน
receipt[N] ใบเสร็จรับเงิน, See also: ใบรับ, ใบเสร็จ, Syn. proof of purchase, sales slip
bad news[SL] ใบเสร็จเก็บเงิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bill(บิล) {billed,billing,bills} n. ตั๋วเงิน,พันธบัตร,ธนบัตร,บิล,ใบเสร็จ,ใบแสดงรายงานซื้อขาย,พระราชบัญญัติ,ญัตติ,ร่างญัตติ,คำโฆษณา,รายการ,หนังสือยื่นฟ้อง,จะงอยปาก,ปากนก -Phr. (a Bill of Oblivion พระราชบัญญัติอภัยโทษ) -Id. (bill the bill สนองความต้องการทั้งหมด
chit(ชิท) n. เด็ก,เด็กสาว,เด็กเล็ก ๆ ,ใบเซ็นชื่อเชื่อ,ใบเสร็จรับของ,ใบสำคัญหลักฐานการจ่าย,จดหมายที่มีข้อความเล็กน้อย,หน่ออ่อน,หน่อ vt. เด็ดเอาหน่อออก, Syn. child
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
receipt(รีซีท') n. ใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับของ vt.,vi. ระบุว่าได้รับ,ออกใบเสร็จรับของหรือเงิน,ประทับตรารับเงิน, See also: receipts n.,pl. จำนวนหรือปริมาณที่ได้รับ,การได้รับ,สิ่งที่ได้รับ,รายรับ, Syn. reception
receivable(รีซี'วะเบิล) adj. รับได้,พึงรับได้,ซึ่งคอยรับใบเสร็จ,พึงเก็บได้, See also: receviables n.,pl. หลักทรัพย์ที่รับได้ receivability n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
receipt(n) ใบเสร็จรับเงิน,การรับ,รายรับ
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
領収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] ใบเสร็จรับเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Kassenbon,
Kassenbon(n) |der, pl. Kassenbon| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Quittung,
gegenแลกเปลี่ยนกับ เช่น Man kann das Pfand gegen leere Flaschen und ein Kassenzettel bekommen. เราสามารถได้เงินค่ามัดจำคืนถ้านำขวดกับใบเสร็จไปแลก, See also: S. im Austausch von,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top