Search result for

ใบสั่ง

(67 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบสั่ง-, *ใบสั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบสั่ง[N] order, Example: อุปกรณ์การฉีดยาต้องซื้อโดยมีใบสั่งจากแพทย์, Count unit: ใบ, Thai definition: หนังสือสั่งให้ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้
ใบสั่งยา[N] prescription, Example: เขานำใบสั่งยาไปซื้อยาที่ร้านขายยา
ใบสั่งของ[N] invoice, Thai definition: รายการใช้สั่งซื้อของ
ใบสั่งจ่าย[N] voucher, See also: payment voucher, cheque, draft, Syn. คำสั่งจ่าย, Example: ใบสั่งจ่ายฉบับนี้ใส่จำนวนเงินไม่ถูกต้อง, Count unit: ใบ, Thai definition: หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ
ใบสั่งซื้อ[N] purchase order, Example: การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทำบัญชีเจ้าหนี้ต้องอาศัยข้อมูลจากใบสั่งซื้อ ใบบันทึกการรับสินค้าและใบกำกับสินค้า, Thai definition: เอกสารที่แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการสั่งซื้อสิ้นค้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบสั่งน. หนังสือสั่งให้ปฏิบัติตามที่แจ้งไว้ เช่น ใบสั่งยา ใบสั่งจ่าย ใบสั่งให้ไปเสียค่าปรับ.
ใบสั่งจ่ายน. หนังสือคำสั่งให้จ่ายเงินหรือสิ่งของ.
ตำรับใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ticket of leaveใบสั่งปล่อยก่อนกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
delivery orderใบสั่งปล่อยสินค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prescriptionใบสั่งยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prescriptionใบสั่งยา [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Prescriptions, Drugใบสั่งยา [TU Subject Heading]
Job cardใบสั่งงาน [การบัญชี]
Educational Prescription Numberใบสั่งการให้การศึกษาหมายเลข [การแพทย์]
Educational Prescriptionsใบสั่งการให้การศึกษา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You wanna come over and watch prescription passion At my place tonight?อยากจะขึ้นมามั้ย ดูใบสั่งยา แล้วมาที่บ้านฉันคืนนี้ Not Cancer (2008)
Officer, if you want to give me a ticket, I totally understand.คุณเจ้าหน้าที่.. ถ้าคุณจะให้ใบสั่งผมเข้าใจ Birthmarks (2008)
She was filled with prescription drugs.เธอได้รับยาที่ต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์เยอะเลย And How Does That Make You Kill? (2008)
Where does a 16-year-old girl get the prescription for all of those?เด็กผู้หญิงวัย 16 ไปได้ ใบสั่งยาแบบนั้นมาจากไหนกัน? And How Does That Make You Kill? (2008)
Including writing prescriptions for her?รวมถึงเขียนใบสั่งยาให้เธอเหรอครับ? And How Does That Make You Kill? (2008)
We're just trying to understand why she was stealing prescriptions from your mom.เราแค่พยายามทำความเข้าใจว่าทำไม เธอถึงขโมยใบสั่งยาจากแม่คุณ And How Does That Make You Kill? (2008)
Okay,so Chelsea Marsh was forging prescriptions.โอเค เชลซี มาร์ช กำลังปลอมใบสั่งยา And How Does That Make You Kill? (2008)
I'll give you some prescription-strength hydrocortisone.ผมเขียนใบสั่งยาไฮโดรคอร์ติโซนให้คุณ The Lazarus Project (2008)
I want you to know, back at the zoo, it was never the doctors or prescriptions that kept me going.ฉันอยากให้เธอรู้ ตอนที่อยู่ที่สวนสัตว์ ไม่ใช่ทั้งหมอหรือใบสั่งยาที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I have a standing prescription for medication to control my anxiety attacks.ใบสั่งยา สำหรับควบคุมอาการเครียดเนื่องจากวิตกกังวลแบบถาวร Wanted (2008)
Mr. Riccoli, can you just fill the prescriptions now?คุณ ริโคลี่ คุณช่วยเขียนใบสั่งยาได้ไหม New York, I Love You (2008)
I'm gonna have to issue another ticket.ผมว่าผมคงจะต้องให้ใบสั่งคุณ The House Bunny (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสั่ง[v.] (baisang) EN: order ; ticket ; police summons   FR: commande [f]
ใบสั่งของ[n. exp.] (baisang khøng) EN: invoice   
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
ใบสั่งจ่ายเงิน[n. exp.] (baisangjāi ngoen) EN: bank draft ; draft   
ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร[n. exp.] (baisangjāi ngoen thanākhān) EN: banker's draft   
ใบสั่งซื้อ[n. exp.] (bai sangseū) EN: purchase order ; order ; order letter   
ใบสั่งปล่อยสินค้า[n. exp.] (baisang plǿi sinkhā) EN: delivery order ; D/O   
ใบสั่งยา [n.] (baisang yā) EN: prescription ; medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhān) EN: chit   FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบสั่งแพทย์ [n.] (baisang phaēt) EN: prescription ; written medical prescription   FR: ordonnance (médicale) [f] ; prescription médicale [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bank draft[N] ใบสั่งจ่ายเงินของธนาคาร, See also: ดร๊าฟ
money order[N] ใบสั่งจ่ายเงิน, Syn. postal order
order[N] ใบสั่งซื้อสินค้า, See also: คำสั่งซื้อสินค้า
prescription[N] ใบสั่งยา, Syn. prescript
recipe[N] ใบสั่งยาของแพทย์, See also: ใบสั่งแพทย์, ใบสั่งยา, Syn. prescription

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
banker's draftn. ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร
cheque(เชค) n. ใบสั่งจ่ายเงิน,เช็ค, Syn. check)
druggist(ดรัก'กิสทฺ) n. เภสัชกร,ผู้ปรุงยาตามใบสั่งแพทย์,เจ้าของร้านขายยา
ethical(เอธ'ธิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) หลักจริยธรรม,ศีลธรรม,ยาที่ขายโดยใบสั่งแพทย์เท่านั้น., See also: ethicalness n. ดูethical ethicality n. ดูethical, Syn. moral ###A. immoral
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง,ใบสั่ง,ตั๋วแลกเงิน,ธนาณัติ,หนังสือมอบอำนาจ,ระดับ,ลำดับ,ขั้น,นิกาย,คณะสงฆ์,อนุกรม,ชนิด,แบบแผน,ระเบียบ,สมณศักดิ์,เครื่องอิสริยาภรณ์,การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม,เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง,สั่งซื้อ,ทำให้เป็นระเบียบ,บรรพชา,แต่งตั้งให้เป็นพระ
over-the-counter(โอ'เวอะเธอะเคา'เทอะ) adj. ซึ่งซื้อขายกันโดยตรง,ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์,ไม่ต้องผ่านตลาดหลักทรัพย์
patent medicinen. ยาที่ขายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
recipe(เรส'ซะพี) n. ตำรับ,ตำรับยา,ใบสั่งแพทย์,วิธีปรุงอาหารหรือปรุงยา,วิธีการบรรลุเป้าหมาย,เคล็ดลับ,วิธีการ
rx(อาร์'เอคซฺ) n. ใบสั่งยา

English-Thai: Nontri Dictionary
check(n) การตรวจสอบ,เครื่องหมายถูก,เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่าย
cheque(n) เช็ค,ใบเบิกเงิน,ใบสั่งจ่ายเงิน
draft(n) ฉบับร่าง,การเกณฑ์ทหาร,การสเก็ตภาพ,ใบสั่งจ่ายเงินในต่างประเทศ
indent(vt) ทำให้เป็นจักๆ,ย่อหน้า,ประทับ,ออกใบสั่ง,ตอก
order(n) ใบสั่ง,คำสั่งซื้อ,ตำแหน่ง,อันดับ,ชั้น,ระเบียบแบบแผน
prescript(n) ใบสั่งยา,การบัญญัติ,การวางเงื่อนไข,การแนะนำ,คำสั่ง,อายุความ
recipe(n) ตำรา,ตำรับ,วิธีปรุง,วิธีทำ,ใบสั่งยา,เคล็ดลับ
ticket(n) ตั๋ว,บัตรอนุญาต,ใบสั่ง,ฉลาก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Engagement Order ใบสั่งที่เป็นข้อผูกพัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伝票[でんぴょう, denpyou] (n) ใบสั่งอาหาร สินค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งสินค้า, ใบสั่งของ เช่น Auf diesem Auftrag müssen wir zehn Elektromotoren liefern.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top