Search result for

ใบรับรอง

(50 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบรับรอง-, *ใบรับรอง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ใบรับรองคุณวุฒิ (n ) certificate

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบรับรอง[N] certificate, See also: testimonial, guarantee, Syn. หนังสือรับรอง, ใบสุทธิ, Example: เขาลาป่วยโดยจะนำใบรับรองแพทย์มาให้ในภายหลัง, Count unit: แผ่น, ใบ, Thai definition: เอกสารที่แสดงการรับรอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบรับรองน. เอกสารที่แสดงการรับรอง เช่น ใบรับรองแพทย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
certificateใบรับรอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate, taxใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax certificateใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
survival certificateใบรับรองการทรงชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
insurance certificateใบรับรองการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
certificate of insuranceใบรับรองการประกันภัย มีความหมายเหมือนกับ insurance certificate [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lloyd's certificatesใบรับรองการประกันภัยของสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bank certificateใบรับรองของธนาคาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
baptism slipใบรับรองความเป็นคริสต์ศาสนิกชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bills of healthใบรับรองแพทย์ [TU Subject Heading]
Certificates of originใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า [TU Subject Heading]
Death certificatesใบรับรองการตายทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Certificate of Origin ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
ใบรับรองที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในประเทศนั้นๆ ว่าสินค้าตามที่ระบุมีกำเนิด หรือผ่านกระบวนการผลิตในประเทศของตน ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อการขอลดภาษีนำเข้า เช่น ประเทศพัฒนาแล้ว ได้ตกลงลดภาษีนำเข้า (ดู GSP) แก่สินค้าออกที่สำคัญของประเทศกำลังพัฒนา ให้เหลือประมาณร้อยละ 0-5 แต่ในการนี้ จะต้องมีใบรองรับแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศกำลังพัฒนานั้นๆ ว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผ่านการผลิตในประเทศของตนเป็นส่วนใหญ่ สำหรับประเทศไทยหน่วงานที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าคือ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These credentials are faked.ใบรับรองฐานะนี่เป็นของปลอม Lancelot (2008)
Reissued warrants and order for transport, sir.ใบรับรอง และคำสั่งย้าย ครับท่าน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
You know, if we don't pass evaluations, we could get de-certified.หากเราไม่ผ่านการขับผ่านสิ่งกีดขว้าง เราคงไม่ได้ใบรับรอง Emotional Rescue (2009)
We lose certification, we'll be down to low priority transport. You know what that means.เราไม่มีใบรับรอง เราจะต้องลงไปอยู่ หน่วยขนส่ง นายก็รู้มันหมายถึงอะไร Emotional Rescue (2009)
I mean... I'm working At the hotel So I can pay her back.เอาใบรับรองแพทย์มาสิ Conflicted (2009)
Sue got a note from the school nurse claiming that her lupus made it impossible to bend over a bucket of suds.- ซู มีใบรับรองว่า ผิวเธอแพ้สารเคมี เลยมาทำความสะอาดไม่ได้ Showmance (2009)
FYI, you know, I have level-three clearance and my SSBI was renewed two months ago, which lowed me to get this warrant.คุณรู้หรือเปล่า \ ผมมีสิทธิการเข้าถึงข้อมูลระดับ3 \ และ SSBI ของผมได้ถูตั้งใหม่เมื่อ 2 เดือนก่อน ซึ่งทำให้ผมได้รับใบรับรองใบนี้ The Bond in the Boot (2009)
I've got a copy of the agreement to berth, housing boat certificate,มีสำเนาของข้อตกลงการจอดเรือ ใบรับรองบ้านเรือลอยน้ำ Episode #1.3 (2010)
British Waterways certificate, Council Tax, insurance,ใบรับรองการท่าเรืออังกฤษ ค่าภาษีท้องถิ่น ประกันภัย Episode #1.3 (2010)
Boat Safety Certificate. They show he's moored at St Katharine's Dock.ใบรับรองความปลอดภัยทางเรือ เขาจอดเรือเอาไว้ที่ท่าเรือเซนต์แคทเธอรีน Episode #1.3 (2010)
And even after your superlative recommendation,และภายหลังคุณเขียนใบรับรอง ให้อย่างสุดยอดกับฉัน The Beginning in the End (2010)
Next Thursday is officially six months that I have had my learner's, which means I can get my provisional and start driving by myself.วันพฤหัสบดีหน้า จะครบ 6 เดือนอย่างเป็นทางการ นั่นคือใบรับรองการเรียนขับรถของผม ซึ่งหมายความว่าผม จะได้ใบขับขี่ชั่วคราว Abiquiu (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity   FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองต้นกำเนิด[n. exp.] (bairaprøng ton kamnoēt) EN: certificate of origin ; C/O   FR: certificat d'origine [m]
ใบรับรองอนามัย[n. exp.] (bairaprøng anāmai) EN: health certificate   
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng phaēt) EN: doctor's certificate   FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
character[N] ใบรับรองงาน, See also: ใบรับรองงานจากนายจ้าง, Syn. character reference, reference
note[N] ใบรับรอง
transcript[N] ใบรับรองผลการศึกษา
voucher[N] หนังสือรับรอง, See also: ใบรับรอง, เอกสารรับรอง, จดหมายรับรอง, Syn. credentials, proof

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certificate(เซอทิฟ'ฟะเคท) {certificated,certificating,certificates} n. หนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ในสุทธิ,ใบสำคัญ,ข้อพิสูจน์ vt. รับรองด้วยหนังสือรับรอง, See also: certificatory adj.
decertify(ดิเซอ'ทิไฟ) vt. ถอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง., See also: decertification n. ดูdecertify
voucher(เวา'เชอะ) n. ผู้รับรอง,ผู้รับประกัน,ผู้ค้ำประกัน,ผู้ยืนยัน,หนังสือรับรอง, ใบสำคัญคู่จ่าย. vt. เตรียมใบรับรองให้,เตรียมหลักฐานให้

English-Thai: Nontri Dictionary
certificate(n) ประกาศนียบัตร,ใบสุทธิ,ใบรับรอง,หนังสือรับรอง
testimonial(n) ใบสุทธิ,ใบรับรอง,ของรางวัล,ของระลึก,หนังสือชมเชย
voucher(n) ผู้รับประกัน,ใบเสร็จรับเงิน,ผู้รับรอง,ใบสำคัญ,ใบรับรอง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
保証書[ほしょうしょ, hoshousho] (n) ใบรับรอง, ใบรับประกัน
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
診断書[しんだんしょ, shindansho] (n) ใบรับรองแพทย์

German-Thai: Longdo Dictionary
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Bestätigung(n) |die, pl. Bestätigungen| ใบรับรอง, ใบยืนยัน
Geburtsurkunde(ื) |die, pl. Geburtsurkunden| สูติบัตร, ใบรับรองการเกิด เช่น Sie benötigen eine Abschrift aus Ihrer Geburtsurkunde für verschiedenste Angelegenheiten, wie zum Beispiel Versicherung, Bank oder Bewerbung?

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top